Samferdselsdepartementet

Ny Nasjonal transportplan i arbeid: Samferdselsministeren har nå fått forslag til prioriteringer

Del

Samferdselsdepartementets etater og virksomheter har nå foreslått hvordan ressursbruk i perioden 2022-2033 bør prioriteres. – Disse forslagene, som blir sendt på høring, er en viktig del av det faglige grunnlaget for arbeidet med en strategisk transportplan, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foto: Knut Opeide/SVV
Foto: Knut Opeide/SVV

I arbeidet med ny transportplan har Samferdselsdepartementet gitt flere deloppdrag til Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen. Prioriteringsoppdraget er ett av disse. Svarene på alle deloppdragene vil samlet utgjøre virksomhetenes faglige innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033, som etter planen legges fram om et års tid.

Alle svar på de ulike NTP-oppdragene - også oppdragsbrev 9 om prioriteringer - er tilgjengelig på nett: regjeringen.no/NTPoppdrag

Koronaviruset

– Arbeidet med ny transportplan skjer nå i den svært krevende situasjonen som koronaviruset har skapt. I dag er det mange som føler usikkerhet for framtiden, og jeg har lyst til å minne om at ny NTP vil ha et 12-årsperspektiv. Arbeidet med å bygge landet skal ikke stanse opp, sier samferdselsministeren.

Høring: Prioriteringer og andre svar

– Vi skal sette oss grundig inn i disse forslagene. I midten av mai får vi innspill om prioriteringer fra fylkeskommunene, de største byene og Sametinget. Senere i år blir det møter med disse aktørene, sier samferdselsministeren.

Forslagene til prioritering, sammen med svar på de andre NTP-oppdragene, blir nå sendt på høring, med frist 1. juli 2020.

Høringen finner du på regjeringen.no

En mer overordnet NTP

– Neste NTP får en helt annen innretning enn tidligere transportplaner. Derfor må forslagene til prioritering vi nå har fått forstås i riktig sammenheng. Denne gangen har vi ikke bedt om prosjekter i andre halvdel av planperioden 2022-2033. Mange prosjekter som ligger i gjeldende transportplan, NTP 2018-2029, er derfor ikke med i svaret fra virksomhetene. Mange knytter seg tett til konkrete prosjekter, men en mer strategisk plan gir økt fleksibilitet til å utnytte raske teknologiske endringer. Det er en slik NTP Norge trenger for framtiden, sier Hareide.

Mer om Nasjonal transportplan

  • Nasjonal transportplan revideres hvert fjerde år.
  • Nå har de statlige transportvirksomhetene og -etatene levert anbefalinger om prioriteringer. Disse er basert på gitte økonomiske rammer og samfunnsøkonomiske analyser.
  • Samferdselsdepartementet har bedt fylkeskommuner og de største byene om deres politiske prioriteringer innen 14. mai 2020.
  • Samferdselsdepartementet vil gjennomføre en høring på innspillene fra transportvirksomheten våren 2020. Høringen vil også omfatte alle svar på de andre oppdragene Samferdselsdepartementet har gitt.
  • Det blir møter med fylkeskommuner, de største byene, Sametinget, næringsliv og bruker- og interesseorganisasjoner etter sommeren/tidlig høst 2020.
  • Regjeringen planlegger å legge fram NTP 2022-2033 før påske 2021.

Nøkkelord

Bilder

Foto: Knut Opeide/SVV
Foto: Knut Opeide/SVV
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Krevende kostnadssprekker i historisk jernbanesatsing27.3.2020 11:49:06 CETPressemelding

- De siste årene har vi startet en historisk satsing på jernbane. Bevilgningene har økt med nær 90 prosent siden 2013, og de siste syv årene har tallet på togreiser økt med over 25 prosent, til om lag 80 millioner i 2019. Nye tog settes inn i trafikk og rutetilbudet har blitt bedre. Det har strømmet penger til jernbanesektoren, og det strømmer passasjerer til togene. Vi gjennomfører en jernbanereform som gir et bedre togtilbud for pengene. Samtidig opplever vi kostnadssprekker i flere utbyggingsprosjekter. Den pågående koronapandemien skaper også usikkerhet om fremdrift i jernbaneinvesteringene. Dette gjør det krevende å holde utbyggingsfremdriften som det har vært lagt opp til, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Avinor skal bygge ny lufthavn i Mo i Rana20.3.2020 12:00:49 CETPressemelding

Samferdselsdepartementet mener at den beste modellen for å sikre fremdrift i arbeidet med ny flyplass i Mo i Rana er å gi Avinor i oppdrag å overta den videre prosessen med bygging av en ny lufthavn. Avinor vil få i oppdrag å gi dette arbeidet prioritet. – Det er gjort en stor innsats lokalt over mange år for å få bygget en storflyplass i Mo i Rana. Uten dette engasjementet hadde vi ikke vært her vi er i dag. Dette arbeidet vil også være viktig for Avinors videre arbeid med flyplassen. Den nye lufthavnen vil gi folk og næringsliv et bedre transporttilbud og legge til rette for utvikling av reiseliv og annen næringsvirksomhet i regionen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tiltak som sikrer samfunnskritisk transportvirksomhet på veiene18.3.2020 15:37:35 CETPressemelding

- Transport spiller en veldig viktig rolle i håndteringen av koronaviruset, og for å holde hjulene i gang i samfunnet forøvrig. Derfor er det viktig med god flyt i vareleveringen. Dette betyr at personell og virksomheter som er sentrale innen transport må bli spesielt ivaretatt. For veitransporten har myndighetene iverksatt flere tiltak for å sikre at samfunnskritisk transportvirksomhet opprettholdes. Disse grepene bidrar til å sette helsesektoren i stand til å håndtere viruset, og samtidig begrense virkningene av koronatiltakene for folk og næringsliv, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom