Samferdselsdepartementet

Statens vegvesen skal gå gjennom tryggleiksrutinar for tunnelar på riksvegnettet

Del

– Noreg er eitt av landa i Europa som har flest tunnelar. Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar, og norske tunnelar blir stadig tryggare. Statens vegvesen har rutinar for å avdekkje og førebyggje farlege hendingar i tunnelane. Men når det skjer hendingar som dei i Trodalstunnelen og Fjærlandstunnelen nyleg, er det naturleg med ein gjennomgang av rutinane. Vi har difor bede Statens vegvesen om gjere greie for og vurdere gjeldande rutinar, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foto: Samferdselsdepartementet
Foto: Samferdselsdepartementet

Nye tunnelar blir bygde med strenge krav til tryggleik for trafikantar, og det blir brukt store ressursar til å rusta opp eksisterande tunnelar. Sidan 2015 har Statens vegvesen hatt eit program for oppgradering av 140 riksvegtunnelar over heile landet. Dette er eit pågåande arbeid som i  hovudsak omfattar branntryggleik, redning og elektrisk utstyr i tunnelane.

I perioden 2015-2021 har det blitt prioritert over 15 milliardar kroner til vedlikehald og fornying av riksvegtunnelar. Det har gjort at vedlikehaldsetterslepet på riksvegnettet har blitt redusert for fyrste gang på fleire tiår.

Prioriterer tunneltryggleik i ny NTP
I Nasjonal transportplan 2022–2033 (NTP) er det lagt opp til å nytte 11,4 milliardar kroner til fornyingstiltak i fyrste seksårsperiode, som i hovudsak skal bli nytta til å innfri tunneltryggleiks- og elektroføresegnene på riksvegnettet. I NTP er òg vegprosjekt som erstattar tunnelar som ikkje tilfredsstiller dagens krav til tryggleik høgt prioritert. Det gjeld mellom anna E6 Megården–Mørsvikbotn i Nordland og E16 Arna–Stanghelle i Vestland.

Vidare framdrift
Statens vegvesen har frist til 1. september med å gi tilbakemelding. Deretter skal Samferdselsdepartementet gå gjennom innspelet frå etaten.

For fleire opplysningar – sjå:

  • Brev frå Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen om oppfølging av tunnelar på riksvegnettet (pdf)

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Samferdselsdepartementet
Foto: Samferdselsdepartementet
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Høring: Nytt språkkrav for større skip i sjøtrafikksentralenes tjenesteområder27.9.2021 12:00:00 CEST | Pressemelding

– Norge er et land med en lang kyst, og en like lang historie som sjøfartsnasjon. Trygghet for de mange som ferdes til sjøs er noe av det viktigste vi jobber med, og å forstå hverandre og kommunisere godt kan være avgjørende for sikkerheten i krevende farvann. Derfor foreslår vi nå et krav om bruk av engelsk for større fartøy i kommunikasjonen mellom fartøyene og med sjøtrafikksentralen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Viderefører støtte til tog og kollektiv ut 2021: - Sikrer forutsigbarhet og et godt tilbud til de reisende21.9.2021 14:16:35 CEST | Pressemelding

– Pandemien ser heldigvis ut til å være på retur. Forhåpentlig kan vi bruke tog, buss og annen kollektivtransport i større grad fremover. Det bør vi gjøre, fordi kollektivtransport er en del av klimaløsningen. Vi må samtidig ta høyde for endrede reisevaner som følge av pandemien. For å gi kollektivselskapene forutsigbarhet og opprettholde et godt tilbud til de reisende, viderefører derfor regjeringen den økonomiske støtten til kollektivselskapene ut året, sier samferdselsminister Knut Aril Hareide.

Samarbeid med Sverige om utredning av jernbane Oslo - Stockholm11.9.2021 11:20:20 CEST | Pressemelding

– Vi får stadig påminnelser om hvor viktig det er å ta klimavennlige valg. Stadig flere vil gjerne også reise miljøvennlig til utlandet. Det har lenge vært ønske om å få til en bedre togforbindelse mellom Oslo og Stockholm. Vi ber nå Jernbanedirektoratet gå sammen med det svenske Trafikverket for å lage et felles forslag til mandat for en utredning av jernbanestrekningen, sier Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom