Samferdselsdepartementet

Ny avtale: – Vi gir Nye Veier-verktøy til Bane NOR

Del

– I løpet av de siste årene har vi gått fra å holde liv i jernbanen til å utvikle den. For å følge opp intensjonen i jernbanereformen, og for å få "mer jernbane for pengene", inngår vi nå en helt ny avtale med Bane NOR. Avtalen gir foretaket mer ansvar, men også mer frihet. Vi gir nå Nye Veier-verktøy til Bane NOR. Foretaket får rammevilkår som likner på dem som Nye Veier har - med mer forutsigbarhet, kostnadskontroll og vektlegging av samfunnsøkonomisk lønnsomhet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Avtalen ble i dag signert av konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR og statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet.
Avtalen ble i dag signert av konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR og statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet.

Regjeringen la tidligere i år frem Nasjonal transportplan 2022-2033. I denne stortingsmeldingen ble det varslet en avtale mellom Samferdselsdepartementet og Bane NOR – som et ledd i arbeidet med bedre styring i jernbanesektoren. Avtalen ble i dag signert og innebærer en siste viktig etappe i jernbanereformen. Den vil klargjøre ansvarsdelingen mellom Jernbanedirektoratet som overordnet myndighet for hele jernbanesektoren – og Bane NOR, som eier og utvikler av infrastrukturen i jernbanen.

Fastpris skal bidra til bedre kostnadskontroll og lønnsomhet
Et viktig element i avtalen er innføring av fastpris på Bane NORs avtaler med Jernbanedirektoratet.

Dersom Bane NOR klarer å gjennomføre prosjektene rimeligere enn det er inngått avtale om, kan foretaket beholde overskuddet og bruke midlene på andre tiltak. Tilsvarende må Bane NOR selv dekke eventuelle kostnadsoverskridelser, noe som i sin tur kan forsinke anleggsstart for andre planlagte prosjekter. Disse vilkårene er tilsvarende med dem som Nye Veier har i sin avtale med staten.

Krav i avtalen om å vektlegge samfunnsøkonomisk lønnsomhet vil gi Bane NOR insentiver til å utvikle kultur og arbeidsformer som bidrar til bedre kostnadskontroll og lønnsomme prosjekter for samfunnet. Også dette er tilsvarende med avtalen som Nye Veier har med staten.

Forplikter staten for flere titalls milliarder til jernbane
Bevilgningene til jernbaneinvesteringer har økt mye de siste ti årene. Men Bane NOR har ingen garanti for bevilgningsnivået for mer enn ett år av gangen. I den nye avtalen forplikter staten seg til et minimumsnivå for utbetalinger til Bane NOR for perioden 2023 til 2026.

– Vi har lagt oss på et svært høyt minimumsnivå. Det er valgt en trappetrinnsmodell hvor Bane NOR har størst sikkerhet for bevilgningen i tidlige år. Sikkerheten er 90 prosent av 2022-bevilgningen i 2023, og den synker gradvis til 75 prosent i 2026, sier Hareide. En slik løsning har flere fordeler: 

  • Minimumsnivået gir mer forutsigbarhet for foretaket, og mulighet til å inngå lengre kontrakter i utbyggingsprosjektene.
  • Dette gir mer rasjonell og totalt sett rimeligere prosjektgjennomføring.

Den samme forpliktelsen og trappetrinnsmodellen vil gjelde for bevilgningene til drift og vedlikehold.

 Det konkrete nivået på utbetalingen for det kommende året og minimumsnivået for de fire påfølgende årene presenteres i forslaget til statsbudsjett som regjeringen legger frem i oktober hvert år. Også her er parallellen til Nye Veier tydelig. Nye Veier er garantert et fast beløp årlig.

Jernbanereformen 2.0
Med den nye avtalen vil utbetalingene fra staten til Bane NOR gjøres forskuddsvis og uavhengig av den løpende produksjonen. Dette gir også større forutsigbarhet.

– Denne avtalen underbygger jernbanereformens intensjoner om økt handlingsrom for og ansvarliggjøring av Bane NOR, samtidig som Jernbanedirektoratets overordnede og koordinerende rolle i jernbanesektoren ivaretas. Jernbanereformen er omfattende, og det ville det nesten vært overraskende om det ikke ble nødvendig med enkelte justeringer. Med denne avtalen har vi fått jernbanereformen 2.0, sier samferdselsministeren.

I gang fra nyttår 2022
Den nye avtalen mellom Samferdselsdepartementet og Bane NOR skal tre i kraft 1. januar 2022, og vil i første omgang gjelde for fem år.

Fremover vil Bane NOR og Jernbanedirektoratet arbeide med å innføre det nye avtaleregimet. Den nye avtalen mellom Samferdselsdepartementet og Bane NOR legger de overordnede føringene for Bane NORs virksomhet og hvordan avtalene mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR om drift og vedlikehold, planlegging og investeringer skal innrettes.

For flere opplysninger – se:

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Avtalen ble i dag signert av konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR og statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet.
Avtalen ble i dag signert av konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR og statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet.
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Viderefører støtte til tog og kollektiv ut 2021: - Sikrer forutsigbarhet og et godt tilbud til de reisende21.9.2021 14:16:35 CEST | Pressemelding

– Pandemien ser heldigvis ut til å være på retur. Forhåpentlig kan vi bruke tog, buss og annen kollektivtransport i større grad fremover. Det bør vi gjøre, fordi kollektivtransport er en del av klimaløsningen. Vi må samtidig ta høyde for endrede reisevaner som følge av pandemien. For å gi kollektivselskapene forutsigbarhet og opprettholde et godt tilbud til de reisende, viderefører derfor regjeringen den økonomiske støtten til kollektivselskapene ut året, sier samferdselsminister Knut Aril Hareide.

Samarbeid med Sverige om utredning av jernbane Oslo - Stockholm11.9.2021 11:20:20 CEST | Pressemelding

– Vi får stadig påminnelser om hvor viktig det er å ta klimavennlige valg. Stadig flere vil gjerne også reise miljøvennlig til utlandet. Det har lenge vært ønske om å få til en bedre togforbindelse mellom Oslo og Stockholm. Vi ber nå Jernbanedirektoratet gå sammen med det svenske Trafikverket for å lage et felles forslag til mandat for en utredning av jernbanestrekningen, sier Knut Arild Hareide.

Ønsker nattogtilbud mellom Oslo og København så raskt som mulig10.9.2021 16:09:10 CEST | Pressemelding

– Det er helt tydelig at nattogtilbudene har fått sin renessanse på flere strekninger i Europa. Grunnen er at stadig flere ønsker å reise mer klimavennlig. Foreløpige tilbakemeldinger fra Jernbanedirektoratet tyder på at det er fullt mulig å etablere et nattogtilbud mellom Oslo og København. Direktoratet skal nå prioritere arbeidet med nødvendige avklaringer for å få et slikt tilbud på plass så raskt som mulig, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom