Samferdselsdepartementet

Statlege midlar til reduserte bompengar kan nyttast til betre kollektivtransport

Del

– For å få passasjerane tilbake etter pandemien, må vi gjere det meir attraktivt å velje kollektivtransport framfor bil, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Regjeringa opnar derfor opp for meir fleksibel bruk av tilskotsmidlar i byvekstavtalane. Samstundes skal bruksfordelar for elbilar i by vurderast. – Dei grepa vi no tek kan styrke konkurransekrafta og finansieringsgrunnlaget til kollektivtransporten, seier Nygård.

I dei fire største byområda (Oslo, Bergen, Trondheim, Nord-Jæren) dekkjer staten inntil 50 prosent av store fylkeskommunale kollektivtransportprosjekt. I 2020 vart dette bidraget auka til 66 prosent. Halvparten av denne tilskotsauken, var øyremerkt reduserte bompengar.

– Vi tek bort pålegget om å bruke halvparten av tilskotet på lågare bompengar og opnar for at ein lokalt kan velje å bruke heile tilskotet på betre kollektivtransport, seier Nygård.

Det statlege tilskotet som kompenserer for fjerning av rushtidsavgiften i bomringen på Nord-Jæren kan også nyttast til betre kollektivtransport, dersom ein lokalt ønskjer det.

Fordelane ved bruk av elbilar i byane kan ha medverka til at fleire vel bilen framfor kollektivtransport, eller sykling og gonge. Statens vegvesen skal no vurdere bruksfordelane for elbilar i og nær byområda.

– Den norske elbilsatsinga er ein grøn suksess som har inspirert andre land. Sjølv om vi ønskjer at elbilar tek over for fossilbilane, må vi sjå nærare på om vi kan innrette nokre av bruksfordelane vi har gitt elbilen betre. Elbilen er det beste alternativet om ein skal køyre bil, men vi må legge til rette for å velje kollektiv, sykle og gå, som er dei beste og grønaste alternativa i byane, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Sjå også: Prop. 111 S – Nokre saker om veg, særskilde transporttiltak og transport i byområda mv

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Nå blir det strengere regler for bruk av elsparkesykler23.5.2022 12:15:00 CEST | Pressemelding

– Med den eksplosive økningen i bruk av små elektriske kjøretøy vi har sett de siste tre årene, har vi dessverre også sett et uakseptabelt høyt antall skader. Vi må ivareta sikkerheten, tryggheten og fremkommeligheten til både brukere av slike kjøretøy og deres medtrafikanter. Derfor gjør vi nå ytterligere innstramminger i regelverket knyttet til bruken av disse, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Gjør endringer i førerkortveilederen, men beholder krav om helseattest for bilførere over 80 år20.5.2022 11:45:00 CEST | Pressemelding

– I Norge bor folk spredt, og bilen er et viktig transportmiddel for mange. For regjeringen er det viktig å utforme politikk som tar hensyn til dette, samtidig som vi skal ivareta trafikksikkerheten for alle. Derfor vil regjeringen opprettholde krav om helseattest for eldre bilførere, men vi vil gjøre endringer og presiseringer når det gjelder bruk av kognitive tester og kjørevurderinger, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom