Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE tilrår nye konsesjonsvilkår for reguleringa av Uvdalsvassdraget

Del

Nore og Uvdal kommune har stilt krav om miljøforbetrande tiltak i vatn og elvar som blir påverka av reguleringa av Uvdalsvassdraget. På grunnlag av krava har NVE gjennomført ei revisjon av konsesjonsvilkåra for reguleringa og tilrår visse endringar.

Foto: NVE
Foto: NVE

NVE har sendt innstilling til Olje- og energidepartementet, der ein rår til at dei gamle vilkåra blir erstatta av moderne konsesjonsvilkår for reguleringa. Dei nye vilkåra gir styresmaktene moglegheit til å pålegge ulike undersøkingar og avbøtande tiltak, i heile konsesjonstida. Det er Skagerak Kraft som er konsesjonær for reguleringa. 

NVE rår og til at det skal sleppast minstevassføring i Jønndøla. Ei minstevassføring vil hovudsakeleg betre forholda i Jønndøla, både biologisk og landskapsmessig, men vil og sikre meir vatn i Uvdalselva. NVE legg vekt på at Jønndalen er eit mykje brukt område både sommar og vinter og ein innfallsport til Hardangervidda. Elvestrekninga ligg nær veg, stølar og i eit område som er mykje nytta til friluftsformål.

NVE meiner det er viktig å oppretthalde god reguleringsevne og fleksibilitet i manøvreringa av Sønstevatnmagasinet av omsyn til kraftproduksjon og flaumhandtering. Av den grunn meiner NVE at det ikkje bør innførast restriksjonar på manøvreringa i Sønstevatn.

Olje- og energidepartementet vil stå for den vidare oppfølginga av saka. 
Meir informasjon ligg på våre nettsider, og i innstilling og vedlegg:  

Innstilling

Vedlegg 1- Forslag til reviderte vilkår

Vedlegg 2 - Forslag til manøvreringsreglement

Kontakter

Carsten Jensen, seksjonssjef
csj@nve.no
tlf. 90 85 02 06

Eilif Magnus Brodtkorb, sakshandsamar
emb@nve.no
tlf. 95 12 89 11

Bilder

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom