Samferdselsdepartementet

Revidert nasjonalbudsjett 2020: Jernbane: Dampen haldast oppe i pågåande byggeprosjekt, men kostnadsauke får konsekvensar for andre store prosjekt

Del

- Utbyggingsaktiviteten på jernbanenettet er høg. Dei komande åra vil fleire prosjekt opne for trafikk og gi dei reisande eit betre togtilbod. Samstundes er det klart at jernbanesektoren no står overfor ein krevjande økonomisk situasjon på grunn av auka kostnader i år på Follobanen, Østfoldbanen og Vestfoldbanen. Vi må prioritere å halde framdrifta i desse pågåande prosjekta, men det får diverre konsekvensar for framdrifta i andre utbyggingsprosjekt på jernbanen, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Vi må prioritere å halde framdrifta i dei pågåande prosjekta, Follobanen, på Vestfoldbanen og Østfoldbanen, men det får diverre konsekvensar for framdrifta i andre utbyggingsprosjekt på jernbanen, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Bane NOR
Vi må prioritere å halde framdrifta i dei pågåande prosjekta, Follobanen, på Vestfoldbanen og Østfoldbanen, men det får diverre konsekvensar for framdrifta i andre utbyggingsprosjekt på jernbanen, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Bane NOR

Regjeringa foreslår å løyve 826 millionar kroner ekstra til investeringar på jernbanenettet i statsbudsjettet 2020. Dette gjer at utbygginga kan halde fram som planlagt på Follobanen, Østfoldbanen og Vestfoldbanen.

Det er fleire årsaker til kostnadsaukane. På Follobanen er det mellom anna auka valutautgifter som følgje av svak kronekurs, entreprenør-konkurs og meir krevjande grunnforhold. På Vestfoldbanen kjem utgiftene til bygging av InterCity-strekningane Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker tidlegare enn føresett. Dette gir høgare prosjektkostnader dei to første åra, men prognosen for kostnadane tilseier at begge prosjekta framleis held seg innanfor styringsramma.. Kostnadsauken på Østfoldbanen er hovudsakeleg eit resultat av stor aktivitet i leverandørmarknaden, som har gitt høgare prisar enn føresett i bygginga av Sandbukta–Moss–Såstad.

Siktar mot investeringsvedtak for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss om eitt år
Som følgje av kostnadsaukane på pågåande utbyggingsprosjekter foreslår regjeringa mellom anna å redusere løyvinga til planlegging av fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 Høgkastet-Hønefoss med 278 millionar kroner til 250 millionar kroner. Det inneber at det blir brukt mindre ressursar til grunnerverv og arkeologiske utgravingar i år, enn opphavleg planlagt. Sjølv med mindre planlegging i år, kjem regjeringa framleis til arbeide for å leggje fram forslag til investeringsvedtak for Stortinget i 2021

Bygging av Kleverud-Sørli blir utsett – planlegging av Sørli-Åkersvika held fram
Ein annan konsekvens av kostnadsaukane er at det korkje i år eller neste år vil vere rom på statsbudsjettet til å starte anleggsarbeida på InterCity-strekninga Kleverud-Sørli på Dovrebanen. Opphaveleg var det løyvd 180 millionar kroner til å starte bygging i år, medan behovet for løyving i 2021 var utrekna til å vere om lag 510 millionar kroner.

Planlegging av siste del av InterCity strekninga mot Hamar på Dovrebanen, Sørli – Åkersvika vil halde fram som tidlegare føresett.

- Bane NOR måtte tidlegare i år avlyse konkurransar om bygging av Kleverud-Sørli som følgje av koronautbrotet. Sjølv utan å omprioritere pengar frå dette prosjektet i år, ville den forseinka konkurranserunden uansett ført til at det ikkje ville blitt mogleg med anleggsstart i år, slik planen opphaveleg var. Vi skal byggje ut både Kleverud-Sørli og Sørli-Åkervika. Vi kjem tilbake til dette i statsbudsjettet for 2022. Fram til då vil vi sjølvsagt òg vurdere om det er meir føremålstenleg å byggje ut Kleverud-Sørli-Åkersvika  som eitt prosjekt, seier samferdselsministeren.  

For fleire opplysningar – sjå:

Nøkkelord

Bilder

Vi må prioritere å halde framdrifta i dei pågåande prosjekta, Follobanen, på Vestfoldbanen og Østfoldbanen, men det får diverre konsekvensar for framdrifta i andre utbyggingsprosjekt på jernbanen, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Bane NOR
Vi må prioritere å halde framdrifta i dei pågåande prosjekta, Follobanen, på Vestfoldbanen og Østfoldbanen, men det får diverre konsekvensar for framdrifta i andre utbyggingsprosjekt på jernbanen, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Bane NOR
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Regjeringen vil øke bevilgningen til flyrutekjøp med 1000 millioner kroner10.11.2020 11:45:00 CETPressemelding

– Luftfarten er fortsatt i en vanskelig situasjon som følge av pandemien. Dette medfører at det også i 2021 kan være behov for økt flyrutekjøp og støtte til de ordinære kjøpsrutene. Det er viktig å sikre et godt flyrutetilbud i hele landet også til neste år, derfor foreslår vi å øke bevilgningen til flyrutekjøp utover det vi har foreslått i statsbudsjettet for 2021, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Mellombels tilskotsordning for kommersielle buss- og passasjerbåtruter blir forlenga6.11.2020 14:38:43 CETPressemelding

- Vi ser at ekspressbussane framleis har vanskelege driftsvilkår under covid-19-pandemien. Det er difor viktig for oss å forlenge tilskotsordninga for kommersielle ruter. Dette gjer det mogleg å oppretthalde eit tilfredsstillande rutetilbod, noko som kan vere viktig for pendlarar som ikkje har andre gode reisealternativ til og frå samfunnskritiske jobbar, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom