Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE ilegger overtredelsesgebyr for arbeid uten godkjent detaljplan

Del

NVE har ilagt Tromsø Vind AS og Raudfjell Vind AS et overtredelsesgebyr på kr 250 000 for brudd på energiloven.​

Tromsø Vind AS og Raudfjell Vind AS har anleggskonsesjon til å bygge vindparkene Tromsø vind og Raudfjell vind i Tromsø kommune. I forbindelse med at anleggsveien ble lagt annerledes enn det som var konsesjonsgitt, ble det satt krav i godkjenningen av miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) at det skulle være en sperreanordning for rein på anleggsveien. Etterlevelse av dette kravet har vært mangelfull.

- Det er alvorlig at en konsesjonær ikke etterlever kravene som settes i forbindelse med byggingen av de to vindkraftanleggene. I dette tilfellet var kravet satt ut fra reindriftsnæringens behov om at reinen ikke skulle kunne forflytte seg inn i anleggsområdet, sier Øyvind Leirset seksjonssjef for miljøtilsyn av energianlegg.

I en MTA blir det konkretisert hvordan anlegget skal bygges innenfor rammen av konsesjonen. Dersom det er behov, settes det ytterligere krav i godkjenningen av MTA for å redusere de negative konsekvensene av tiltaket mest mulig. Det kan f.eks. være snakk om konkrete krav til hvordan arbeidet skal utføres i terrenget.

Under forberedelsen til byggingen av de to anleggene oppsto et behov for å endre adkomstveien til anleggene. Siden Kvitfjell og Raudfjell er viktige beiteområder for tamrein, ble det satt vilkår om en sperreanordning på anleggsveien. Med en velfungerende sperreanordning kunne reindriften forsikre seg om at reinen ikke kunne på områder de ikke skulle være.

I denne saken var det mangelfull oppfølging slik at sperreanordningen ikke fungerte etter intensjonen en periode i juli og oktober 2019. I disse periodene var det mulighet for reinen å trekke inn i anleggsområdet. Tilfeldighetene gjorde at det ikke skjedde. Tromsø Vind AS og Raudfjell Vind AS kan påklage vedtaket til Olje- og energidepartementet inne tre uker fra vedtaket ble gjort.

Her kan du lese hele vedtaket om overtredelsesgebyret. 

Kontakter

Seksjonssjef Øyvind Leirset, tlf. 400 69 485

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Syv elektrifiseringstiltak kan kutte 2,3 millioner tonn CO2 i industrien26.6.2020 13:11:01 CESTPressemelding

Landbasert industri slipper i dag ut om lag 13 millioner tonn CO2 som tilsvarer 26% av norske utslipp. 90 prosent av utslippene i industrien kommer fra 30 anlegg. NVEs kartlegging viser at det er mulig å gjøre elektrifiseringstiltak i 7 av de 30 anleggene. Disse kan kutte 2,3 millioner tonn CO2. På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE kartlagt det tekniske potensialet for reduksjon av klimagassutslipp gjennom elektrifisering i norske landbaserte industrianlegg.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom