Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Skredsikringstiltak i Kåfjord kommune, markering av ferdigstillelse 12 november

Del

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bistått Kåfjord kommune med å redusere fare for ødeleggende skred ved tiltak i Olderdalen, Holmen og Samuelsberg. NVE har det nasjonale ansvaret for flom- og skredfare og bistår kommunene med å kartlegging, sikring og arealplanlegging. Tirsdag 12. november kl. 10.30-12.30 markeres dette på Rådhuset i Olderdalen. Det vil bli befaring av skredsikringstiltaket i Olderdalen.

Høsten 2012 fikk Kåfjord kommune overlevert ny skredrapport over flere områder med utsatt bebyggelse i kommunen.  Dette er bakgrunnen for skredvollene som nå er ferdigstilt i de 3 bygdene.

Skredsikring i Olderdalen skal hindre skade forårsaket av snøskred, ved at det er etablert en 200 meter lang og 14 meter høy fangvoll. Konstruksjonen er bygget delvis av stedlige masser, og dels av tunellmasser fra Nordnestunellen. Etter sikring er 5 hus i boligfeltet ved skolen sikret mot skred med årlig nominell sannsynlighet på 1/333. Tunellmassene er fylt i gabionkister som bygger opp en støtmur. Prosjektet har en kostnadsramme på 16,2 mill. kr, og ble ferdigstilt i 2019.

Skredsikring ved Holmen skal stoppe steinsprang samt sørpeskred under Oksfjellet, ved at det er bygd en 150 meter lang og 5 meter høy fangvoll. Vollen er bygd av masser fra Nordnestunellen. Gabioner utgjør støtmur. Tiltaket sikrer en driftsbygning og et bolighus mot skred med en årlig nominell sannsynlighet på 1/1000. Prosjektet har en kostnadsramme på 3 mill. kr, og ble ferdigstilt i 2016.

Skredsikring ved Samuelsberg skal hindre skade på tettstedbebyggelse, forårsaket av snøskred. Det er bygget en fangvoll, en ledevoll samt erosjonssikring av elv som renner gjennom skredområdet.

Fangvollen er 305 m lang og 5-12 m høy, med gabionmur som de andre sikringstiltakene. Med unntak av stein brukt i gabionkistene er hele vollen er bygget av steinmasser fra Nordnestunellen.

Prosjektet har en kostnadsramme på 16,6 mill. kr, og ble ferdigstilt i 2019.

Etter sikring er utsatt bebyggelse, 9 boliger, sikret mot skred med årlig nominell sannsynlighet på 1/333.

NVE takker Kåfjord kommune, Statens vegvesen og underentreprenører Cocks maskinstasjon og Manndalden Maskin AS for samarbeidet.

Kontakter

Senioringeniør Tommy Johan Granheim, tlf. 99 54 27 67

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Lav eksportkapasitet, fulle magasiner og lave priser preget driften av kraftsystemet i 202016.6.2021 11:16:00 CEST | Pressemelding

Strømnettet i 2020 var preget av høye magasinfyllinger gjennom hele året og lavere tilgjengelig handelskapasitet enn normalt. Flaskehalsinntektene endte på 2 408 MNOK i 2020, og systemansvarligs kostnader ble noe redusert i 2020 sammenliknet med året før. Det viser rapporten Driften av kraftsystemet 2020, utarbeidet av Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME).

NVE gjev løyve til ny kraftleidning mellom Hopen og Saltstraumen19.5.2021 15:42:47 CEST | Pressemelding

NVE har gjeve Arva AS løyve til å bygge ein om lag 13,5 km lang 132 kV kraftleidning i Bodø kommune i Nordland. I tillegg gjev NVE løyve til ei 1 km lang 132 kV kraftleidning frå mastepunkt ved Nakken til Saltstraumen transformatorstasjon og ny Saltstraumen transformatorstasjon. Den nye 132 kV leidninga vil erstatte dagens 132 kV og 66 kV leidningar mellom Hopen og nye Saltstraumen transformatorstasjonar.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom