Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE tilrår nye konsesjonsvilkår for Savalen, Fundin og Rendalsoverføringa i Glommavassdraget

Del

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje nye konsesjonsvilkår for reguleringa av Fundin og Savalen, og for overføringa av vatn frå Glomma til Rendalen. Dei nye vilkåra gir moglegheit til å pålegge undersøkingar og avbøtande tiltak som betrar miljø- og naturforholda i vassdraga.

Glomma rett nedanfor Høyegga dam (foto: George Nicholas Nelson/NVE).
Glomma rett nedanfor Høyegga dam (foto: George Nicholas Nelson/NVE).

Kommunane Rendalen, Alvdal, Stor-Elvdal, Åmot, Folldal og Tynset har stilt krav om miljøforbetrande tiltak i vatn og elvar som blir påverka av fleire reguleringar i Glommavassdraget. Det gjeld reguleringane av Savalen, Fundin og Rendalsoverføringa, som er overføringa av vatn frå Glomma til Rendalen. På grunnlag av krava har NVE gjennomført ei revisjon av konsesjonsvilkåra. Det er Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) som er konsesjonær for reguleringane og overføringa.

Moderne konsesjonsvilkår

Hovudformålet med ein vilkårsrevisjon er å betre miljø- og naturforholda gjennom tiltak som avbøter ulemper og negative verknader ved vasskraftutbygginga. NVE tilrår derfor meir moderne konsesjonsvilkår for reguleringa av vassdraga.

Dei nye vilkåra vil gi styresmaktene utvida moglegheiter til å pålegge GLB å gjennomføre undersøkingar og ulike avbøtande tiltak. Vilkåra vil og dekke ein del av innspela og krava som har komme i høyringsprosessen. Det gjeld mellom anna vitskapelege undersøkingar, ulike tiltak for fisk og erosjonstiltak.

Manøvrering, minstevassføring og vasstand

Når det gjeld krav til minstevassføring og vasstand anbefaler NVE i stor grad at dagens manøvreringsreglement oppretthaldast.

NVE meiner det er viktig å oppretthalde god reguleringsevne og fleksibilitet i manøvreringa av Savalen og Fundin av omsyn til kraftproduksjon og flaumhandtering. Av den grunn tilrår NVE å ikkje endre dagens restriksjonar på manøvreringa i Savalen, eller å innføre nokre nye i Fundin.

Reglane for slipp av vatn forbi Høyegga dam i Glomma vart endra i 2015, og dette har gitt meir vatn i elva nedanfor dammen i tørre periodar på sommaren. Saman med utbetring av fisketrappa i 2016 har endringa ført til auka vandring av fisk forbi dammen. NVE meiner moglege fordelar for fisk, botndyr og landskap av ytterlegare auka slipp av vatn ikkje veg opp for tapt kraftproduksjon i Rendalen og Løpet kraftverk. Det er derfor ikkje tilrådd å endre regimet for minstevassføring forbi Høyegga dam i Glomma.

NVE tilrår og å vidareføre dagens krav til slipp av vatn forbi Fundin dam til Einunna. Miljøtilstanden i Einunna er allereie god, og økt minstevassføring vil forsinke oppfyllinga av magasinet.

Når det gjeld Lomnessjøen har NVE ikkje funne grunnlag for å pålegge GLB å gjennomføre fleire utgreiingar eller tiltak for å senke vasstanden.

Olje- og energidepartementet vil stå for den vidare oppfølginga av saka, og endeleg vedtak blir tatt av Kongen i statsråd (kongeleg resolusjon). Les meir om innstillinga her.

Nøkkelord

Kontakter

Carsten Jensen, seksjonssjef
csj@nve.no
tlf: 90 85 02 06

George Nicholas Nelson, sakshandsamar
genn@nve.no
tlf: 91 71 39 00

Bilder

Glomma rett nedanfor Høyegga dam (foto: George Nicholas Nelson/NVE).
Glomma rett nedanfor Høyegga dam (foto: George Nicholas Nelson/NVE).
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom