Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Overtredelsesgebyr til Godfarfoss Kraft i Viken fylke

Del

NVE har gitt Godfarfoss Kraft AS et overtredelsesgebyr på 400 000 kroner. Årsaken er brudd på konsesjon og godkjent detaljplan for Godfarfoss kraftverk i Hol og Nore og Uvdal kommuner. Godfarfoss Kraft AS har under bygging av Godfarfoss kraftverk ødelagt en lokalitet med en truet lavart, som var forutsatt ivaretatt. De har også anlagt deler av adkomstveien til kraftstasjonen utenfor godkjente arealbruksgrenser.

Foto: Stig Storheil/NVE
Foto: Stig Storheil/NVE

Byggingen av Godfarfoss kraftverk ble igangsatt i oktober 2021. I området for Godfarfoss kraftverk er det registrert en rekke lav- og mosearter på den norske rødlista, deriblant fire forekomster av lavarten Leptochidium crenatulum, som har status som sterkt truet. Hensynet til trua arter var sentralt i behandlingen av konsesjonssøknaden (planendringssøknaden) og detaljplan for miljø og landskap. I NVEs tillatelser til bygging av Godfarfoss kraftverk er det forutsatt at forekomstene med lavarten Leptochidium crenatulum skal merkes tydelig i felt, ikke berøres av arealinngrep og inkluderes i program for langtidsovervåkning.

NVE fikk i desember varsel om at en av forekomstene med denne lavarten var blitt overfylt med steinmasser under byggearbeider i inntaksområdet. NVE fikk også beskjed om at om lag 500 meter av adkomstveien til kraftstasjonstomten var anlagt utenfor arealbruksgrensene som NVE hadde godkjent.

– NVE ser alvorlig på anleggsarbeider utenfor det som er godkjent. Det er spesielt alvorlig når det medfører skade på verdifullt naturmangfold eller andre interesser, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg.

NVE mener Godfarfoss Kraft AS kunne unngått overtredelsene ved å ha bedre rutiner som sikret at det ikke ble gjennomført anleggsarbeider i strid med konsesjon og godkjent detaljplan for miljø og landskap. Eventuelle endringer i tillatelsene skal godkjennes før tiltak gjennomføres.

Vedtaket kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det er mottatt. 

Nøkkelord

Kontakter

Seksjonssjef Mari Hegg Gundersen
mhg@nve.no 
tlf. 984 59 430

Seniorrådgiver Vegard Hotvedt Strømsvåg 
vhst@nve.no
tlf. 971 55 047 

   

Bilder

Foto: Stig Storheil/NVE
Foto: Stig Storheil/NVE
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom