Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE gir løyve til vassuttak og fiskepassasje i elva Kaldvella i Trøndelag

Del

NVE har gitt Settefiskanlegget Lundamo løyve til vassuttak frå elva Kaldvella for bruk til fiskeoppdrett, og etablering av fiskepassasje. Dette er eit av dei største enkelttiltaka for å betre forholda for sjøaure i Gaulavassdraget.

Kultiveringsanlegget på Ler er eit eksisterande anlegg som NVE har kalt inn til konsesjonshandsaming, fordi tersklar tilhøyrande inntakskonstruksjonen i dag sperrer for vidare oppgang av sjøøaure og laks i elvaDette er til vesentleulempe for naturmangfald. 

NVE gir Settefiskanlegget Lundamo løyve etter vassressurslova til eit maksimalt vassuttak på 66 liter i sekundet frå Kaldvella i Gaulavassdraget. Vatnet skal brukast til produksjon av fisk for utsetting i vassdrag. Dette formaliserer eksisterande drift ved anlegget. 

Tiltak skal betre forholda for sjøaure 

Kaldvella er ei sideelv til Gaula, og viktig gyte- og oppvekstområde for sjøaureDet skal leggast til rette for fiskevandring i øvre del av Kaldvella ved at nedre terskel blir fjerna, og at det blir etablert tovegs fiskepassasje forbi øvre terskel ved inntaket til anlegget. Tiltaka vil føre til at 5,3 km elvestrekning (24 000 m2 ) blir tilgjengeleg for sjøaure og laks. Dette arealet inneheld gode gyte- og oppvekstareal for særleg sjøaureBetring av moglegheita for fiskevandring i Kaldvella er et av dei største enkelttiltaka for å betre forholda for sjøaure i Gaulavassdraget.  

Gaulavassdraget er både verna vassdrag og nasjonalt laksevassdragEtter en heilskapleg vurdering meiner NVE at tiltaker positivt for ivaretaking av verneverdiane til Gaulavassdraget og ikkje i konflikt med beskyttelsesregimet for nasjonale laksevassdrag 

Les meir om konsesjon til vassuttak frå Kaldvella og løyve til etablering av fiskepassasje 

Kontakter

Seksjonssjef Gry Berg
Tlf: 41293086
E-post:gbe@nve.no

Seniorrådgjevar Ellen Lian Halten
Tlf: 41205617
E-post: elha@nve.no

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom