Samferdselsdepartementet

Revidert nasjonalbudsjett 2020: Jernbane: Dampen haldast oppe i pågåande byggeprosjekt, men kostnadsauke får konsekvensar for andre store prosjekt

Del

- Utbyggingsaktiviteten på jernbanenettet er høg. Dei komande åra vil fleire prosjekt opne for trafikk og gi dei reisande eit betre togtilbod. Samstundes er det klart at jernbanesektoren no står overfor ein krevjande økonomisk situasjon på grunn av auka kostnader i år på Follobanen, Østfoldbanen og Vestfoldbanen. Vi må prioritere å halde framdrifta i desse pågåande prosjekta, men det får diverre konsekvensar for framdrifta i andre utbyggingsprosjekt på jernbanen, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Vi må prioritere å halde framdrifta i dei pågåande prosjekta, Follobanen, på Vestfoldbanen og Østfoldbanen, men det får diverre konsekvensar for framdrifta i andre utbyggingsprosjekt på jernbanen, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Bane NOR
Vi må prioritere å halde framdrifta i dei pågåande prosjekta, Follobanen, på Vestfoldbanen og Østfoldbanen, men det får diverre konsekvensar for framdrifta i andre utbyggingsprosjekt på jernbanen, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Bane NOR

Regjeringa foreslår å løyve 826 millionar kroner ekstra til investeringar på jernbanenettet i statsbudsjettet 2020. Dette gjer at utbygginga kan halde fram som planlagt på Follobanen, Østfoldbanen og Vestfoldbanen.

Det er fleire årsaker til kostnadsaukane. På Follobanen er det mellom anna auka valutautgifter som følgje av svak kronekurs, entreprenør-konkurs og meir krevjande grunnforhold. På Vestfoldbanen kjem utgiftene til bygging av InterCity-strekningane Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker tidlegare enn føresett. Dette gir høgare prosjektkostnader dei to første åra, men prognosen for kostnadane tilseier at begge prosjekta framleis held seg innanfor styringsramma.. Kostnadsauken på Østfoldbanen er hovudsakeleg eit resultat av stor aktivitet i leverandørmarknaden, som har gitt høgare prisar enn føresett i bygginga av Sandbukta–Moss–Såstad.

Siktar mot investeringsvedtak for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss om eitt år
Som følgje av kostnadsaukane på pågåande utbyggingsprosjekter foreslår regjeringa mellom anna å redusere løyvinga til planlegging av fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 Høgkastet-Hønefoss med 278 millionar kroner til 250 millionar kroner. Det inneber at det blir brukt mindre ressursar til grunnerverv og arkeologiske utgravingar i år, enn opphavleg planlagt. Sjølv med mindre planlegging i år, kjem regjeringa framleis til arbeide for å leggje fram forslag til investeringsvedtak for Stortinget i 2021

Bygging av Kleverud-Sørli blir utsett – planlegging av Sørli-Åkersvika held fram
Ein annan konsekvens av kostnadsaukane er at det korkje i år eller neste år vil vere rom på statsbudsjettet til å starte anleggsarbeida på InterCity-strekninga Kleverud-Sørli på Dovrebanen. Opphaveleg var det løyvd 180 millionar kroner til å starte bygging i år, medan behovet for løyving i 2021 var utrekna til å vere om lag 510 millionar kroner.

Planlegging av siste del av InterCity strekninga mot Hamar på Dovrebanen, Sørli – Åkersvika vil halde fram som tidlegare føresett.

- Bane NOR måtte tidlegare i år avlyse konkurransar om bygging av Kleverud-Sørli som følgje av koronautbrotet. Sjølv utan å omprioritere pengar frå dette prosjektet i år, ville den forseinka konkurranserunden uansett ført til at det ikkje ville blitt mogleg med anleggsstart i år, slik planen opphaveleg var. Vi skal byggje ut både Kleverud-Sørli og Sørli-Åkervika. Vi kjem tilbake til dette i statsbudsjettet for 2022. Fram til då vil vi sjølvsagt òg vurdere om det er meir føremålstenleg å byggje ut Kleverud-Sørli-Åkersvika  som eitt prosjekt, seier samferdselsministeren.  

For fleire opplysningar – sjå:

Nøkkelord

Bilder

Vi må prioritere å halde framdrifta i dei pågåande prosjekta, Follobanen, på Vestfoldbanen og Østfoldbanen, men det får diverre konsekvensar for framdrifta i andre utbyggingsprosjekt på jernbanen, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Bane NOR
Vi må prioritere å halde framdrifta i dei pågåande prosjekta, Follobanen, på Vestfoldbanen og Østfoldbanen, men det får diverre konsekvensar for framdrifta i andre utbyggingsprosjekt på jernbanen, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Bane NOR
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

En milliard til flyruter over hele landet29.5.2020 12:10:43 CESTPressemelding

– Fly er viktig for næringslivet og for folk i et langstrakt land som Norge. Mange er avhengig av å fly for å komme seg til sykehus eller andre viktige avtaler, og det har derfor vært viktig for regjeringen å sikre et grunntilbud av flyruter i den situasjonen vi har vært i de siste månedene. Det er usikkert hvor lenge denne situasjonen vil vare i tid. Derfor tar regjeringen nå høyde for at vi i tiden framover skal kjøpe flyruter over hele landet, og foreslår å øke bevilgningen til kjøp av innenlandske flyruter med minst 1 milliard kroner. Sammen skal vi ta Norge ut av krisen og fremover, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foreslår ytterlegare 1 milliard kroner til togselskapa for å sikre rutetilbod29.5.2020 12:09:39 CESTPressemelding

- Sjølv om talet på reisande framleis er mykje lågare enn før koronautbrotet, har togselskapa byrja å køyre eit normalt rutetilbod rundt dei store byene. Dette gjer at toga kan køyre med tilstrekkeleg avstand mellom passasjerane, i tråd med tilrådingane om smittevern. Færre reisande betyr inntektstap for togselskapa. No trappar vi opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi igjen. Dette gjer det naudsynt å løyve ytterlegare 1 milliard kroner til togoperatørane for å sikre eit tilstrekkeleg togtilbod, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foreslår ytterligere 35 millioner kroner til ferjesambandene på riksveinettet29.5.2020 12:08:18 CESTPressemelding

- Ferjesambandene er viktige for å få hverdagen til å gå i hop for folk og næringsliv. Koronapandemien har ikke overraskende ført til nedgang i trafikk og dermed i billettinntektene. Når vi nå har fått kontroll på smittespredningen, trapper vi opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi igjen. For å unngå reduksjon i rutetilbudet i løpet dette året foreslår regjeringen å bevilge ytterligere 35 millioner kroner til statlig kjøp av tjenester på riksveinettet i 2020, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen foreslår 100 millioner kroner til kommersielle buss- og båtruter29.5.2020 12:05:00 CESTPressemelding

– Transport er en kritisk samfunnsfunksjon, og i store deler av landet er de kommersielle rutene viktige bidragsytere. Vi står nå også foran sommersesongen, og ekspressbussene er bindeledd mellom mange byer og turistdestinasjoner. Som følge av den situasjonen vi nå står i, melder næringen om en betydelig tæring på egenkapitalen og fare for nedleggelser. Når vi nå har fått kontroll på smittespredningen, trapper vi opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi igjen. Sammen skal vi ta Norge ut av krisen og fremover. Derfor foreslår vi nå å bevilge 100 millioner kroner til kommersielle buss- og båtruter, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nå får Avinor oppdraget med å ta over prosessen med bygging av ny lufthavn i Mo i Rana28.5.2020 06:00:00 CESTPressemelding

– Ny lufthavn i Mo i Rana vil gi folk og næringsliv et bedre transporttilbud og legge til rette for utvikling av reiseliv og annen næringsvirksomhet i regionen. Derfor gir vi i dag Avinor i oppdrag å ta over prosessen med å bygge flyplassen. Det første som skal på plass er en fremdriftsplan for byggingen av den nye lufthavnen, og Avinor får en stram frist på å komme tilbake til departementet med en slik plan, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom