Riksrevisjonen

Rovviltforvaltningen preges av svak styring

Del

Rovviltnemndene og miljømyndighetene er uenige om hvordan sonene prioritert for rovvilt og beitedyr skal utformes og plasseres. Det bidrar til at forvaltningen av rovvilt og beskyttelse av beitenæringene ikke fungerer etter hensikten, viser en ny undersøkelse fra Riksrevisjonen.

Inndelingen i soner prioritert for rovvilt og beitedyr fungerer bare delvis etter hensikten, viser Riksrevisjonens undersøkelse. Foto: Liv Byrkjeland/Statens naturoppsyn
Inndelingen i soner prioritert for rovvilt og beitedyr fungerer bare delvis etter hensikten, viser Riksrevisjonens undersøkelse. Foto: Liv Byrkjeland/Statens naturoppsyn

– Inndelingen i soner prioritert for rovvilt og beitedyr fungerer bare delvis etter hensikten, sier riksrevisor Per-Kristian Foss. – Flere steder er det store lokale utfordringer med tap av beitedyr til rovvilt, selv om sonene fungerer bedre i noen regioner enn andre. I tillegg er soneforvaltning særlig dårlig egnet for å ivareta reindriftsnæringen, sier Foss.

I flere forvaltningsregioner er det problemer med å nå bestandsmålet for rovvilt innenfor rovviltsonen, og derfor praktiseres ikke alltid felling som forutsatt i beiteprioritert sone. Dette medfører økt rovviltbelastning for beitenæringene og høyere konfliktnivå.

Foreligger ikke godkjent forvaltningsplan

I Nordland foreligger det ikke en godkjent forvaltningsplan, på grunn av uenighet mellom rovviltnemnden og Klima- og miljødepartementet om inndeling av regionen i beiteprioriterte og rovviltprioriterte soner. Undersøkelsen viser at det også er uenighet mellom rovviltnemndene.

– Klima- og miljødepartementet har latt det gå for lang tid uten å sørge for at det foreligger en godkjent forvaltningsplan i Nordland, og det er kritikkverdig, fortsetter Foss. – Departementet skal ivareta nasjonal rovviltpolitikk når samordningen på regionalt nivå ikke fungerer, og må bidra til å avklare uenighet med og mellom rovviltnemndene.

Betydelig belastning for reindriften

Selv om sauenæringen er livskraftig nasjonalt og antall beitedyr erstattet som rovvilttap har gått ned, har noen beiteområder en svært høy rovviltbelastning. Det medfører at enkelte steder er det tidvis store tap av sau og lam på utmarksbeite på grunn av rovvilt.

Rovvilt utgjør også en betydelig belastning for reindriften i deler av landet. Omtrent 30 prosent av alle tap av rein i 2016 og 2017 ble erstattet som rovvilttap.

Skadefelling skjer ikke alltid raskt nok

Riksrevisjonens rapport viser videre at skadefelling ikke alltid skjer raskt nok. Hovedårsaken er at det kan være vanskelig å spore rovvilt på barmark.

Når det gjelder streifulv er det likevel viktig å sikre at man ikke feller de individene som er genetisk viktig. Derfor er det positivt at Klima- og miljødepartementet har satt i verk tiltak her.

Les hele undersøkelsen her.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Inndelingen i soner prioritert for rovvilt og beitedyr fungerer bare delvis etter hensikten, viser Riksrevisjonens undersøkelse. Foto: Liv Byrkjeland/Statens naturoppsyn
Inndelingen i soner prioritert for rovvilt og beitedyr fungerer bare delvis etter hensikten, viser Riksrevisjonens undersøkelse. Foto: Liv Byrkjeland/Statens naturoppsyn
Last ned bilde

Lenker

Om Riksrevisjonen

Riksrevisjonen
Riksrevisjonen
Storgata 16
0184 Oslo

22 24 10 00http://www.riksrevisjonen.no

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Gjennom revisjon av regnskap og undersøkelser sjekker vi hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin.

Følg saker fra Riksrevisjonen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Riksrevisjonen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Riksrevisjonen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom