Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE gir løyve til å legge ned Kongens dam

Del

NVE gir Vestviken Utvikling AS løyve til å legge ned Kongens dam i Bamble kommune. Det er utan hell forsøkt å finne løysingar for å overføre ansvaret for rehabilitering og vidare drift av dammen til andre.

Kongens dam i Bamle kommune. Foto:NVE
Kongens dam i Bamle kommune. Foto:NVE

Dammen oppfyller ikkje krava i damsikkerhetsforskriften, og behovet for oppgradering gjer det derfor nødvendig med ei avklaring. Slik situasjonen er i dag står nedlegging fram som einaste løysning. Vassressurslova er tydeleg på at det skal givast løyve til nedlegging dersom ikkje særlege grunner taler imot. Dette er utgangspunktet for at NVE no har gitt løyve.  

Hellestvedtvatnet vil som følge av at dammen blir lagt ned få ca. 8,5 meter lågare  normalvasstand. NVE har sett vilkår i konsesjonen for å avbøte nokre av ulempene tiltaket har for allmenne interesser. 

Har forsøkt å finne løysingar

I samsvar med regelverket kan dammen verte overdratt til andre om det er store interesser for å oppretthalde dagens tilstand.

Tiltaket vil etter NVE sitt syn påverke delar av vernegrunnlaget i verneplan for Herrevassdraget. Ved å legge ned dammen vil verneverdiar for vassdraget som landskaps-bilete, friluftsliv, kulturminne og kulturmiljø bli negativt påverka. NVE erkjenner at den beste løysinga ville vere at Kongens dam blir sett i stand, slik at den framleis kan vere til glede og nytte for allmennheita. NVE har forsøkt å finne løysingar i samarbeid med kommunen og dam eigar, for å få nokon til å ta over ansvaret for rehabilitering og vidare drift. Det har vi ikkje lukkast med.  

NVE opplyser om at det er tre vekers klagefrist frå dato for offentleggjeringa av vedtaket. Ein eventuell klage skal stilast til OED, men sendast til NVE. 

Les meir om konsesjonen her.

Nøkkelord

Kontakter

Gry Berg, seksjonssjef
mob: 41 29 30 86

Arnljot Einride Strømseng, seniorrådgjevar
mob: 95 72 63 03

Bilder

Kongens dam i Bamle kommune. Foto:NVE
Kongens dam i Bamle kommune. Foto:NVE
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom