Samferdselsdepartementet

Samferdselsbudsjettet: Sterk satsing på miljøvenleg transport i byområda

Del

– God byutvikling og meir miljøvenleg transport er med på å skape ei grønare framtid. Byane våre veks, og regjeringa held difor fram den stadig viktigare satsinga på kollektivtransport og infrastruktur for å sykle og gå, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

– Det skal bli enklare å velje grøn transport i kvardagen, seier Knut Arild Hareide.
– Det skal bli enklare å velje grøn transport i kvardagen, seier Knut Arild Hareide.

I framlegget til statsbudsjett går regjeringa inn for å bruke 6,5 milliardar kroner til å følgje opp byvekstavtalane og belønningsavtalane. Den allereie sterke satsinga på miljøvenleg transport i dei store byområda aukar med nær 20 prosent, samanlikna med 2020-budsjettet.

– Det skal bli enklare å velje grøn transport i kvardagen. Veksten i persontransporten skal skje med kollektivtransport, sykling og gonge, og effektiv arealbruk blir endå viktigare. Slik får vi saman ned utsleppet av klimagassar, vi fjernar kø og vi reduserer støy og lokal luftforureining. Vi føljer opp bompengeavtalen frå 2019, og med pengar til reduserte bompengar, betre kollektivtilbod og reduserte billettprisar i kollektivtransporten er dette eit godt budsjett både for bilistar og andre reisande, seier Hareide. 

Oslo, Bergen, Trondheim og Nord-Jæren

Av budsjettframlegget går det fram at regjeringa vil setje av 6 milliardar kroner til å følgje opp byvekstavtalar i Osloområdet, Bergensområdet, Trondheimsområdet og Nord-Jæren.

Til store kollektivprosjekt er midlane foreslått brukt slik: 890 millionar kroner til Fornebubanen i Oslo og Viken, 890 millionar kroner til Bybanen til Fyllingsdalen i Bergen, 140 millionar kroner til Metrobussen i Trondheim og 710 millionar kroner til Bussveien på Nord-Jæren.

Regjeringa har sett av nær 1 milliard kroner for å auke det statlege bidraget i desse fire store kollektivprosjekta og i ny T-banetunnel i Oslo til 66 prosent. Denne auken er i tråd med bompengeavtalen frå 2019. Som del av oppfølginga av bompengeavtalen er det også sett av 200 millionar kroner til reduserte billettprisar i kollektivtransporten i dei fire største byområda, og 52 millionar kroner for å godtgjere inntektstapet etter fjerning av rushtidsavgifta på Nord-Jæren.

Det blir også foreslått 1 milliard kroner til gang- og sykkelvegar og kollektivtiltak langs riksvegane i desse byområda, og 1,2 milliardar kroner til belønningsmidlar som mellom anna kan gå til drift av lokal kollektivtransport. Det blir sett av midlar til planlegging av mindre tiltak og arealavklaringar for jernbanen på Nord-Jæren.

I framlegget til budsjett er det sett av pengar til førebuande arbeid og mogleg anleggsstart for ny E18 Lysaker – Ramstadsletta i Viken. Det vil også vere mogleg med førebuande arbeid og eventuelt anleggsstart for rv. 509 Sør-Tjora – Kontinentalvegen i Rogaland. Prosjektet er finansiert fullt ut med bompengar.

Kristiansand, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø

Regjeringa følgjer i framlegget til statsbudsjett opp belønningsavtalane i Kristiansand, Buskerudbyen, Nedre Glomma og Tromsø. Det er sett av 100 millionar kroner i tilskot til reduserte billettprisar i kollektivtransporten, slik bompengeavtalen frå 2019 legg opp til. I budsjettframlegget heiter det at Grenland, som no er inne i det siste året av den gjeldande avtalen, kan søke om ny belønningsavtale frå 2021. Det er samla sett av nær ein halv milliard kroner til desse satsingane.

Nøkkelord

Bilder

– Det skal bli enklare å velje grøn transport i kvardagen, seier Knut Arild Hareide.
– Det skal bli enklare å velje grøn transport i kvardagen, seier Knut Arild Hareide.
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Regjeringen vil øke bevilgningen til flyrutekjøp med 1000 millioner kroner10.11.2020 11:45:00 CETPressemelding

– Luftfarten er fortsatt i en vanskelig situasjon som følge av pandemien. Dette medfører at det også i 2021 kan være behov for økt flyrutekjøp og støtte til de ordinære kjøpsrutene. Det er viktig å sikre et godt flyrutetilbud i hele landet også til neste år, derfor foreslår vi å øke bevilgningen til flyrutekjøp utover det vi har foreslått i statsbudsjettet for 2021, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Mellombels tilskotsordning for kommersielle buss- og passasjerbåtruter blir forlenga6.11.2020 14:38:43 CETPressemelding

- Vi ser at ekspressbussane framleis har vanskelege driftsvilkår under covid-19-pandemien. Det er difor viktig for oss å forlenge tilskotsordninga for kommersielle ruter. Dette gjer det mogleg å oppretthalde eit tilfredsstillande rutetilbod, noko som kan vere viktig for pendlarar som ikkje har andre gode reisealternativ til og frå samfunnskritiske jobbar, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom