KS

Seks kommuner nominert til årets vertskommune for næringsutvikling

Del

NHO og KS har nominert til sammen seks kommuner i to kategorier i kåringen av årets vertskommune for næringsutvikling. Offentliggjøring av vinnerne skjer under Kommunalpolitisk Toppmøte 2. mars.

Prisen som beste vertskapskommune tildeles enten på bakgrunn av enkelttiltak på et konkret område eller kan begrunnes i et godt helhetlig arbeid med bærekraftig næringsutvikling sammen med aktørene i næringslivet. Foto: Mostphotos
Prisen som beste vertskapskommune tildeles enten på bakgrunn av enkelttiltak på et konkret område eller kan begrunnes i et godt helhetlig arbeid med bærekraftig næringsutvikling sammen med aktørene i næringslivet. Foto: Mostphotos

Du kan følge offentliggjøringen av vinnerene ved å melde deg på her.

Kommunene er nominert i to klasser: Over og under 15 000 innbyggere.

De nominerte er:

  • Under 15 000 innbyggere: Båtsfjord (Troms og Finnmark), Vestre Toten (Innlandet), Rauma (Møre og Romsdal)
  • Over 15 000 innbyggere: Kinn (Vestland), Kongsberg (Viken), Arendal (Agder).

Kåringen er et samarbeide mellom KS og NHO. Prisen deles ut til kommunen på bakgrunn av enkelttiltak på et konkret område eller et godt helhetlig arbeid med bærekraftig næringsutvikling sammen med aktørene i næringslivet.

Kommunene har selv sendt inn kandidater til årets vertskapskommune. KS og NHO mottok 26 forslag fra hele landet.

Mange kommuner har gjort mye godt arbeid i samarbeid med næringslivet og det er flere som har mye å lære bort. Juryen, bestående av representanter fra NHO og KS, har nominert tre finalister i hver kategori. På Kommunalpolitisk toppmøte 2. mars 2021 kåres vinnerne. 

Begrunnelser for kategorien kommuner med færre enn 15 000 innbyggere

Båtsfjord (Troms og Finnmark)

Båtsfjord har de senere årene klart å etablere stabilitet i folketall i en periode hvor distriktene jevnt over opplever befolkningsnedgang. En av årsakene til denne demografiske "kjerringa mot strømmen"-utviklingen må kunne tilskrives at Båtsfjord kommune over tid har samarbeidet tett og konstruktivt med næringslivet, blant annet med vekt på å utarbeide kommuneplaner for næringsutvikling.

Båtsfjord kommune var tidlig ute og definerte deler av næringslivet som en klynge. Arena Fish 365 ble etablert som prosjekt i 2016, og ved inngangen til 2021 er Arena Fish sammen med Arena Torsk en klynge på Arena Pro nivå. Det er sterkt av en liten kommune i havgapet, og dokumentasjon på at systematisk samarbeid og utnyttelse av lokale fortrinn over tid gir resultater.

Vestre Toten (Innlandet)

Industrien og Vestre Toten kommune har samhandlet tett gjennom 125 år. Fra å ha én statseid bedrift i kommunen samhandler kommunen i dag med 5-10 store og mellomstore bedrifter. Kommunen legger vekt på å være en forutsigbar tilrettelegger innen plan- og byggesaksbehandling, eksempelvis gjennom tidlig dialog med næringslivet. Videre har kommunen påtatt seg en aktiv tilretteleggerrolle overfor næringslivet gjennom gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler.

Innlandets største klynge av eksportbedrifter er etablert i kommunen, og Vestre Totens arbeid for å være en god vertskommune må kunne tilskrives en del av æren for at industrien på Raufoss har bedrifter som vel så gjerne kunne vært etablert andre steder i verden.

Vestre Toten er sammen med tre andre kommuner aktive for å utvikle næringslivet i Gjøvikregionen og det er utarbeidet et eget næringsutviklingsprogram.

Rauma (Møre og Romsdal)

Rauma kommune har over tid, gjennom bruk av faste felles møteplasser, samarbeidet tett med næringslivet om god nærings- og samfunnsutvikling. Dette samarbeidet har ført til etablering av ulike selskaper, aktiviteter og tettstedutvikling. Eksempler er Nordveggen AS, Romsdalen AS og Utrøna innovasjonssenter.

Kommunen kan vise til solid vekst i antall arbeidsplasser i næringslivet de siste årene. Næringslivet er variert, samtidig som kommunen har stått i spissen for en tydelig og målrettet reiselivsutvikling. Gjennom godt samarbeid har kommunen og næringslivet utviklet en helhetlig satsing som preger hele kommunen. Kommunen og næringsliv har klart å utnytte særegne geografiske egenskaper, og samtidig lagt vekt på utvikling av en helhetlig og god bo- og arbeidsmarkedsregion. Et av virkemidlene som er tatt i bruk er samordnet utlysning av ledige stillinger i både kommunen og næringslivet.

Begrunnelser for kategorien kommuner over 15 000 innbyggere

Kinn (Vestland)

Kinn kommune ble etablert 01.01.20 som resultat av sammenslåing av kommunene Flora og Vågsøy. Kinn kommune er delt i to geografisk, men arbeider aktivt for at digitale verktøy og annen infrastruktur skal binde sammen den nye kommunen. Kinn har klart å bruke kommunesammenslåingen til å satse på samfunnsutvikling på lag med næringslivet, med vekt på infrastruktur, sentrumsutvikling og privat/offentlig samarbeid som sentrale nøkler.

Kinn kommune har det første året lagt vekt på at den nye kommunen gjennom plan- og byggesaksbehandling skal framstå samlet og attraktiv overfor næringslivet. Konkret er det etablert felles møte- og dialogplasser for at alle deler av næringslivet i den nye kommunen skal oppleve seg sett og som en del av fellesskapet.

Kongsberg (Viken)

Kongsberg kommune har sammen med næringslivet gjennom mange år med systematisk arbeid utviklet et betydelig teknologi- og industrimiljø, der også akademia inngår som en sentral medspiller.

Til tross for et etablert samarbeid mellom kommune og næringsliv, viser Kongsberg kommune et stadig ønske om videre utvikling, og i 2019 ble det vedtatt en ny næringsstrategi frem mot 2030 og som blant annet vektlegger samarbeid mellom kommune, utdanning og næringsliv. Næringsstrategien viser seg konkret gjennom piloter, eksempelvis «Industri 4.0».

Kommunen utnytter virkemiddelapparatet aktivt og bistår andre til å komme i posisjon til det samme. Her kan nevnes TechnipFMC som har mottatt 28 millioner i støtte fra Innovasjon Norge.

Kongsberg har etablert felles møteplasser med næringslivet hvor planer og strategier kan formes i fellesskap.

Arendal (Agder)

Arendal vektlegger næringslivsdialogen der politikere og administrasjon har regelmessige samtaler med næringslivsledere for å oppnå gjensidig forståelse og utvikle felles initiativ. Kommunen har utviklet en offensiv næringsplan der blant annet systematisk kunnskapsinnhenting blant kommunens bedrifter om hvordan næringslivet oppfatter kommunen som tilrettelegger for næringslivet legges til grunn.

Ved siden av betydelige investeringer i næringsarealer, tar kommunen en rekke institusjonelle initiativ som fokuserer på læring og erfaringsutveksling som en driver i næringsutviklingen. Sørlandet Kunnskapshavn, Eureka kompetanse, Vitensenteret Sørlandet, Gründeruka Agder, internasjonal skole, SMB-forum og TEDxArendal er alle eksempler på hvordan en kommune kan understøtte et kompetansebasert næringsliv.

Kommunen har tatt en tydelig rolle som regional utviklingsmotor og jobber bevisst med utvikling av en vekstkultur. At arbeidet gir frukter vises nå sist ved at Morrow Batteries valgte Arendal og Eyde Industripark som sted for etablering av sin nye batterifabrikk på Sørlandet.

Hva definerer en god vertskapskommune?

Kommunens rolle som samfunnsutvikler er sentral også for å tilrettelegge for ønsket næringsutvikling. Dette er ikke en lovpålagt oppgave, men er like fullt en sentral del av arbeidet med lokal samfunnsutvikling.

Et næringsliv som skaper og tar vare på viktige og attraktive arbeidsplasser, samt bidrar til ønsket samfunnsutvikling er viktig for å sikre vekst og utvikling i hele landet. Hensikten med å løfte frem gode vertskommuner for næringslivet er å vise fram eksempler der kommuner og næringslivet sammen har skapt en merverdi til det bedre for lokalsamfunnet.

Prisen som beste vertskapskommune tildeles enten på bakgrunn av enkelttiltak på et konkret område eller kan begrunnes i et godt helhetlig arbeid med bærekraftig næringsutvikling sammen med aktørene i næringslivet. Det er ingen absolutte kriterier for tildeling av prisen. Kandidatene nomineres på bakrunn av en konkret vurdering.

Her kan du lese mer om kjennetegn på vellykket næringsutvikling i kommunene.

Kontakter

Bilder

Prisen som beste vertskapskommune tildeles enten på bakgrunn av enkelttiltak på et konkret område eller kan begrunnes i et godt helhetlig arbeid med bærekraftig næringsutvikling sammen med aktørene i næringslivet. Foto: Mostphotos
Prisen som beste vertskapskommune tildeles enten på bakgrunn av enkelttiltak på et konkret område eller kan begrunnes i et godt helhetlig arbeid med bærekraftig næringsutvikling sammen med aktørene i næringslivet. Foto: Mostphotos
Last ned bilde

Lenker

Om KS

KS
KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

24 13 26 01http://www.ks.no

Følg saker fra KS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KS

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom