Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE gjev konsesjon til ny transformatorstasjon og kraftleidning mellom Opstad og Håland i Rogaland

Del

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Lyse Elnett løyve til å bygge og drive ei ny kraftleidning mellom Opstad i Hå kommune og ein ny transformatorstasjon ved Håland i Time kommune. Det er kombinasjonen av auka straumforbruk og befolkningsauke i regionen som gjer det naudsynt å auke kapasiteten i straumnettet.

Kraftleidninga på 132 kV vil verte rundt 9,1 km lang og skal frå Opstad i hovudsak følgje traséen til dagens 50 kV-leidning mellom Opstad og Holen fram til Grødem. Frå Grødem vil ho fortsette nord-vestover til Håland. NVE gjev samstundes Lyse Elnett rett til å rive den eksisterande 10,5 km lange 50 kV-kraftleidninga mellom Opstad og Holen.

NVE forutsett at Lyse Elnett forsøker å finne minnelege ordningar med grunneigarar/rettshavarar. For den tid at dei ikkje lukkast å bli einige, har NVE gitt samtykke til ekspropriasjon av grunn og rettar som er naudsynt for å gjennomføre tiltaket.

Treng meire straum

Tiltaka det vert gitt løyve til er del av eit større prosjekt med spenningsoppgradering av regionalnettet på Jæren. Venta befolkningsauke i regionen og elles auka straumforbruk gjer det naudsynt å auke kapasiteten i straumnettet. Høg alder på eksisterande nett tilseier at tiltaka bør gjerast no.

NVE har vurdert moglege negative verknader den nye stasjonen og leidninga kan ha for grunneigarar, naboar, naturmangfald, kulturminne og samfunnet elles opp imot nytta for samfunnet.

– NVE har konkludert med at fordelane overgår ulempene, men har også stilla vilkår om avbøtande tiltak for å redusere dei negative verknadene, seier Lisa Vedeld Hammer, seksjonssjef for nettkonsesjon i NVE.

Dette inneber mellom anna traséval, merking av liner med fugleavvisarar og krav til detaljplanlegging.

Vedtaket og andre relevante dokument i saka er tilgjengeleg her.

Nøkkelord

Kontakter

Lisa Vedeld Hammer (seksjonssjef)
tlf: 22 95 90 33
liha@nve.no

Jan Are Gildestad (rådgiver)
tlf: 22 95 94 38
jag@nve.no

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom