Samferdselsdepartementet

Regelendringer for en bedre og moderne jernbane

Del

- Regjeringen har som mål å gjøre jernbanetransport mer attraktivt for både reisende og vareeiere. Det er i den sammenheng viktig at vårt høye sikkerhetsnivå opprettholdes, og at aktørene i markedet kan konkurrere på likeverdige vilkår. Forutsatt at et flertall på Stortinget vedtar å innføre EUs fjerde jernbanepakke, vil regelverksendringene som vi nå foreslår, sørge for å ivareta begge disse hensynene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø

Regjeringen har nylig lagt frem forslag til lovendringer for Stortinget som bidrar til å gjennomføre EUs fjerde jernbanepakke i norsk rett. Samferdselsdepartementet foreslår nå tilhørende forskriftsendringer, og sender disse på høring. Det er nødvendige forskriftsendringer innenfor departementets myndighetsområde som høringen dekker.   

Hovedtrekk i de foreslåtte regelverksendringene
Endringene som Samferdselsdepartementet foreslår, går i hovedtrekk ut på følgende:

  • For å sikre at jernbaneforetak kan drive på likeverdige vilkår uten å bli diskriminert, endres reglene om Bane NORs forvaltning av infrastrukturen. Disse reglene skal særlig sikre at beslutninger om fordeling av kapasitet, innkreving av avgifter og planlegging og gjennomføring av vedlikehold skjer på en god måte, med riktig involvering av berørte aktører.

  • Alle jernbaneforetak som har lisens og sikkerhetssertifikat for kjøring i Norge kan få tilgang til å kjøre på det nasjonale jernbanenettet. Departementet foreslår likevel begrensninger for å unngå "fløteskumming", det vil si at selskaper kommer inn og bare etablerer avganger på de mest innbringende tidene.

  • Kravene til hvordan Jernbanedirektoratet og fylkeskommunene går frem ved tildeling av kontrakter om offentlig tjeneste for kollektivtransport endres, bl.a. slik at det skal være tydelige betingelser for gjennomføring av anbudskonkurranser.

  • Kontrakter om offentlig persontogtjeneste skal som utgangspunkt settes ut på anbud, men det gjelder enkelte unntak fra dette. For de viktigste unntakene foreslår departementet at Statens jernbanetilsyn – som uavhengig markedsovervåkingsorgan - kan foreta en vurdering av om vilkårene er oppfylt.

  • Myndighetsbestemmelsene for Statens jernbanetilsyn trekkes opp slik at det går tydelig frem hva som er grensene mellom Statens jernbanetilsyns myndighet som nasjonal sikkerhetsmyndighet på jernbanen, og myndighetsutøvelsen til EUs jernbanebyrå ERA.

I tillegg vil Statens jernbanetilsyn fastsette en rekke forskrifter som gir nærmere spesifikasjoner og krav om tekniske og sikkerhetsmessige forhold, samt å regulere nærmere enkelte forhold som skal gi likeverdige vilkår for markedsaktørene.  

Videre framdrift
Høringsfristen er satt til 25. september. Videre fremdrift er også avhengig av Stortingets behandling av lovforslaget om å innføre EUs fjerde jernbanepakke.   

 
For flere opplysninger – se:

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Nord-Jæren får byvekstavtale for perioden 2019-20292.7.2020 14:52:55 CESTPressemelding

– Regjeringen ønsker miljøvennlig byutvikling i byene våre, og byvekstavtalene skal bidra til å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektiv, sykkel og gange. Denne avtalen bygger opp under dette, og vil være et viktig bidrag for å oppfylle bompengeavtalen fra 2019, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tenestetilbodet til trafikantane held fram i Levanger1.7.2020 12:00:00 CESTPressemelding

– For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen, men også lytta til innspel og forslag frå lokale aktørar. Mellom anna betyr det at det tenestetilbodet som var foreslått nedlagt i Levanger likevel held fram, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringa vil sikre gode tenester for trafikantar i heile landet1.7.2020 12:00:00 CESTPressemelding

– For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen, men også lytta til innspel og forslag frå lokale aktørar. Konklusjonen er at dei fleste av tenestestadene som var foreslått nedlagt likevel held fram, men at det vil skje nokre endringar i tenestetilbodet, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tenestetilbodet til trafikantane held fram i Larvik, Kragerø og Mandal1.7.2020 12:00:00 CESTPressemelding

– For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen, men også lytta til innspel og forslag frå lokale aktørar. Mellom anna betyr det at det tenestetilbodet som var foreslått nedlagt i Larvik, Kragerø og Mandal likevel held fram, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom