Miljødirektoratet

Slår alarm om Mjøsa

Del

En ny rapport viser at det er en risiko for at tilførslene av fosfor til Mjøsa kan øke og overskride grensen for det innsjøen tåler.

Algeoppblomstring i Mjøsa ved en badestrand sommeren 2019. Foto: NIVA
Algeoppblomstring i Mjøsa ved en badestrand sommeren 2019. Foto: NIVA

Til tross for betydelig bedring av vannkvaliteten siden Mjøs-aksjonen på 1970- og 80-tallet, er det fortsatt for mye avrenning av næringsstoffer i nedre deler av flere av tilløpselvene. Samtidig har Mjøsa de fleste årene hatt god økologisk tilstand. De siste årene har tilstanden i innsjøen imidlertid blitt forverret. I Furnesfjorden som er en sidearm, er tilstanden betegnet som moderat, slik at miljømålet om god økologisk tilstand ikke er nådd. En oppblomstring av blågrønnalger ved badestrender sommeren 2019 kan tyde på forverring av tilstanden. Tilførsel av fosfor er den viktigste årsaken til økt algevekst (eutrofi) i ferskvann.

­—Miljødirektoratet har vært bekymret for tegn til økte næringsstoffer og alger i Mjøsa de siste årene. I tråd med regjeringens økte satsning på å bekjempe eutrofi, eller konsekvensene av for mye næringsstoffer, bevilget Miljødirektoratet derfor ekstra midler til Statsforvalteren i Innlandet og Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet. 

På oppdrag fra disse har Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) beregnet tilførsler, sett på kilder til fosforet og årsakene til økt eutrofi, samt beregnet effekter av tiltak. Miljødirektoratet har det overordnede ansvaret for koordinering av vannforvaltningsarbeidet og økosystem i elver og innsjøer.

Flere husdyr og for dårlig avløpsrensing 

I flere av de ni nedbørfeltene til Mjøsa har det vært en økning i antall husdyr over de siste 20 årene, med tilsvarende økning i spredning av fosfor fra husdyrgjødsel. Fosforinnholdet i jordbruksjorda har økt i samme periode. Det fører til økt risiko for fosforavrenning. Samtidig er det betydelige tilførsler av fosfor fra spredte avløpsanlegg, og i enkelte vassdrag i tillegg utslipp fra kommunalt avløp. Disse utslippene er lett tilgjengelig "mat" for algene. 

Med både mer nedbør og høyere frekvens av ekstreme nedbørsepisoder, vil klima-endringene føre til økt avrenning og økte tilførsler av fosfor til Mjøsa. Dette kan igjen medføre at grensen for den belastningen innsjøen tåler overskrides.NIBIO og NIVA vurderer at det er risiko for at tilstanden i innsjøen forverres dersom det ikke settes inn tiltak.

Anbefalte tiltak  

Tiltakene som NIBIO og NIVA anbefaler er opprydding i avløpsløsninger på ca. 10.000 husstander som ikke har tilfredsstillende renseanlegg, og tiltak på ledningsnett og overløp.

Innen jordbruket er viktige tiltak redusert tilførsel av fosfor til jordbruksarealene, blant annet ved bruk av fosforfri mineralgjødsel sammen med utnyttelse av alt tilgjengelig spredeareal 

for husdyrgjødsel. På kornarealene er viktige tiltak økt overvintring i stubb med grasdekte vannveier og kantsoner. Etablering av fangdammer vil også bidra til å redusere tilførsel av fosfor til Mjøsa.

Totalt vil tiltakene innen avløp som et minimum kunne redusere tilførslene til Mjøsa med seks tonn fosfor, og jordbrukstiltakene vil kunne bidra med fem tonn mindre fosfor.

Rapporten vil bli nyttig i det videre arbeidet i vannforvaltningen både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Faktaark for hvert delnedbørfelt finner du i rapporten:

Du kan også lese den siste kortfattede overvåkningsrapporten for Mjøsa med tilløpselver her: 

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Algeoppblomstring i Mjøsa ved en badestrand sommeren 2019. Foto: NIVA
Algeoppblomstring i Mjøsa ved en badestrand sommeren 2019. Foto: NIVA
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom