Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE anbefaler vilkår om minstevannføring for Mykstufoss kraftverk

Del

NVE har sendt en innstilling til Olje- og energidepartementet der det anbefales vilkår om minstevannføring for Mykstufoss kraftverk, i Rollag kommune. Bakgrunnen for anbefalingen er å bedre miljøtilstanden for den delen av vassdraget som påvirkes av kraftverket.

Mykstufossen (foto: Eilif Brodtkorb/ NVE)
Mykstufossen (foto: Eilif Brodtkorb/ NVE)

Miljøforholdene vil bli vesentlig forbedret 

Numedalslågen er et stort og sentralt vassdrag på Østlandet. Strekningen fra Kjerredammen til Kongsjorden er ca. 8 km lang, og eneste strekningi hovedvassdraget som i dag ikke har krav om en minstevannføring.  

Etter NVEs syn vil miljøforholdene på denne strekningen bedres vesentlig med en minstevannføring, i kombinasjon med biotopforbedrende tiltak. De foreslåtte tiltakene vil øke gjennomstrømningen og vanndekket areal på den berørte strekningen. Det vil også forbedre forholdene for bunndyr- og fiskebestandene, både ovenfor og nedenfor Mykstufossen. En økt fiskebestand vil bedre mulighetene for reetablering av elvemusling nedenfor Mykstufossen. En minstevannføring på strekningen vil også være positivt for allmenn bruk av vassdraget.  

Tiltakene er etter NVE sin vurdering nødvendig for å nå fastsatte miljømål for vannforekomsten i de nasjonalt godkjente vannforvaltningsplanene. 

 Minstevannsføring gir redusert kraftproduksjon 

I innstillingen som er sendt til Olje- og energidepartementet anbefaler NVE at Glitre Energi Produksjon pålegges en helårlig minstevannføring sluppet fra Kjerredammen. De foreslåtte minstevannføringene er på 2,25 kubikkmeter i sekundet om sommeren (fra 1.juni til 30.september) og 0,75 kubikkmeter i sekundet om vinteren (fra 1.oktober til 31.mai), kombinert med biotopforbedrende tiltak. 

Denne minstevannføringen vil medføre en redusert kraftproduksjon på rundt 5,8 GWh pr. år, i et kraftverk som produserer 289 GWh i et gjennomsnittsår. 

Olje- og energidepartementet vil sluttbehandle saken. Les mer om innstillingen her.  

Nøkkelord

Kontakter

Carsten Jensen, seksjonssjef
mail: csj@nve.no
tlf: 90 85 02 06

Eilif Brodtkorb, senioringeniør
mail: emb@nve.no
mobil: 95 12 89 11

Bilder

Mykstufossen (foto: Eilif Brodtkorb/ NVE)
Mykstufossen (foto: Eilif Brodtkorb/ NVE)
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom