DNV

Oljeindustrien satser grønt

Del

Olje- og gassindustrien satser på investeringer i nyskapende grønn teknologi til tross for svekkede forventninger til fremtiden – viser en ny studie. Studien er utført av DNV GL og viser at olje- og gassindustrien selv forventer vekst i investeringer i fremtidens grønne, energisystem i det kommende året, da selskapene søker å omstille seg for langsiktig utvikling.

  • Rekordmange (66 %) ledere i olje- og gassindustrien rapporterer at deres organisasjon er i ferd med å aktivt tilpasse seg til et mindre karbonintensivt energisystem i 2021, en økning fra bare 44 % i 2018.
  • Rundt 57 % planlegger å øke sine investeringer i fornybar energi, sammenlignet med 44 % i fjor. Nesten halvparten (48 %) forventer å øke sine investeringer i miljøvennlig eller karbonfri gass. Bare én av fem (21 %) forventer økte investeringer i oljeprosjekter i 2021.
  • Åtte av ti (78 %) tror det vil skje en økt konsolidering i næringen i det kommende året, og 63 % forutser flere fisjoner, nedsalg og selskapsutskillelser.
  • I år forventes det investeringer som er rettet mot omstilling, til tross for svekkede forventninger i næringen. Bare 39 % har tro på vekst i næringen i 2021, ned fra 66 % i fjor og 76 % i 2019.

Hele to av tre (66 %) toppledere i olje- og gassindustrien rapporterer at deres organisasjon er i ferd med å aktivt tilpasse seg til et mindre karbonintensivt energisystem i 2021, en økning fra bare 44 % i 2018. Rundt 57 % planlegger å øke sine investeringer i fornybare energikilder, en økning fra 44 % i fjor, og halvparten (48 %) av de spurte forventer å øke sine investeringer i miljøvennlig eller karbonfri gass.

Bare én av fem (21 %) sier at de vil øke investeringene i oljeprosjekter i 2021, siden sektoren i økende grad har akseptert tanken på at verdens etterspørsel etter olje har passert toppen eller vil gjøre det på kort eller mellomlang sikt. Forventningene om økninger i investeringene i naturgass holder seg stabilt på 37 %.

Flertallet av lederne i olje- og gassindustrien forutser at disse forskyvningene i investeringsmønsteret vil føre til en omforming av næringen. Åtte av ti (78 %) tror at det vil skje en økende konsolidering i året som kommer, en økning fra 64 % for ett år siden. Den strategiske nyorienteringen vil også kunne omfatte salg av anlegg og selskaper, og 63 % forventer flere fisjoner, nedsalg og selskapsutskillelser, opp fra 46 % i fjor.

De nyskapende investeringene kommer til tross for en svekket tro på vekst i næringen etter covid-19-pandemien og det påfølgende fallet i olje- og gassmarkedet. Bare 39 % av lederne i næringen har forventninger til vekst i 2021, ned fra 66 % i fjor.

Turmoil and Transformation, DNV GLs prognose for olje- og gassindustrien i 2021, antyder at prioriteringene er i ferd med å endre seg, i takt med at investorene gjør nye risikovurderinger for finansiering av olje- og gassprosjekter, og myndighetene bevilger milliarder til miljøvennlige strategier for gjenoppbygging etter covid-19-pandemien. Studien er basert på en spørreundersøkelse blant mer enn 1000 ledere i olje- og gassindustrien og dybdeintervjuer med næringslivsledere.

«Målsettinger om nullutslipp begynte å få utbredelse i 2020 både i Europa og i Kina, og har også kommet på bordet i USA. Langsiktige målsettinger om nullutslipp har potensiale til å drive frem en gjennomgående fjerning av karbon fra verdens energisystem, og de er allerede i ferd med å endre utviklingen innenfor olje- og gassnæringen,» sier Remi Eriksen, Konsernsjef og administrerende direktør i DNV GL.

Olje- og gassindustrien gjennomgår nå sitt tredje større tilbakeslag på tolv år, men prognosen for 2021 er påvirket av muligheten for at dette tilbakeslaget vil kunne være ulikt de foregående. Den største forskjellen for næringen i 2021 vil kanskje bestå i at kapitalen nå vender seg bort fra fossilt drivstoff.

«Gjennom virkningene av covid-19-pandemien har finansmarkedene sett hva det vil kunne bety å ha passert toppen i etterspørselen etter olje, og de tar i økende grad hensyn til samfunnets endrede innstilling til en karbonfri fremtid. Dekarbonisering har gått fra å være noe i horisonten til å bli en umiddelbar prioritet, og det er tegn på at vår sektor vil benytte investeringer, og ikke nedskjæringer, for å komme seg ut av den nåværende krisen,» uttaler Eriksen.

Kostnadskutt vil fortsatt være en generell prioritering (96 %) for 2021, men næringen er allerede slank. Standhaftige 63 % mener at deres organisasjon fortsatt vil oppnå akseptabel lønnsomhet med en gjennomsnittlig oljepris på mellom 40 og 50 dollar per fat i 2021. Det er imidlertid tegn til at de tradisjonelle metodene for å kutte kostnader har nådd sine grenser.

«Problemet med de grepene næringen har tilgjengelig for å øke sin kostnadseffektivitet er at de fleste av dem allerede har blitt brukt ganske hardt. Kostnadseffektivitet har vært en uavbrutt prioritet i alle de syv foregående årene. Mange finner at det blir stadig vanskeligere å presse mer vann ut av svampen,» sier Hans Kristian Danielsen, Visepresident i DNV GLs olje- og gassdivisjon. «Fire av fem ledere i olje- og gassindustrien mener at i 2021 vil kostnadskutt bli en større utfordring enn noen gang tidligere.»

Det er viktig å merke seg at olje- og gassindustrien ikke tråkker like hardt på utgiftsbremsen nå som de gjorde etter tilbakeslaget i 2014. Selv om andelen av respondentene som forventer å opprettholde eller øke kapitalutgiftene i det kommende året har falt til 62 % – ned fra 72 % ved inngangen til 2020 – er dette likevel mange flere enn de 43 % som ble registrert etter den forrige nedgangsperioden.

Under det forrige tilbakeslaget kuttet næringen kostnader og ventet på at etterspørselen etter olje skulle stige, og investerte deretter på nytt i olje og gass. Selv om mange i næringen forventer en rask opphenting viser vår studie at de fleste tenker langsiktig på investeringer i omstilling – i prosjekter som vil gjøre næringen karbonfri.

«Selskapene satser langsiktig når de investerer i omstilling, og de tar sikte på å hanskes med de mange forandringene som finner sted i ulik takt verden over. Selv om vi ser svekkede forhåpninger om vekst i næringen i 2021, ser vi en økende tiltro til de mulighetene som ligger i en karbonfri fremtid,» sier Danielsen.

Til redaktører

Turmoil and Transformation er en benchmarkstudie av utsiktene for olje- og gassnæringen i 2021. Studien publiseres av DNV GL, som er teknisk rådgiver for denne sektoren. Denne serien ble lansert i 2011, og er nå i sitt ellevte år. Hver utgave bygger på funn fra tidligere studier, for slik å gi et konsistent bilde av næringen.

Rapporten for 2021 vurderer næringens stemning, fremtidstro og prioriteringer, og gir en faglig analyse av de viktigste utfordringene og mulighetene næringen vil stå overfor i det kommende året.

Den er basert på en global spørreundersøkelse blant mer enn 1000 fageksperter og ledere i næringen, sammen med dybdeintervjuer med en rekke eksperter, næringslivsledere og analytikere. Studien ble gjennomført i november og desember 2020 av team fra DNV GL og Longitude (et selskap eid av Financial Times). De selskapene som er undersøkt, varierer i størrelse: 32 % hadde årlige inntekter på 100 millioner USD eller mindre, mens 27 % hadde inntekter som oversteg en milliard USD.

Respondentene ble trukket fra alle deler av verdikjeden for olje og gass, inkludert børsnoterte selskaper og privateide firmaer. De representerer også et bredt spektrum av funksjoner innenfor næringen, fra administrerende direktører til overingeniører. De funn og synspunkter som kommer til uttrykk i rapporten, gjenspeiler ikke nødvendigvis oppfatninger hos DNV GL.

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Remi Eriksen, Konsernsjef og administrerende direktør i DNV GL.
Remi Eriksen, Konsernsjef og administrerende direktør i DNV GL.
Last ned bilde
Hans Kristian Danielsen, Visepresident i DNV GLs olje- og gassdivisjon.
Hans Kristian Danielsen, Visepresident i DNV GLs olje- og gassdivisjon.
Last ned bilde
Forventer økte investeringer i fornybar energi.
Forventer økte investeringer i fornybar energi.
Last ned bilde

Lenker

Om DNV

DNV
DNV
Veritasveien 1
1363 Høvik

http://www.dnv.no

Om DNV GL

DNV GL er en uavhengig leverandør av fagkunnskap innen risikostyring og kvalitetssikring, og opererer i mer enn 100 land. Gjennom sin brede erfaring og dype fagkunnskap sørger DNV GL for sikkerhet og bærekraftig ytelse, setter standarder for næringer og inspirerer til innovasjon.

Enten det gjelder vurdering av et nytt design for skip, optimalisering av ytelsen til en vindfarm, analyse av sensordata fra en gassrørledning eller sertifisering av leveringskjeden til et næringsmiddelfirma gir DNV GL sine kunder og deres interessenter et godt grunnlag til å treffe kritiske beslutninger.

Drevet av sitt formål om å trygge liv, eiendom og miljø gir DNV GL bistand til å møte de utfordringene og globale endringene våre kunder og verden står overfor i dag, og vi er en betrodd stemme for noen av verdens mest vellykkede og fremtidsrettede selskaper.

Som teknisk rådgiver for olje- og gassindustrien bringer DNV GL inn et bredere perspektiv på komplekse økonomiske og tekniske risikoforhold i globale og lokale markeder. Ved å stille en nøytral grunn til rådighet for industrisamarbeid, skaper og deler vi kunnskap med våre kunder, og vi setter standarder for teknologiutvikling og ‑implementering. På alle stadier fra prosjektoppstart til avvikling setter vi våre kunder i stand til å treffe riktige valg for en tryggere, smartere og grønnere fremtid.

 

Følg pressemeldinger fra DNV

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra DNV på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra DNV

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom