Samferdselsdepartementet

Ny rapport: Om håndtering av "rushtrafikken" på jernbanesporet gjennom Oslo

Del

Etter hvert som utbyggingen av intercity-strekningene rundt Oslo bygges ut, og det skal gå enda flere tog gjennom Oslo-tunnelen, blir kapasiteten på jernbanesporet knapp. Det blir rushtrafikk på jernbanen. Jernbanedirektoratet har nå utredet hvilke grep som bør tas for å gi flest mulig togpassasjerer et godt togtilbud i hovedstadsområdet både på kort og lang sikt.

Foto: Samferdselsdepartementet
Foto: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet ga 27. juni 2017 Jernbanedirektoratet i oppdrag å vurdere tiltak som på kort og lang sikt kan bidra til en bedre utnyttelse av jernbanekapasiteten gjennom Oslo. Bakgrunnen for oppdraget var i hovedsak den store økningen i togreiser i Oslo-området fram til koronautbruddet. Trafikkøkningen har lagt et stadig sterkere press på den begrensede kapasiteten i jernbaneinfrastrukturen gjennom hovedstaden. Dette gjelder ikke minst i Oslotunnelen mellom Oslo S og Skøyen i rushtidene.

Tiltak før ny Oslotunnel er på plass
I tiden frem til ny togtunnel mellom Oslo S og Lysaker er på plass, etter planen midt på 2030-tallet, kommer kapasitetsutfordringene til å øke, gitt at trafikkøkningen fortsetter på samme måte som før koronautbruddet. I den nye rapporten foreslår Jernbanedirektoratet å integrere flytogtilbudet i det øvrige togtilbudet når Flytogets konsesjon går ut i 2028 – for å gi plass til det økende togtilbudet til og fra alle landsdeler, som også skal gå gjennom Oslo.   

- Forslaget fra Jernbanedirektoratet om å integrere flytogtilbudet i det øvrige togtilbudet er dramatisk, selv om det er åpenbart for alle at vi får en utfordring med at det blir fullt på jernbanesporene gjennom Oslo. Det skal mye til for at regjeringen vil bidra til å legge ned det rendyrkede flytogtilbudet, slik vi kjenner det i dag. Flytoget er tross alt en av de største suksessene vi har hatt på jernbanen i nyere tid. Flytogtilbudet er i verdensklasse og er veldig godt likt av de reisende. Vi gir derfor et tilleggsoppdrag til Jernbanedirektoratet om å skissere en ruteplan som viser hvordan et rendyrket flytogtilbud kan kombineres med en tilstrekkelig frekvens for det øvrige togtilbudet inn og ut av Oslo, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.     

Konsesjon fram til 2028 – togtilbud skal konkurranseutsettes
Dagens konsesjonsavtale mellom staten ved Samferdselsdepartementet og Flytoget AS om drift av tilbringertjenesten til og Oslo Lufthavn går ut ved årsskiftet 2027/2028. Flytoget kommer uansett til å kjøre fram til da.

I tråd med forutsetningene i jernbanereformen som Stortinget behandlet i 2015, skal driften av dette togtilbudet fra årsskiftet 2027/2028 ha blitt tildelt etter konkurranse. 

Videre framdrift
Jernbanedirektoratet har fått frist til 1. september 2020 med å besvare tilleggsoppdraget. Etter dette vil Samferdselsdepartementet gå gjennom Jernbanedirektoratets anbefalinger i rapporten og svar på tilleggsoppdraget, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

For flere opplysninger – se:

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Samferdselsdepartementet
Foto: Samferdselsdepartementet
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Nord-Jæren får byvekstavtale for perioden 2019-20292.7.2020 14:52:55 CESTPressemelding

– Regjeringen ønsker miljøvennlig byutvikling i byene våre, og byvekstavtalene skal bidra til å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektiv, sykkel og gange. Denne avtalen bygger opp under dette, og vil være et viktig bidrag for å oppfylle bompengeavtalen fra 2019, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tenestetilbodet til trafikantane held fram i Larvik, Kragerø og Mandal1.7.2020 12:00:00 CESTPressemelding

– For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen, men også lytta til innspel og forslag frå lokale aktørar. Mellom anna betyr det at det tenestetilbodet som var foreslått nedlagt i Larvik, Kragerø og Mandal likevel held fram, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringa vil sikre gode tenester for trafikantar i heile landet1.7.2020 12:00:00 CESTPressemelding

– For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen, men også lytta til innspel og forslag frå lokale aktørar. Konklusjonen er at dei fleste av tenestestadene som var foreslått nedlagt likevel held fram, men at det vil skje nokre endringar i tenestetilbodet, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom