Miljødirektoratet

Skrantesjuke: Første møte i lokal arbeidsgruppe er avholdt

Del

Mattilsynet og Miljødirektoratet jobber nå med mål, strategier og tiltak for oppfølging etter funnet av skrantesjuke på Hardangervidda. Arbeidet skal resultere i en anbefaling til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Det er avgjørende med lokal involvering for å vurdere hvordan aktuelle tiltak best kan gjennomføres.

Flere tiltak vurderes for å begrense, og om mulig utrydde, smitte etter at en villreinbukk på Hardangervidda fikk påvist klassisk skrantesjuke høsten 2020. Foto: Sigve Reiso/Naturarkivet
Flere tiltak vurderes for å begrense, og om mulig utrydde, smitte etter at en villreinbukk på Hardangervidda fikk påvist klassisk skrantesjuke høsten 2020. Foto: Sigve Reiso/Naturarkivet

Det er etablert en arbeidsgruppe som skal se på mulig gjennomføring av tiltak knyttet til bestandsreduksjon og bukkeuttak rettet mot villreinbestanden på Hardangervidda. I denne gruppen deltar villreinnemnda og villreinutvalget på Hardangervidda sammen Veterinærinstituttet, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Mattilsynet og Miljødirektoratet. Første møte i denne arbeidsgruppen ble avholdt torsdag 18. februar.

– Det er nå viktig at utarbeidelsen av anbefalingen om tiltak og gjennomføring av disse skjer i god dialog med lokale parter. I tillegg må tiltakene som anbefales være faglig godt forankret. Vi vil avholde flere møter og etablere ulike arbeidsgrupper som vil se på mulighetene for gjennomføring av tiltakene, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Vil begrense og, om mulig, utrydde klassisk skrantesjuke

Norge har de siste bestandene av vill fjellrein i Europa, og har et spesielt ansvar for å ta vare på villreinen og dens leveområder. Skrantesjuke er en alvorlig dyresykdom, og dersom sykdommen sprer seg, vil den kunne få store konsekvenser for andre villreinbestander, tamreinnæringen og andre hjortedyrarter.

Miljødirektoratet og Mattilsynet jobber nå med en felles anbefaling til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Etatene ønsker å opprettholde målet om å begrense og, om mulig, utrydde klassisk skrantesjuke og samtidig bevare stammen på Hardangervidda.

– For å begrense smitten med håp om å utrydde sykdommen, må flere omfattende tiltak iverksettes tidlig nok. Det er den samlede effekten av tiltakene som er avgjørende for resultatet. Når det gjelder spørsmålet om å ta ut hele stammen på Hardangervidda, ser vi ikke at det er faglig grunnlag for å anbefale det ut fra denne VKM-rapporten, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

Tiltak som diskuteres i arbeidsgruppen

VKM har i sin rapport vurdert effekten av ulike tiltak som kan bidra til å begrense eller utrydde skrantesjuke. Noen av tiltakene som Mattilsynet og Miljødirektoratet vil jobbe videre med i samarbeid med berørte aktører er:

  • redusere villreinbestanden på Hardangervidda
  • minimere andelen voksen bukk i bestanden på Hardangervidda
  • forhindre inn- og utvandring av rein til Hardangervidda
  • redusere eller holde omkringliggende hjorteviltbestander på et lavt nivå
  • utvide villreinens arealbruk på Hardangervidda
  • hindre menneskeskapte samlingsplasser for hjortevilt

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Flere tiltak vurderes for å begrense, og om mulig utrydde, smitte etter at en villreinbukk på Hardangervidda fikk påvist klassisk skrantesjuke høsten 2020. Foto: Sigve Reiso/Naturarkivet
Flere tiltak vurderes for å begrense, og om mulig utrydde, smitte etter at en villreinbukk på Hardangervidda fikk påvist klassisk skrantesjuke høsten 2020. Foto: Sigve Reiso/Naturarkivet
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom