Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å utrede mulighetene for en felles ordning for bestilling av assistanse. Utredningsarbeidet skal gjennomføres i dialog mellom aktørene i Toggruppen for universell utforming (Jernbanedirektoratet, øvrige virksomheter i jernbanesektoren og brukergrupper for funksjonshemmede), Statens vegvesen og Avinor AS.

- Tjenesten som ønskes etablert, skal være kontaktpunkt for å bestille assistanse gjennom hele reisen fra a til b. Oppgaven med å koordinere de ulike assistanseordningene skal dermed flyttes fra den reisende til den nye tjenesten, sier Hareide.

Vurderingen av relevante tiltak skal blant annet omfatte:

  • hvordan en felles ordning for bestilling av assistanse best kan organiseres
  • hvilke oppgaver det eventuelt kan være hensiktsmessig at den som utfører tjenestes får ansvar for å utvikle og/eller forvalte
  • økonomiske og administrative konsekvenser

Følger opp Handlingsplan for kollektivtransport
Oppdraget som Jernbanedirektoratet har fått ansvaret for, følger opp Samferdselsdepartementets "Handlingsplan for kollektivtransport" fra 2018. Der framgår det at Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet skal involvere Bane NOR, Avinor og andre berørte aktører for å vurdere mulighetene til å etablere en felles bestillingsordning med koordinering av assistanse i utpekte knutepunkter.

I møter i Samferdselsdepartementets kontaktforum for universell utforming av transportsystemet har det også vært etterlyst en tjeneste for bestilling av assistanse.

Videre framdrift
Jernbanedirektoratet har frist 15. desember 2020 med å levere et førsteutkast til Samferdselsdepartementet.

For flere opplysninger – se: