Norsk institutt for naturforskning - NINA

Restaurerer ødelagte gytebekker for sjøørreten i Orkla

Del

Leirbekken er et av fire sidevassdrag i Orkla som nå restaureres tilbake til levende ørretbekk, uten at det går på bekostning av annen arealbruk i nærområdet.

Godt samarbeid og tverrfaglig kunnskap er avgjørende for å lykkes med naturrestaurering. Morten André Bergan, forsker i NINA og Odd Lykkja, Orklavassdraget vannområde, fastslår at Leirbekken allerede er mer vital etter tiltakene som er gjort. Foto: Camilla Næss / NINA.
Godt samarbeid og tverrfaglig kunnskap er avgjørende for å lykkes med naturrestaurering. Morten André Bergan, forsker i NINA og Odd Lykkja, Orklavassdraget vannområde, fastslår at Leirbekken allerede er mer vital etter tiltakene som er gjort. Foto: Camilla Næss / NINA.

Mange bekker små

Leirbekken var tidligere en produktiv sjøørretbekk. I dag er den blant de sidevassdragene i Orkla som er mest påvirket av mennesker, og forskerne har beregnet produksjonstapet av ørret til 80%. Leirbekken er i så måte ikke unik. Små bekker og elver har over mange år måtte vike for jordbruk, vannkraft, veibygging og andre arealinngrep. Fremskritt som har gjort livet enklere for oss har hatt stikk motsatt effekt på sjøørreten. 

At natur går tapt er typisk for vår tid, men noe er i emning. Vi har skjønt at det ikke lenger er nok å bevare natur – vi må i tillegg restaurere det som er ødelagt. 

– Det å restaurere bekker er en av de smarte løsningene vi kommer til å se mer av fremover, og Leirbekken er et godt eksempel, sier Dagmar Hagen, NINA. 

Det er nemlig nok å ta av. Både i Trøndelag og i resten av landet er mange sjøørretvassdrag nede for telling. Rørlagte, lukkede bekker og kanalisering/utretting gir fisken mindre areal å boltre seg på, vegbygging sperrer for ørretens naturlige vandringer, og vannkvaliteten er dårlig mange steder, slik at slam legger seg over bekkebunnen der det før var gode gyte- og oppvekstområder. Summen av alle disse belastningene gir stor negativt effekt for fisk og biologisk mangfold i vassdragene. Årsakene er sammensatte, og inngrepene mange. Men det er mulig å tenke seg et moderne landskap som rommer både folk og fisk.

Små grep gir stor effekt 

– Etter en grundig kartlegging valgte vi ut fire bekker i Orklavassdraget hvor det er mulig å tilbakeføre viktige naturkvaliteter med enkle midler, uten at det får store konsekvenser for annen arealbruk i nærområdet, sier Odd Lykkja i Orklavassdraget vannområde, som leder restaureringsprosjektet.  

Erfaringene fra Tonga lover godt. Høsten 2020 ble samløpet med Orkla flyttet for å sikre fisken fri passasje opp i bekken, og allerede året etter var ørreten tilbake. 

– I et område av bekken talte vi over 400 ørretunger per hundre kvadratmeter, forteller Øyvind Solem, NINA. Nå håper vi at Leirbekken skal komme opp på samme nivå. 

Det har skjedd mye i Leirbekken det siste året. Svinger har sørget for mer variasjon i bekken, som sammen med utvidet bekkebredde har gitt økt produksjonsareal. Elvesteiner og gytegrus har gitt både flere og bedre gyte- og oppvekstområder, og sammen med naturlig trevirke, røtter og storstein som strømstyrere, har Leirbekken i sum blitt en friskere og mer vital elv. Vassdragets evne til håndtere ekstremnedbør, isgang og større flommer blir også forbedret gjennom tiltakene som gjøres. Det er derfor et «klimatiltak» å restaurere vassdrag, noe som synes mer og mer aktuelt, etter hvert som de observerte klimaendringene har ført til at tidligere ekstremvær ser ut til å ha blitt «den nye normalen».

I sum vil alle disse tiltakene ikke bare gi en veldig positiv effekt for ørret og eventuelt laks, men også for et samlet biologiske mangfold og andre vanntilknytta dyr som er avhengige av en frisk Leirbekken, sier Morten André Bergan, forsker i NINA. 


Om prosjektet:
Prosjektet «Helhetlig vannmiljørestaurering av sjøørretvassdrag i Orkla» startet opp i 2020, og er et samarbeid mellom Orklavassdraget vannområde, Orkland kommune, NINA, Orkla fellesforvaltning og SG Entreprenører AS. Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet, Statsforvalteren i Trøndelag, Trøndelag Fylkeskommune og Kultiveringsfondet for Orkla.

Målet er å gjenopprette tapt areal i viktige sjøørretvassdrag, og komme nærmere vannforskriftens krav til «God økologisk tilstand». Det vil også øke produksjonsevnen av sjøørret i bekker der man i dag har redusert eller tapt produksjon som følge av et belastet vannmiljø og dårlig tilstand.

Kontakt: 
Øyvind Solem, NINA
Odd Lykkja, Orkland kommune

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.Små bekker og elver har vært påvirket av mennesker gjennom alle tider, og mange slike vassdrag er nede for telling. Leirbekken er et av fire sidevassdrag i Orkla som nå restaureres tilbake til levende ørretbekk, uten at det går på bekostning av annen arealbruk i nærområdet. Enkle restaureringstiltak har en positiv effekt ikke bare for ørreten, men også for andre vanntilknytta dyr og det biologiske mangfoldet. I tillegg kan slike tiltak øke vassdragenes evne til å håndtere ekstremnedbør, isgang og større flommer. Takk til alle grunneiere for godt samarbeid! Prosjektet er et samarbeid mellom Orklavassdraget vannområde, Orkland kommune, NINA, Orkla fellesforvaltning og SG Entreprenører AS. Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet, Statsforvalteren i Trøndelag, Trøndelag Fylkeskommune, Orkland kommune og Kultiveringsfondet for Orkla. Foto og regi: Ole Grotbæk Heggen

Nøkkelord

Bilder

Godt samarbeid og tverrfaglig kunnskap er avgjørende for å lykkes med naturrestaurering. Morten André Bergan, forsker i NINA og Odd Lykkja, Orklavassdraget vannområde, fastslår at Leirbekken allerede er mer vital etter tiltakene som er gjort. Foto: Camilla Næss / NINA.
Godt samarbeid og tverrfaglig kunnskap er avgjørende for å lykkes med naturrestaurering. Morten André Bergan, forsker i NINA og Odd Lykkja, Orklavassdraget vannområde, fastslår at Leirbekken allerede er mer vital etter tiltakene som er gjort. Foto: Camilla Næss / NINA.
Last ned bilde
Røtter langs bekkebredden, utlagte trær i bekkeløpet og naturlig elvesteiner på bekkebunnen gir gode skjulesteder for ørretyngel. Foto: Camilla Næss / NINA.
Røtter langs bekkebredden, utlagte trær i bekkeløpet og naturlig elvesteiner på bekkebunnen gir gode skjulesteder for ørretyngel. Foto: Camilla Næss / NINA.
Last ned bilde
Grave svinger, legge steiner og grus, inn med dødt trevirke og kantvegetasjon. Små grep gir stor effekt når Leirbekken restaureres tilbake til levende ørretbekk. Foto: Camilla Næss / NINA.
Grave svinger, legge steiner og grus, inn med dødt trevirke og kantvegetasjon. Små grep gir stor effekt når Leirbekken restaureres tilbake til levende ørretbekk. Foto: Camilla Næss / NINA.
Last ned bilde

Lenker

Om Norsk institutt for naturforskning - NINA

Norsk institutt for naturforskning - NINA
Norsk institutt for naturforskning - NINA
Høgskoleringen 9
7034 Trondheim

73 80 14 00http://www.nina.no

Følg pressemeldinger fra Norsk institutt for naturforskning - NINA

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk institutt for naturforskning - NINA på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk institutt for naturforskning - NINA

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom