Samferdselsdepartementet

Ny Nasjonal transportplan: Jernbanedirektoratet skal foreslå konsepter for et bedre togtilbud på InterCity-strekningene

Del

– På Østlandet er togtilbudet på de eksisterende InterCity-strekningene ryggraden i kollektivtransportsystemet mellom byområdene. Bedre togtilbud bidrar til å utvide bo- og arbeidsmarkedsregionene, er positivt for klimaet og gir mindre svevestøv, mikroplast og støy. Regjeringen vil i ny Nasjonal transportplan legge frem en strategi for videre utvikling av togtilbudet på disse InterCity-strekningene. Som et ledd i dette arbeidet skal Jernbanedirektoratet komme med innspill til tiltak, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

- For at togtilbudene på InterCity-strekningene skal komme flest mulig reisende til nytte så raskt som mulig, mener vi det er hensiktsmessig å utvikle togtilbudet «innenfra og ut». Det betyr at vi på de tre strekningene i utgangspunktet først vil prioritere tiltak mellom Oslo og Tønsberg, Hamar og Fredrikstad, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD
- For at togtilbudene på InterCity-strekningene skal komme flest mulig reisende til nytte så raskt som mulig, mener vi det er hensiktsmessig å utvikle togtilbudet «innenfra og ut». Det betyr at vi på de tre strekningene i utgangspunktet først vil prioritere tiltak mellom Oslo og Tønsberg, Hamar og Fredrikstad, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD

Samferdselsdepartementet har i dag gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å utrede og foreslå tilbudsbaserte konsepter som tar utgangspunkt i å forbedre togtilbudet til de reisende på dagens tre InterCity-strekninger.

– Verden ser litt annerledes ut enn for bare noen få år siden. På grunn av dette må vi ta høyde for at sikkerhet og beredskap får en høyere prioritet i årene fremover. Det vil derfor være fornuftig å fokusere på kostnadseffektive løsninger som gir et bedre togtilbud for de reisende, sier samferdselsministeren.

Målene for InterCity-konseptene

Konseptene som Jernbanediretoratet har fått i oppdrag å vurdere, skal ta utgangspunkt i følgende mål:

  • Vestfoldbanen: Fire tog i timen i grunnrute mellom Oslo og Tønsberg og to tog i timen i grunnrute mellom Oslo og Skien
  • Dovrebanen: To tog i timen i grunnrute mellom Oslo og Hamar
  • Østfoldbanen: To tog i timen i grunnrute mellom Oslo og Fredrikstad

I rushtidene er det også i dag flere avganger og det skal vurderes hvordan både grunnrute og rush kan forbedres.

Beslutningsgrunnlaget skal i tillegg inkludere et konsept med to tog i timen i grunnrute mellom Oslo og Sarpsborg på Østfoldbanen. Jernbanedirektoratet er også bedt om å påse at Bane NOR ferdigstiller det pågående planarbeidet på strekningen Haug–Seut–Klavestad. Arbeidet nærmer seg slutten, og en ferdigstillelse vil bedre kunnskapsgrunnlaget om strekningen.

Målet er at de tilbudsbaserte konseptene skal gi et bedre samsvar mellom togtilbud og behov på de enkelte strekningene. Konseptene skal også bidra til å redusere utbyggingskostnadene.

Jernbanedirektoratet bes i tillegg om å vurdere videre strategi for utvikling av InterCity-togtilbudet mellom Hamar og Lillehammer på Dovrebanen og mellom Fredrikstad og Halden på Østfoldbanen. I beslutningsgrunnlaget skal det fremkomme en faglig anbefaling for videre utvikling av InterCity-strekningene.  

– Veldig mange passasjerer pendler til og fra hovedstadsområdet. For at togtilbudene på InterCity-strekningene skal komme flest mulig reisende til nytte så raskt som mulig, mener vi det er hensiktsmessig å utvikle togtilbudet «innenfra og ut». Det betyr at vi på de tre strekningene i utgangspunktet først vil prioritere tiltak mellom Oslo og Tønsberg, Hamar og Fredrikstad, sier Nygård.  

Frigjør båndlagte arealer – legger til rette for byutvikling

I flere byområder har planlegging av ny jernbane medført båndlegging av attraktive arealer til traséer og stasjon over tid.  

– Vi ber nå Jernbanedirektoratet om at arealer som har vært aktuelle å bruke til ny jernbaneinfrastruktur kan frigjøres der det er mulig. Med dette grepet får lokalpolitikerne større områder til disposisjon i byutviklingsplanene, og det vil forhåpentlig være positivt for både innbyggere og næringsliv lokalt, sier samferdselsministeren.

Som grunnlag for videre planlegging på Vestfoldbanen legges dagens stasjonsløsning i Larvik til grunn. Årsaken er at det ikke vil være nødvendig å bygge stasjon i Larvik for å realisere et grunnrutetilbud med to tog i timen mellom Oslo og Skien.  

På den annen side kan det i enkelte byer være behov for en ny stasjon for å oppnå målene med InterCity-utbyggingen. Jernbanedirektoratet skal vurdere dette behovet i relevante byer. Dette gjelder blant annet i Fredrikstad, som har en stor befolkning og er den siste byen på dagens indre InterCity-strekninger som ikke har en avklart stasjonsløsning.

Ringeriksbanen er ikke omfattet av oppdraget

Ringeriksbanen, som omfatter bygging av ny jernbane mellom Sandvika og Hønefoss, er definert som den fjerde InterCity-strekningen på Østlandet. Denne er ikke omfattet av oppdraget som Jernbanedirektoratet nå har fått. Ansvaret for videre planlegging av Ringeriksbanen ble sommeren 2021 overført fra Bane NOR SF til Nye Veier AS. Nye Veier arbeider nå med optimalisering av kostnader og nytte i prosjektet.    

Videre fremdrift

Jernbanedirektoratet har frist til 31. mars 2023 med å oversende beslutningsgrunnlaget. Utredningen vil inngå i departementets arbeid med ny Nasjonal transportplan.

For flere opplysninger – se:

  • Supplerende tildelingsbrev nr. 4/22 fra Samferdselsdepartementet til Jernbanedirektoratet under "Dokumenter"

Nøkkelord

Bilder

- For at togtilbudene på InterCity-strekningene skal komme flest mulig reisende til nytte så raskt som mulig, mener vi det er hensiktsmessig å utvikle togtilbudet «innenfra og ut». Det betyr at vi på de tre strekningene i utgangspunktet først vil prioritere tiltak mellom Oslo og Tønsberg, Hamar og Fredrikstad, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD
- For at togtilbudene på InterCity-strekningene skal komme flest mulig reisende til nytte så raskt som mulig, mener vi det er hensiktsmessig å utvikle togtilbudet «innenfra og ut». Det betyr at vi på de tre strekningene i utgangspunktet først vil prioritere tiltak mellom Oslo og Tønsberg, Hamar og Fredrikstad, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD
Last ned bilde
Last ned bilde

Dokumenter

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Ny Nasjonal transportplan kommer ett år tidligere23.6.2022 11:17:13 CEST | Pressemelding

– Regjeringen vil legge fram ny Nasjonal transportplan allerede våren 2024, ett år tidligere enn planlagt. Det vil legge til rette for riktigere prioriteringer i årene framover, og styrke transportplanen som et troverdig styringsinstrument. Dagens nasjonale transportplan er ikke lenger realistisk gitt utfordringene Norge står overfor. Vi må ha en transportplan som er oppdatert og tilpasset Norges framtidige transportbehov, samtidig som de økonomiske rammene er mulig å følge opp, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Generalforsamling: Nytt styremedlem i Entur AS21.6.2022 17:41:21 CEST | Pressemelding

– Entur tilbyr de reisende enkle løsninger for kjøp av togbilletter og gir konkurransenøytral reiseinformasjon om kollektivtransport i hele landet. Selskapet utvikler og leverer også digital infrastruktur og tilknyttede tjenester til kollektivselskaper. Med Pål Wien Espen på laget får styret tilført kompetanse innen virksomhetsstyring og relevant erfaring fra digital virksomhet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Generalforsamling i Vygruppen AS: To nye styremedlemmer21.6.2022 10:22:38 CEST | Pressemelding

– Pandemien har hatt stor innvirkning på Vygruppens virksomhetsområder, og selskapet er fortsatt i en krevende økonomisk situasjon. Det er derfor viktig at Vy forvalter sine ressurser på en best mulig måte. Med Dina Elverum Aune og Espen Almlid som nye styremedlemmer får styret tilført relevant kompetanse innen både finans- og økonomistyring og omstillingarbeid, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom