Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Sikret for 312 millioner i 2021

Del

NVEs årsrapport for utførte sikrings- og miljøtiltak i 2021 er klar. Den viser blant annet at NVE brukte store ressurser på oppfølging av akutte flom- og skredhendelser. Året ble også preget av at flere store flom- og skredsikringsanlegg ble ferdigstilt.

Store blokker fra et steinsprang traff bebyggelse på Trolla i Trondheim. Helikopter frakter sprengningsmatter opp i fjellsiden for å forberede sprenging. Foto: Arne Jørgen Kjøsnes/NVE
Store blokker fra et steinsprang traff bebyggelse på Trolla i Trondheim. Helikopter frakter sprengningsmatter opp i fjellsiden for å forberede sprenging. Foto: Arne Jørgen Kjøsnes/NVE

- I 2021 gjennomførte NVE mange krise- og hastetiltak etter flom- og skredhendelser, forteller Brigt Samdal, direktør for skred- og vassdragsavdelingen. Kvikkleireskredet i Gjerdrum, og arbeidet med sikringstiltak etter skredhendelsene på Svalbard i 2015 og 2017 er noen av tiltakene som har krevd mye ressurser. Disse arbeidene videreføres i 2022, sier han.

Den samlede kostnaden for alle sikrings- og miljøtiltak som er under utførelse eller ble ferdigstilt i fjor var på 312 millioner kroner. I beløpet inngår distriktsandelen som dekkes av kommune eller grunneier, normalt 20 prosent av kostnaden. Om lag 55 millioner er gitt til kommunene som tilskudd med samme formål.

- Det er gledelig å se at mange av de store sikringsanleggene vi har jobbet med over en lang periode nå har blitt ferdigstilt, sier Samdal. Alle regionene har hatt mange store prosjekter gående, noe som har bidratt til vår rolle i arbeidet med å forebygge tap og skader som følge av flom, erosjon og skred, forklarer han.

Flere miljøforbedringer er også gjennomført, i og langs vassdrag der vassdragsmiljøet har vært forringet etter tidligere inngrep.

Årsrapporten som er utarbeidet gir en nærmere beskrivelse av alle gjennomførte sikringstiltak i hver region, og kan leses i sin helhet her

Fortsetter arbeidet i 2022
I 2022 ferdigstiller NVE et av sine største flomsikringsanlegg i tettstedet Brandbu i Gran kommune. Prosjektet har pågått siden 2020, og har en kostnadsramme på 130 millioner kroner. 

Året vil også bli preget av videre arbeid i Mjøndalen, Gjerdrum og på Svalbard. I region midt starter NVE opp et stort flomsikringsarbeid for å sikre tettstedet Vuku i Verdal kommune. Region vest skal sammen med skredseksjonen ta fatt på et stort planleggingsarbeid med mulig drenering av Åkneset. Dette for å forsinke/hindre fjellskred som vil få store samfunnsmessige konsekvenser.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Store blokker fra et steinsprang traff bebyggelse på Trolla i Trondheim. Helikopter frakter sprengningsmatter opp i fjellsiden for å forberede sprenging. Foto: Arne Jørgen Kjøsnes/NVE
Store blokker fra et steinsprang traff bebyggelse på Trolla i Trondheim. Helikopter frakter sprengningsmatter opp i fjellsiden for å forberede sprenging. Foto: Arne Jørgen Kjøsnes/NVE
Last ned bilde
Sikring mot sørpeskred i Kupebekken i Dale. Bildet viser nytt elveløp med terskler. Foto: NVE
Sikring mot sørpeskred i Kupebekken i Dale. Bildet viser nytt elveløp med terskler. Foto: NVE
Last ned bilde
Etter en stor vårflom i 2020 var det behov for sikringstiltak på tre forskjellige plasser langs Lakselva. Det er gravd ut grusmasser fra elveløpet, reparert terskel inn i sideløpet og lagt erosjonssikring mot bolig. Foto: Anders Bjordal / NVE
Etter en stor vårflom i 2020 var det behov for sikringstiltak på tre forskjellige plasser langs Lakselva. Det er gravd ut grusmasser fra elveløpet, reparert terskel inn i sideløpet og lagt erosjonssikring mot bolig. Foto: Anders Bjordal / NVE
Last ned bilde
Sikring mot kvikkleireskred i Skienselva. Utlegging av støttefylling. En lekter med stein og gravemaskin retter av bunnen. Foto: Svein Arne Jerstad / NVE
Sikring mot kvikkleireskred i Skienselva. Utlegging av støttefylling. En lekter med stein og gravemaskin retter av bunnen. Foto: Svein Arne Jerstad / NVE
Last ned bilde
Flommen i Mørkridselva i Luster kommune i oktober 2018 førte til omfattende erosjonsskader langs vassdraget. I 2021 har NVE arbeidet med flere sikringstiltak i og langs elva. Foto: Svein Arne Vågane / NVE
Flommen i Mørkridselva i Luster kommune i oktober 2018 førte til omfattende erosjonsskader langs vassdraget. I 2021 har NVE arbeidet med flere sikringstiltak i og langs elva. Foto: Svein Arne Vågane / NVE
Last ned bilde
Skredet som gikk like ved et boligområdet i Nannestad 15. desember 2020 førte til at 15 husstander ble evakuert, i nesten fire måneder. Foto: Catchlight / NVE
Skredet som gikk like ved et boligområdet i Nannestad 15. desember 2020 førte til at 15 husstander ble evakuert, i nesten fire måneder. Foto: Catchlight / NVE
Last ned bilde
Arbeidene i Gjerdrum videreføres i 2022. Foto: NVE
Arbeidene i Gjerdrum videreføres i 2022. Foto: NVE
Last ned bilde
Miljøtiltaket i Valldøla har medført flytting av tidligere etablert flomvoll, som har hatt en uheldig effekt på laksehølene i elva. Ved å flytte vollen har elva fått mer plass og dette vil ha positiv effekt på laksehølene oppstrøms tiltaket. Foto: Ivar Fivelstad / NVE
Miljøtiltaket i Valldøla har medført flytting av tidligere etablert flomvoll, som har hatt en uheldig effekt på laksehølene i elva. Ved å flytte vollen har elva fått mer plass og dette vil ha positiv effekt på laksehølene oppstrøms tiltaket. Foto: Ivar Fivelstad / NVE
Last ned bilde

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Overtredelsesgebyr til Godfarfoss Kraft i Viken fylke18.5.2022 12:00:00 CEST | Pressemelding

NVE har gitt Godfarfoss Kraft AS et overtredelsesgebyr på 400 000 kroner. Årsaken er brudd på konsesjon og godkjent detaljplan for Godfarfoss kraftverk i Hol og Nore og Uvdal kommuner. Godfarfoss Kraft AS har under bygging av Godfarfoss kraftverk ødelagt en lokalitet med en truet lavart, som var forutsatt ivaretatt. De har også anlagt deler av adkomstveien til kraftstasjonen utenfor godkjente arealbruksgrenser.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom