Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Statnett får løyve til jordkabel i Øygarden og sjøkabel over Fensfjorden

Del

NVE har gjeve Statnett konsesjon til å utvide kapasiteten på den noverande jordkabelen i Øygarden kommune. Dei har og fått løyve til å legge sjøkabel over Fensfjorden.

Foto: Stig Storheil/NVE
Foto: Stig Storheil/NVE

Det er forventa ein stor auke i straumbruk i Bergen og omland. Statnett gjer no fleire tiltak for å tryggje forsyninga i dette området, mellom anna å byggje dei nye kablane som no får konsesjon.   

Her skal kablane byggast 

Statnett SF har fått løyve til å byggje ein 420 kV jordkabel mellom Solsvik og Nordre Blomøy i Øygarden kommune. Tiltaket vil gje auka kapasitet i straumnettetPå Solsvik og Nordre Blomøy skal det og byggjast nye muffehus (der luftleidninga går over til jordkabel).  

I 1994 vart det vedteke å byggje jordkabel på denne strekninga, til trass for at jordkabel berre skal brukast unntaksvis grunna svært høge kostnadar. Ved ein utviding av kapasiteten er det etter NVE sitt syn rasjonelt å gi løyve til å behalde kabelsjølv om dette er dyrare enn ein luftleidningÅrsaka til det er at NVE meiner at vurderingane frå 1994 framleis er gjeldande. 

Statnett får òg løyve til å leggje to sjøkablar over Fensfjorden mellom Mongstad og Iledalsvågen i Alver, Gulen og Masfjorden kommunar. Dei to nye sjøkablane kjem i tillegg til dei som er der fra før. Dagens muffehus på Mongstad og Iledalsvågen skal samtidig utvidast. 

NVE har gitt Statnett ekspropriasjonsløyve for bygging og drift av dei nye kablane. 

Vilkår for utbygginga 

NVE meiner tiltaka er naudsynte og at det vil vere få ulemper ved tiltaka i driftsfasen samanlikna med i dag. Under anleggsfasen kan ulempene avbøtast på ein god måte. 

Statnett skal utarbeide miljø-, transport- og anleggsplanar før arbeida kan starte. NVE har og sett vilkår for utbygginga som skal redusere dei negative verknadene for innbyggjarar og natur. 

Dette er mellom anna vilkår for å tryggje kulturminne og kystlynghei, sikre vassforsyning, hindre spreiing av framande artarsikre gyteplassar for torsk og ikkje hindre fiske. 

Les meir om Øygardskabelen og Fensfjordkabelen.

Nøkkelord

Kontakter

Lisa V. Hammer, seksjonssjef
liha@nve.no
tlf. 41 90 65 23

Tor Carlsen, sakshandsamar
toc@nve.no
tlf. 45 73 84 08

Bilder

Foto: Stig Storheil/NVE
Foto: Stig Storheil/NVE
Last ned bilde
Trasé for nye 300 (420) kV sjøkabler over Fensfjorden. (Kilde: Statnett)
Trasé for nye 300 (420) kV sjøkabler over Fensfjorden. (Kilde: Statnett)
Last ned bilde
Trasé for Øygardskabelen 2. Kilde: Statnett.
Trasé for Øygardskabelen 2. Kilde: Statnett.
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom