Samferdselsdepartementet

Regjeringa foreslår auka løyving til koronaråka kollektivtrafikk

Del

Regjeringa foreslår ei auka løyving på om lag 1,5 milliardar kroner til fylkeskommunane, som ein kompesasjon for tapte inntekter frå kollektivtrafikken. Revidert nasjonalbudsjett skal bidra til å ta Noreg trygt ut av koronakrisa, og skal mellom anna få folk i arbeid og til arbeidsplassen.

Foto: Olav Heggø (illustrajonsfoto)
Foto: Olav Heggø (illustrajonsfoto)

–Tomme sete på bussar, ferjer og trikkar er eit uttrykk for kor hardt råka kollektivtrafikken er av tiltaka mot pandemien. Trass i endra reisebehov så treng framleis mange eit påliteleg kollektivtilbod, mellom anna for å ta seg fram til jobb og skule. Det følgjer regjeringa no opp, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

– Reduserte billettinntekter og færre passasjerar gjer situasjonen for mange fylkeskommunar utfordrande. I unormale tider er det viktig at kritisk transporttilbod går som normalt. Difor foreslår regjeringa å auke kompensasjonen for tapte inntekter for fylkeskommunane med om lag 1,5 milliardar kroner, seier Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

I statsbudsjettet for 2021 er det løyva 1,25 milliardar kroner retta mot kollektivtransporten. I samband med revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringa i tillegg å auke løyvinga med om lag 1,5 milliardar kroner til fylkeskommunal kollektivtransport. Dette vil gi fylkeskommunane handlingsrom til å halda oppe kollektivtilbodet i andre halvår av 2021

Viss Stortinget sluttar seg til forslaget frå regjeringa, kan fylkeskommunane i 2021 få om lag 2,75 milliardar kroner til den fylkeskommunale kollektivtransporten.  I tillegg er det frå før av i 2021 løyvd 950 millionar kroner i skjønnstilskot til fylkeskommunane. Desse er ikkje delte ut enno.

Pandemien har ikkje stansa kollektivtrafikken

Regjeringa har stilt opp for kommunesektoren under heile pandemien. Fram til no har fylkeskommunane fått utbetalt over 5 milliardar kroner i kompensasjon for tapte billettinntekter. Som ein konsekvens av dette har det heller ikkje vore nemneverdige rutekutt i fylkeskommunal kollektivtransport under pandemien. Det er uvisst kor lenge det vil vere behov for ekstra midlar til å dekke tapte billettinntekter. Det fylkeskommunale kollektivtilbodet består av buss, fylkesvegferjer, snøggbåtar, T-bane, bybane og trikk.                                        

Meir i tilskot til ekspressbussar og båtruter

Virussituasjonen og smitteverntiltaka førar til ein usikkerheit rundt inntektsgrunnlaget hos ekspressbussnæringa og dei som operer båtruter. Difor foreslår regjeringa å auke løyvinga med 27,7 millionar kroner for å vidareføre tilskotsordninga mot siste halvdel av året. Frå før er det løyvd 100 millionar kroner til ordninga i 2021.

– Ein viktig del av transporttilbodet til folk blir borte når kommersielle ekspressbussar står stille. Difor er eg glad for at vi kan auka løyvinga, slik at sjåførar og operatørar kan halde fram med å gjere det dei er gode på når kvardagen gradvis kjem tilbake att. Nemleg å transportere folk på ein effektiv og trygg måte til ulike destinasjonar. Enten det er på fjellet, langs fjordane, frå bygd til by og mellom byar, seier Hareide.

Faktaboks:

  • På Avinors lufthamner falt talet på passasjerar med 91 prosent frå april 2019 til april 2020.
  • Buss, båt, trikk, t-bane og tog. Alle transportformer i kollektivtransporten hadde ein stor reduksjon i passasjerar.
  • Om lag 55 prosent færre tok kollektivt i andre kvartal av 2020 samanlikna med 2019. Nedgangen var størst for jernbanen, med 60 prosent færre passasjerar.

Kjelde: Nasjonal transportplan 2022–2033.

For meir info sjå:  Revidert nasjonalbudsjett 2021 - regjeringen.no

Kontakter

Bilder

Foto: Olav Heggø (illustrajonsfoto)
Foto: Olav Heggø (illustrajonsfoto)
Last ned bilde
Foto: Tor Midtbø (SD) (Samferdselsminister Knut Arild Hareide)
Foto: Tor Midtbø (SD) (Samferdselsminister Knut Arild Hareide)
Last ned bilde

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Norge gjennomfører reglene i EUs fjerde jernbanepakke11.6.2021 11:59:14 CEST | Pressemelding

– Nå har vi endelig fått etablert det lovmessige rammeverket for videre satsing på en moderne jernbane. Dette gjør det mulig å samarbeide enda bedre med Europa for å gjøre jernbanen mer attraktiv for både reisende og vareeiere. Samtidig skal vi selvsagt selv bestemme hvordan vi vil utvikle norsk jernbane for å gi passasjerer og næringsliv et bedre togtilbud, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Høring: Snart kan du midlertidig avregistrere bilen uten å levere inn skiltet9.6.2021 07:08:41 CEST | Pressemelding

– Av og til kan det være nyttig å avregistrere et kjøretøy midlertidig. Spesielt kan dette være aktuelt for kjøretøy som bare brukes deler av året, som motorsykler og veteranbiler. Derfor ønsker vi å innføre en ordning med avregistrering av kjøretøy uten innlevering av kjennemerker på trafikkstasjonen. Det vil gjøre av- og påregistrering både enklere og billigere for bileierne, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Vegpakke Harstad: Revidert finansieringsopplegg28.5.2021 11:49:33 CEST | Pressemelding

Regjeringen la i dag fram forslag om et revidert finansieringsopplegg for den igangsatte Vegpakke Harstad (Harstadpakken). Bakgrunnen er lavere bompengeinntekter og høyere kostnader enn forventet. – Dette er viktige prosjekter som er sterkt forankret lokalt, og jeg er glad for at vi nå i tråd med lokale ønsker kan sikre en god gjennomføring. Bilistene får økte kostnader, men staten øker også sitt bidrag, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Reguleringsplanen for Arna-Stanghelle sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet til godkjenning27.5.2021 19:07:12 CEST | Pressemelding

- Utbyggingen av E16 og Vossebanen mellom Arna og Stanghelle er et viktig prosjekt for oss. Derfor har vi prioritert det i første seksårsperiode i Nasjonal transportplan 2022-2033. Det er staten som er øverste planmyndighet. Nå sender Samferdselsdepartementet Statens vegvesens forslag til reguleringsplan til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for videre behandling og en offentlig høring, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Mer effektiv håndheving av brudd på kabotasjereglene25.5.2021 11:17:52 CEST | Pressemelding

– Regjeringen er opptatt av like konkurransevilkår i veitransporten. Dette gjelder både norske og utenlandske transportører. Likevel ser vi at disse reglene ikke blir overholdt. Vi ønsker derfor en mer effektiv håndheving av kabotasjereglene gjennom økt bruk av overtredelsesgebyr og at Statens vegvesen kan ilegge gebyr på stedet i større grad enn i dag. Vi mener dette vil føre til at flere etterlever regelverket, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom