Samferdselsdepartementet

Samferdselsbudsjettet: 25 millionar kroner til testsenter i Vesterålen

Del

Regjeringa foreslår å løyve 25 millionar kroner i 2021 til å planleggje eit nytt testsenter for oljevernteknologi på Fiskebøl i Vesterålen.

Med auka kunnskap og kompetanse blir vi betre rusta til å verne havet mot ulike farar, seier Hareide.
Med auka kunnskap og kompetanse blir vi betre rusta til å verne havet mot ulike farar, seier Hareide.

– Skipstrafikken og maritime aktivitetar i dei nordlegaste områda i landet aukar. Difor må Noreg også vere i førarsetet når det gjeld å handtere marin forsøpling og oljesøl langs kysten vår. Regjeringa sett no av midlar til planlegging for å etablere eit testsenter for utvikling av oljevernteknologi, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

– Reint hav er ein botnplanke for fiskeri- og havbruksnæringa. Det er føresetnaden for at vi skal lukkast med å vere ein av verdas fremste sjømatnasjonar og for å skape vekst i den blå økonomien, seier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Regjeringa byggjer vidare på kompetansen til Senter for oljevern og marint miljø, som blei etablert i 2018 med base i Lofoten, og til Kystverket, som er myndigheit i saker med akutt forureining. I statsbudsjettet for 2021 sett regjeringa av pengar som sørger for at planlegginga av testfasilitetane kjem i gong. Dei nye testfasilitetane skal liggje på Fiskebøl i Vesterålen. 

Betre rusta til å verne havet med meir kunnskap og kompetanse

– Sjølv om havet utanfor vår eigen kyst kan vere barskt og vêrhardt, så er det også sårbart. Spesielt der det er mykje havis, kan forureining ha negative konsekvensar for dyreliv og folk. Med auka kunnskap og kompetanse blir vi betre rusta til å verne havet mot ulike farar, seier Hareide.

Tidlegare i år fekk Samferdselsdepartementet tilsendt eit forprosjekt utarbeidd av Kystverket og Senter for oljevern og marint miljø. Forprosjektet har gitt myndigheitene ulike alternativ til korleis testfasilitetane kan innrettast. 

Foreslår å doble løyvinga

I budsjettforslaget for 2021 foreslår regjeringa å setje av om lag 52 millionar kroner over Samferdselsdepartementets budsjett til Senter for oljevern og marint miljø. Dette er ei dobling samanlikna med vedtatt budsjett 2020. 25 millionar kroner av midlane går til oppstart av etablering av testfasilitetar.

Fakta:

  • Senter for oljevern og marint miljø er eit forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet.

  • Senter for oljevern og marint miljø skal vere eit nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter som skal vere ein pådrivar for utvikling av kostnadseffektive og miljøvennlege teknologiar, metodar og tiltak for oljevern og mot marin forsøpling.

  • Senter for oljevern og marint miljø blei etablert i 2018 i Svolvær. Regjeringa har tidlegare bestemt at senteret skal vere til stades i både Vesterålen og Lofoten.

Nøkkelord

Bilder

Med auka kunnskap og kompetanse blir vi betre rusta til å verne havet mot ulike farar, seier Hareide.
Med auka kunnskap og kompetanse blir vi betre rusta til å verne havet mot ulike farar, seier Hareide.
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Nytt regelverk skal sikre gode kontrollmekanismer i drosjenæringen23.10.2020 11:45:00 CESTPressemelding

– I forbindelse med at et nytt drosjeregelverk trer i kraft 1. november, ønsker vi å sikre gode kontrollmekanismer i drosjenæringen. Derfor foreslår vi nå endringer som skal bidra til å motvirke uregelmessigheter og juks i drosjenæringen, og tilstrekkelig kontroll med de nye ordningene. Blant annet legger vi nå til rette for fortsatt innrapportering til skattemyndighetene ved at også andre formidlere av drosjetjenester enn drosjesentraler blir underlagt krav om tredjepartsrapportering, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsministeren vil holde kjøretøy tilbake for å sikre betaling23.10.2020 11:45:00 CESTPressemelding

– Inndriving av bøter på tvers av landegrensene kan være utfordrende, særlig utenfor de nordiske landene. Derfor vil muligheten til å holde tilbake et kjøretøy bidra til å sikre at bøter faktisk betales. Dette er et viktig tiltak, både for å øke trafikksikkerheten, bedre fremkommeligheten, samt likebehandling og rettferdig konkurranse mellom aktørene i transportbransjen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom