Samferdselsdepartementet

Skal kartlegge hvor behovet for hurtigladere for tungtransport er størst

Del

– For å få ned klimagassutslippene fra veitransporten, må flere kjøretøy bli elektriske. Det må vi legge til rette for. Derfor ber vi nå Statens vegvesen se på hvor langs riksveinettet det kan bli behov for hurtiglading av tunge kjøretøy, og hvor det finnes arealer, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

1. mars mottok regjeringeapporten «Kunnskapsgrunnlag om hurtigladeinfrastruktur for veitransporten» fra Statens vegvesen og Miljødirektoratet. Der pekte de to etatene på framtidige behov og muligheter, og på barrierer som ladeopratørene møter, særlig for lading av tunge kjøretøy.

– Rapporten viste at det vil bli behov for en markant økning i antallet hurtigladere framover for at vi skal kunne nå målsettingene for salg av nullutslippskjøretøy, sier Nygård.

– Særlig kan lading av tunge kjøretøy bli utfordrende, blant annet fordi slike kjøretøy stiller store krav til nettkapasitet og arealer. Men for å få ned utslippene er det er helt avgjørende å få faset inn nullutslipskjøretøy, blant annet elektriske kjøretøy, også blant de tunge kjøretøyene , sier Nygård.

Som et første skritt ber Samferdselsdepartementet derfor nå Statens vegvesen om å utarbeide en oversikt som viser hvor langs riksveinettet det kan antas å bli behov for hurtigladere i 2025 og 2030. Statens vegvesen skal også lage en oversikt som viser arealer langs riksveinettet som disponeres av Statens vegvesen og Nye veier, blant annet eksisterende eller planlagte rasteplasser og døgnhvileplasser, hvor det er tilstrekkelig arealer til at det kan etableres ladeinfrastruktur.

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Ny Nasjonal transportplan kommer ett år tidligere23.6.2022 11:17:13 CEST | Pressemelding

– Regjeringen vil legge fram ny Nasjonal transportplan allerede våren 2024, ett år tidligere enn planlagt. Det vil legge til rette for riktigere prioriteringer i årene framover, og styrke transportplanen som et troverdig styringsinstrument. Dagens nasjonale transportplan er ikke lenger realistisk gitt utfordringene Norge står overfor. Vi må ha en transportplan som er oppdatert og tilpasset Norges framtidige transportbehov, samtidig som de økonomiske rammene er mulig å følge opp, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Generalforsamling: Nytt styremedlem i Entur AS21.6.2022 17:41:21 CEST | Pressemelding

– Entur tilbyr de reisende enkle løsninger for kjøp av togbilletter og gir konkurransenøytral reiseinformasjon om kollektivtransport i hele landet. Selskapet utvikler og leverer også digital infrastruktur og tilknyttede tjenester til kollektivselskaper. Med Pål Wien Espen på laget får styret tilført kompetanse innen virksomhetsstyring og relevant erfaring fra digital virksomhet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Generalforsamling i Vygruppen AS: To nye styremedlemmer21.6.2022 10:22:38 CEST | Pressemelding

– Pandemien har hatt stor innvirkning på Vygruppens virksomhetsområder, og selskapet er fortsatt i en krevende økonomisk situasjon. Det er derfor viktig at Vy forvalter sine ressurser på en best mulig måte. Med Dina Elverum Aune og Espen Almlid som nye styremedlemmer får styret tilført relevant kompetanse innen både finans- og økonomistyring og omstillingarbeid, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom