Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Overtredelsesgebyr til TrønderEnergi Kraft AS

Del

NVE har gitt TrønderEnergi Kraft AS et overtredelsesgebyr på 400 000 kroner. Årsaken er for lav vannstand i Tovatna sommeren 2020. Dette er brudd på manøvreringsreglementet for vannkraftanlegget i Trollheimen, og resultatet var at et område på ca. 100 mål ble tørrlagt.

Foto: NVE
Foto: NVE

Tovatna ligger mellom Trøndelag og Møre og Romsdal, og er en del av Trollheimen landskapsvernområde. I juni 2020 meldte TrønderEnergi Kraft selv fra om at vannstanden i deler av Tovatna hadde blitt senket 3,5 meter ved et uhell. Dette er brudd på manøvreringsreglementet for Tovatna, hvor det er fastsatt at vannstanden skal ligge på 756,5 moh.  

 NVE ser alvorlig på brudd på manøvreringsreglement. Reglementet gir rammene for konsesjonen, og er satt for å ivareta allmenne interesser, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg. 

100 mål ble tørrlagt 

Sommeren 2020 var det høy vannstand i Tovatna, og vannet begynte å nærme seg flere bygninger. For å hindre ytterligere vannstandsstigning åpnet TrønderEnergi en bunnluke i dammen i nordenden av Tovatna den 22. juni. Det er ikke strømtilførsel til dette området og styring av luken er manuell. Området har heller ikke vannstandsmåler.  

Den 9. juli oppdaget regulanten at vannstanden i nordenden var senket med 3,5 meter. Bunnluken ble da stengt umiddelbart og vannstanden var tilbake til normal høyde ni dager senere. TrønderEnergi anslår at et totalareal på ca. 100 mål ble tørrlagt som følge av senkningen.   

Tørrleggingen hadde konsekvenser for naturen 

Den øvre solrike delen av strandsonen er svært viktig for livet i ferskvann. NVE mener det må legges til grunn at tørrleggingen hadde negative konsekvenser for akvatiske organismer, spesielt for bunndyr med begrenset egenbevegelse. Tørrleggingen skjedde under hekkeperioden for fugl og kan også ha hatt negative konsekvenser for vanntilknyttede fugler, som storlom. 

 NVE mener regulanten skulle ha unngått overtredelsen ved å ha overvåket vannstanden i Tovatna i perioden hvor bunnluken var åpen. Når det er sagt, er det positivt at det gjøres tiltak for å unngå flomskader og at TrønderEnergi selv melder fra om slike hendelser, understreker Mari Hegg Gundersen. 

Vedtaket kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det er mottatt. 

Nøkkelord

Kontakter

Seksjonssjef Mari Hegg Gundersen
Tlf: 984 59 430
Mail: mhg@nve.no

Seniorrådgiver Vegard Hotvedt Strømsvåg
Tlf: 971 55 047
Mail: vhst@nve.no

Bilder

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Overtredelsesgebyr til Godfarfoss Kraft i Viken fylke18.5.2022 12:00:00 CEST | Pressemelding

NVE har gitt Godfarfoss Kraft AS et overtredelsesgebyr på 400 000 kroner. Årsaken er brudd på konsesjon og godkjent detaljplan for Godfarfoss kraftverk i Hol og Nore og Uvdal kommuner. Godfarfoss Kraft AS har under bygging av Godfarfoss kraftverk ødelagt en lokalitet med en truet lavart, som var forutsatt ivaretatt. De har også anlagt deler av adkomstveien til kraftstasjonen utenfor godkjente arealbruksgrenser.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom