Samferdselsdepartementet

Samferdselsministeren anbefaler statlig plan for togparkering ved Ski og avgreining på Østre linje

Del

- Vi ønsker at nye jernbaneprosjekter skal gi både passasjerer og næringsliv et vesentlig bedre togtilbud. I arbeidet med å planlegge nytt anlegg for togparkering på Ski og ny avgreining fra Ski stasjon til Østre linje på Østfoldbanen står lokale myndigheter og Bane NOR nå langt fra hverandre. For å få realisert et godt togtilbud etter ferdigstillelsen av de store samferdselssatsningene på Follobanen og i Moss, er det avgjørende med framdrift på den offentlige plansaken. Jeg støtter Bane NORs anmodning og vil derfor anbefale Kommunal- og moderniseringsministeren om at det benyttes statlig reguleringsplan i den videre prosessen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foto: Bane NOR
Foto: Bane NOR

Kommunestyrene i Nordre Follo og Ås behandlet fastsettelse av planprogrammet for de to prosjektene henholdsvis 14. mai og 19. mai i år. I de samordnede vedtakene ber kommunene om et nytt planprogram, som er innrettet slik at matjord, kulturlandskap og naturområder ikke går tapt.


Bane NOR mener kommunens vedtak er krevende å imøtekomme

Etter Bane NORs syn er vedtakene fra kommunene svært teknisk krevende å imøtekomme, og det vil være svært fordyrende å delvis imøtekomme vedtakene. En krevende plansituasjon knyttet til de to jernbaneprosjektene har medført at Bane NOR har anmodet Samferdselsdepartementet om at det tas i bruk statlige planvirkemidler for den videre offentlige planprosessen. Samferdselsdepartementet er enig og anbefaler denne prosessen overfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Politisk ledelse i Nordre-Follo kommune la fram saken for samferdselsminister Hareide i et møte i juli i år. Det har også vært gjennomført møter med berørte grunneiere. På møtene fremgikk det at partene fremdeles sto langt ifra hverandre.

Viktig med rask avklaring

Den offentlige planprosessen er forsinket i forhold til opprinnelig planlagt fremdrift og det er risiko for den videre utviklingen. Bane NOR oppgir at den forutsatte framdriften for å kunne ta i bruk anleggene for å få fullt utbytte av utbyggingen i og gjennom Moss er stram. Etter Bane NORs syn bør det derfor forholdsvis raskt finnes en løsning for å komme videre med plansaken.

- Denne regjeringen satser stort på å styrke jernbanens konkurranseevne. Det merkes godt med hektisk byggeaktivitet i Nordre-Follo kommune, der Follobanen nærmer seg ferdigstillelse og deler av nye Ski stasjon åpnet i høst. Jeg har stor forståelse at politikere, folk og næringsliv lokalt kan oppleve byggeprosjektene som krevende. På den annen side kommer ny togparkering ved Ski og ny planskilt avgreining på Østre linje til å være avgjørende for at reisende på Østre- og Vestre linje sør for Ski på Østfoldbanen får nyte godt av den storstilte satsningen, sier Knut Arild Hareide.

Om statlig reguleringsplan

Statlig reguleringsplan innebærer at myndigheten til å utarbeide og vedta planen overføres fra en eller flere kommuner til staten, ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vilkåret er at viktige statlige eller regionale utbyggings-, anleggs- eller vernetiltak gjør det nødvendig, eller at andre samfunnsmessige hensyn tilsier det. Statlig reguleringsplan kan være hensiktsmessig når det er viktig med rask gjennomføring av planprosessen, når lokale, regionale og nasjonale interesser er motstridende, når tiltaket strekker seg over flere kommuner og det er vanskelig for kommunene å komme til enighet. Statlig reguleringsplan kan også være hensiktsmessig når resultatet av den offentlige planprosessen vil medføre et resultat som ikke kan godtas av staten.


For flere opplsyninger - se:

  • Brev fra Samferdselsdepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Brev fra Bane NOR til Samferdselsdepartementet

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Bane NOR
Foto: Bane NOR
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Byvekstavtale for Osloområdet signert i dag – Staten bidrar med over 16,5 milliarder27.11.2020 15:23:58 CETPressemelding

– Byvekstavtalen vi signerte i dag vil bidra til bedre reisehverdager for svært mange i Osloområdet, med gode løsninger for kollektivtransport, sykkel og gange. Staten vil bidra med over 16,5 milliarder kroner inn i avtalen, blant annet over 8 milliarder kroner til Fornebubanen. Gjennom gjensidige forpliktelser får vi nå en ambisiøs transport- og miljøsatsing, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nye Veier bygger ut E6 Kvænangsfjellet – utbyggingsavtale er signert26.11.2020 07:00:00 CETPressemelding

- E6 over Kvænangsfjellet i Nord-Troms er dårlig og stenges ofte om vinteren. Det fører til lange omkjøringer gjennom Finland. Nå kommer det endelig ny vei. Vi har signert veiutbyggingsavtale med Nye Veier AS, som betyr at målene for prosjektet og kostnadsrammene er bestemt. God infrastruktur er vesentlig for utviklingen av nordområdene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom