Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Oppdatert veiledning for bygging på kvikkleire

Del

NVE har gitt ut en revidert veileder for utredning og bygging i kvikkleireområder. Veiledningen til byggteknisk forskrift (TEK17) oppdateres i tråd med denne.

Revidert kvikkleireveileder fra NVE
Revidert kvikkleireveileder fra NVE

Områder under marin grense, som kan inneholde kvikkleire, er ofte bebygd og er attraktive områder for videre utvikling og utbygging. I desember 2020 publiserte NVE en revidert veileder som beskriver hvordan skredfare i slike områder skal utredes og tas hensyn til i arealplanlegging og byggesak. 

Mer utfyllende metodikk i oppdatert veileder

I veilederen Sikkerhet mot kvikkleireskred (NVE-veileder 1/2019), tydeliggjøres prosessen for hvordan vurdere om det kan være fare for større områdeskred, og hvordan utrede og dokumentere tilstrekkelig sikkerhet. Det presiseres hvilken kompetanse og erfaring fagansvarlige og foretak som vurderer områdeskredfare må ha, noe som spesielt er viktig for kommuner og tiltakshavere. 

-          For NVE er det viktig at den mer utfyllende metodikken som er beskrevet i den oppdaterte veilederen nå tas i bruk. Dette vil sikre økt fokus på å bruke kvalifisert fagkompetanse, og at ulike aktører forstår og gjennomfører prosessen mest mulig likt, sier Brigt Samdal, direktør i skred- og vassdragsavdelingen i NVE. 

Oppdatering av veiledning til TEK17

Krav til sikkerhet mot kvikkleireskred reguleres i byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3. Veiledningen til TEK17 oppdateres derfor samtidig, slik at den henviser til NVEs reviderte Kvikkleireveileder. Sikkerhetsprinsippene som lå til grunn i den tidligere veilederen (NVE 7/2014) er ikke endret i den oppdaterte versjonen (NVE 1/2019), utover enkelte presiseringer. 

-          Henvisning til revidert Kvikkleireveileder vil ikke endre dagens sikkerhetsnivå, men vil gi aktørene et bedre hjelpemiddel ved utredning av stabilitet i kvikkleireområder, sier Christine Molland Karlsen, avdelingsdirektør i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). 

NVE har også nylig gitt ut en revidert, digital veileder for utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng. Veiledningen til TEK17 oppdateres samtidig og vil henvise til denne, som erstatter tidligere veileder NVE 8/2014. 

Revidert på bakgrunn av ny kunnskap

Bakgrunnen for revisjonen av kvikkleireveilederen er ny kunnskap fra programmet «Naturfare – infrastruktur, flom og skred», et samarbeid mellom BaneNor (daværende Jernbaneverket), Statens Vegvesen og NVE i perioden 2012-2015. NVEs revisjonsarbeid har pågått over flere år og er utført i tett samarbeid med en ekstern arbeidsgruppe med representanter fra det geotekniske fagmiljøet i Norges Geotekniske Institutt, Multiconsult og Rambøll.

Videre er det avholdt orienterings- og koordineringsmøter med Bane NOR, Statens Vegvesen og Standard Norge for å nivellere sikkerhetsprinsipper mellom de ulike regelverk og standarder. Norges geologiske undersøkelse og faggruppe Geoteknikk ved Norges Teknisk-naturvitenskaplige universitet har også bidratt i revisjonsarbeidet. I tillegg har veilederen vært på en åpen høring i 2019. 

Mer informasjon

Last ned Kvikkleireveilederen (NVE-veileder 1/2019) fra NVEs nettsider.

Les NVEs veileder for utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng på NVEs nettsider.

Les mer om veiledningen til TEK17 på DiBKs nettsider.

Kontakter

Kontaktpersoner i NVE

Kvikkleireveileder
Sjefingeniør Stein-Are Strand, tlf. 95 94 55 36
Seniorrådgiver Peer Erik Sommer-Erichson, tlf. 97 71 38 42

Veileder for utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng
Overingeniør Odd Are Jensen, tlf. 94 50 73 30

Kontaktpersoner i DiBK
Fagdirektør Marit Langen, tlf. 45 42 05 27

Bilder

Revidert kvikkleireveileder fra NVE
Revidert kvikkleireveileder fra NVE
Last ned bilde
Kvikkleireskred i Lyngen i 2010, foto Andrea Taurisano/NVE
Kvikkleireskred i Lyngen i 2010, foto Andrea Taurisano/NVE
Last ned bilde
NVEs digitale veileder for utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng
NVEs digitale veileder for utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom