Miljødirektoratet

Rekordmye truet natur kartlagt 

Del

Miljødirektoratet har kartlagt natur i et større område enn alt bebygd areal i Norge. Det gir grunnlag for å ta bedre vare på naturmangfoldet.

 En heldigital dataflyt sørger for kort vei fra kartlegging i felt til resultatene kommer på kart. Foto: Miljødirektoratet.
 En heldigital dataflyt sørger for kort vei fra kartlegging i felt til resultatene kommer på kart. Foto: Miljødirektoratet.

–  Områdene som er kartlagt er nøye utvalgt. Vi kartlegger der naturen er under press fra utbygging eller endring i arealbruk, og der vi forventer å finne verdifull natur. Slik får vi kunnskapen først der det haster mest, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 

Største kartlegging noensinne 

– Vi har nå kartlagt et område større enn alt bebygd areal i hele Norge, sier miljødirektør Ellen Hambro. 

Miljødirektoratet samler inn data om verdifull natur i digitale kart. Kartleggingen er del av den største satsingen på å samle inn miljødata som noen gang er gjennomført i Norge. Grunnlaget for kartleggingen er Stortingsmeldingen Natur i livet.  

– Når den som kartlegger i felt legger inn sine data i nettbrettet, går de rett inn til godkjenning, før de havner på kart hos Miljødirektoratet, sier Hambro.  

2020 ble hele 2500 kvadratkilometer undersøkt for 111 forskjellige naturtyper. Naturtypene er enten trua, nær trua eller har viktige roller for økosystemer. Ferske data fra kartleggingen er nå på kart, klar til bruk i konsekvensutredninger og annen arealforvaltning. 

Viktig verktøy i utbyggingssaker  

– Dataene er viktige for de som skal utrede og planlegge endret bruk av areal, som for eksempel utbyggere og konsulenter innen samferdsel, landbruk, industri og næringsliv. Kommunene er en viktig målgruppe, fordi de avveier og beslutter hvilke arealer som kan bygges ut. I tillegg er de ofte utbyggere selv, sier Hambro.   

Resultatene fra kartleggingen er tilgjengelig for alle. Du finner de i databasen Naturbase kart og i Artsdatabankens Portal for økologiske grunnkart   

Må vite for å kunne handle 

Innsamlingen av data er tett koblet til målet om å stanse tap av natur. 

– Vi må vite hvor det er verdifull natur for å kunne ta vare på den. Den aller største trusselen mot naturmangfoldet er endret arealbrukDe viktigste grunnene til at mange naturtyper i dag står i fare for å forsvinne er nedbygging, oppstykking og gjengroing av naturområder, sier Hambro.  

Hvis det er store naturverdier i et område som for eksempel truede naturtyper, bør man ikke gjøre inngrep der. Hvilken natur som staten anser å være av nasjonal eller vesentlig regional interesse, og dermed særlig viktig å ta vare på, går frem av dette rundskrivet fra Klima- og miljødepartementet

–  Mer kartfestet kunnskap gjør det enklere å ta hensyn til denne verdifulle naturen når beslutningstakere skal vurdere om nye planer og tiltak kan gjennomføres. De må som regel utrede konsekvensene av ulike alternativer før de kan avgjøre hvor det eventuelt kan legges ut nye arealer for utbygging, sier hun.  

Kunnskapen når flere 

– Vi jobber med å bli bedre på å samordne miljødata på tvers av myndigheter, vitenskapelige miljøer og næringsliv. Nå skal vi samarbeide bredt for å samle slike data, sier miljødirektøren. 

Den rekordstore kartleggingen av naturtyper er en sentral del av arbeidet med å styrke og etablere et økologisk grunnkart for NorgeØkologisk grunnkart er en storsatsing for å øke kunnskapen som naturen vår. 

I denne satsingen jobber vi sammen med andre myndigheter for å få gjort eksisterende kart om natur tilgjengelig for alle. Slike kart finnes hos miljøforvaltningen, vitenskapsmiljøene og ulike sektormyndigheter. Summen av disse kartene utgjør et økologisk grunnkart 

– Målet er at allerede innsamlet kunnskap om natur skal bli gjenbrukt av flereDette er kostnadseffektivt, og bidrar til at mer kunnskap kan legges til grunn når det skal gjøres beslutninger om bruk av arealene, sier Hambro. 

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

 En heldigital dataflyt sørger for kort vei fra kartlegging i felt til resultatene kommer på kart. Foto: Miljødirektoratet.
 En heldigital dataflyt sørger for kort vei fra kartlegging i felt til resultatene kommer på kart. Foto: Miljødirektoratet.
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom