Høgskulen i Volda

Samarbeider om fleire nye forskarskular

Del

Høgskulen i Volda har i samarbeid med andre institusjonar vunne fram i konkurransen hos Forskingsrådet om å etablere forskarskular, og skal no vere med på å etablere to nye.

Dosent Arne Kåre Topphol har vore sentral frå Høgskulen i Volda si side for å få til forskarskulen Norwegian Graduate School in Mathematics and Science Education.
Dosent Arne Kåre Topphol har vore sentral frå Høgskulen i Volda si side for å få til forskarskulen Norwegian Graduate School in Mathematics and Science Education.

Nasjonale forskarskular er ei ordning for å fornye og forbetre norsk forskarutdanning, og er eit supplement til institusjonane sine eigne doktorgradsprogram. Forskarskulane består av faglege nettverk der universitet, høgskular og forskingsinstitutt deltek.

Med dei to nye forskarskulane, er Høgskulen i Volda (HVO) no med i sju ulike forskarskular.

Viktig for framtida

Den eine nye er innan innan matematikkdidaktikk. Den er koordinert av Universitet i Agder og ber namnet Norwegian Graduate School in Mathematics and Science Education. Denne forskarskulen støttast med 16 millionar kroner av Norges forskingsråd dei neste åtte åra.

– Noko av det viktigaste vi kan gjere for å forberede oss på framtida, er å satse på forsking og unge forskartalent spesielt. Forskarskulane bidreg til at doktorgradsstudentane er godt rusta for oppgåvene som venter i og utanfor forskinga, seier administrerande direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit i ei pressemelding.

Styrke helse, velferd og utdanning

Den andre nye forskarskulen HVO no er ein del av er koordinert av Universitetet i Stavanger og heiter PROFRES (Profesjonsretta og praksisnær forsking på områda helse, velferd og utdanning).

PROFRES skriv om seg sjølv at dei skal utdanne forskarar som er i stand til å tenke kritisk, og som kan utvikle ny kunnskap om, og for, profesjonar og praksisfelt i ei tid kor velferdsstaten pregast av store utfordringar og endringar. Ved å støtte utvikling av kandidatane sine forskingsprosjekt og deira akademiske kompetanse, bidreg PROFRES indirekte til å styrke og utvide kunnskapsgrunnlaget for helse, velferds- og utdanningssektorane. Gjennom sitt fokus på det profesjonsretta og praksisnære, utgjer forskarskulen ein viktig arena for å utvikle yngre profesjonsfaglege forskingsfelt gjennom ei tverrfagleg innretning.

Større fagleg nettverk

HVO har no altså tilsette som bidreg i sju ulike forskarskular, der tematikken spenn frå ei rekkje musikkdisiplinar til matematikkdidaktikk. Henriette Hafsaas, forskingssjef ved HVO, er glad for at høgskulens tilsette er med på å gi eit godt fagleg og utviklande tilbod til komande forskarar.

– Det er positivt med nasjonale forskarskular som kan supplere doktorgradsprogramma ved institusjonane. Gjennom forskarskulane får stipendiatane tilgang på relevante kurs og eit større fagleg nettverk, seier Hafsaas.

Kontakter

Bilder

Dosent Arne Kåre Topphol har vore sentral frå Høgskulen i Volda si side for å få til forskarskulen Norwegian Graduate School in Mathematics and Science Education.
Dosent Arne Kåre Topphol har vore sentral frå Høgskulen i Volda si side for å få til forskarskulen Norwegian Graduate School in Mathematics and Science Education.
Last ned bilde

Om Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda
Høgskulen i Volda
Postboks 500
6101 Volda

7007 5000https://www.hivolda.no/

Midt imellom fjord og fjell finn du studiebygda Volda. Med sine 4600 studentar og 350 tilsette er Høgskulen i Volda blant dei største utdanningsinstitusjonane mellom Bergen og Trondheim. Volda er kjent for aktive studentar, og høgskulen tilbyr nokre av landets leiande medieutdanningar og tradisjonsrike lærarutdanningar.

Følg pressemeldinger fra Høgskulen i Volda

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Høgskulen i Volda på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Høgskulen i Volda

Internasjonal forskingskonferanse til Ålesund26.4.2022 11:00:22 CEST | Pressemelding

Universitets- og høgskulemiljøa i Møre og Romsdal er vertskap når det Europeiske forskingsfellesskapet for naturvitskap og teologi (ESSSAT) legg si internasjonale forskingskonferanse til Ålesund 4. til 8. mai. Med tittelen «Global Sustainability – Science and Religion in Dialogue» stiller om lag 140 av verdas fremste forskarar på feltet spørsmålet om kva rolle verdiar har i arbeidet med berekraft og korleis tilhøvet mellom naturvitskap og religion kan bidra til ei global berekraftig utvikling.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom