Samferdselsdepartementet

Samferdselsministeren har motteken rapport frå Statens vegvesen om null- og lågutsleppssoner i byområde

Del

- I juni 2021 gav Samferdselsdepartementet Statens vegvesen i oppdrag å gjere ei vurdering av eit pilotprosjekt med nullutsleppssoner i nokre få byar. Vi har fått vurderinga, og må no ta stilling kva vi gjer vidare, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Noreg har som mål å redusere klimagassutsleppa med 50 til 55 prosent innan 2030, og transportsektoren må ta store delar av desse kutta. Derfor har Samferdselsdepartementet måtte sjå nærare på ulike verkemiddel for å redusere utslepp.

- Nullutsleppssoner og lågutsleppssoner er verkemiddel som vil kunne bidra til å nå Noregs klimamål og -forpliktingar, mellom anna fordi det kan bidra til ei raskare innfasing av nullutsleppskøyretøy, seier Nygård.

Oppdraget vart gitt etter at fleire norske byar har ønska å opprette nullutsleppssoner for å redusere utsleppa av klimagassar. Særleg Oslo og Bergen har etterspurt eit slikt verkemiddel. Statens vegvesen peiker på at det vil kunne krevje ei lovendring for å etablere nullutsleppssoner.

I oppdraget til Statens vegvesen ble det også forespurt om ein kunne sjå nærare på vilkåra for lågutsleppssonane, slik at desse også kan opprettast med hensyn til klima.

Kommunane kan i dag fastsetje ein lågutsleppssone av omsyn til lokal luft. Ein av konklusjonane frå Statens vegvesen er at det vil være mogeleg å justere/myke opp vilkåra slik at lågutslippssonar kan opprettast av omsyn til klima.

- Eg har no fått rapporten frå Statens vegvesen, og vi vil vurdere saka nærare før det vert tatt stilling til ein vidare prosess, seier samferdselsministeren.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren og for riksveiferjene.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Ønsker krav om nullutslipp i offentlige anskaffelser også for tunge varebiler29.9.2022 08:10:00 CEST | Pressemelding

- For å nå klimamålene vi har satt oss under Paris-avtalen, er det helt avgjørende å redusere utslippene fra transportsektoren. Da er vi nødt til å ta i bruk en rekke virkemidler. Noe av det vi må gjøre, er i større grad å gå over til nullutslippskjøretøy der det er mulig. Her må offentlig sektor gå foran. Jeg vil derfor innføre krav om at alle nye tunge varebiler som anskaffes av det offentlige, skal være nullutslippsbiler fra 1. januar 2023, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Koronapandemien: 500 millioner kroner i omstillingsmidler til fylkeskommunal kollektivtransport2.9.2022 08:00:00 CEST | Pressemelding

– Kollektivtransporten ble hardt rammet under pandemien. Heldigvis ser det ut til at vi har lagt det verste bak oss, men som ventet ser vi en ny normal med noe færre reisende enn før. Hjemmekontor og redusert reiseaktivitet medfører lavere inntekter for fylkeskommunene. De får derfor en omstillingspakke til kollektivtransporten på 500 millioner kroner, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom