Helse Vest RHF

Norske sjukehus sparte over 37 000 tonn CO2-utslepp i 2020

Del

Til samanlikning har Helse Stavanger og Helse Fonna eit utslepp på 33 600 tonn til saman. Den største nedgangen er på grunn av færre reiser, både for pasientar og tilsette i koronaåret. Det viser "Spesialisthelsetenestens rapport for samfunnsansvar 2020", som er lagt fram for Helse- og omsorgsdepartementet.

Ivana Ekslund (einingsleiar) og Anne Junker (seksjonslege på operasjon / anestesilege) og resten av anestesi- og operasjonsavdelinga ved Diakonhjemmet sykehus har redusert bruk og utslepp av narkosegassar og ulike kjemikaliar. Dette er berre eit av mange døme på korleis norske sjukehus arbeidar for å redusere klimagassutslepp. Foto: Diakonhjemmet sykehus
Ivana Ekslund (einingsleiar) og Anne Junker (seksjonslege på operasjon / anestesilege) og resten av anestesi- og operasjonsavdelinga ved Diakonhjemmet sykehus har redusert bruk og utslepp av narkosegassar og ulike kjemikaliar. Dette er berre eit av mange døme på korleis norske sjukehus arbeidar for å redusere klimagassutslepp. Foto: Diakonhjemmet sykehus

I rapporten er klimarekneskapen for 2020 summert opp. Færre reiser på grunn av koronapandemien, nye digitale måtar å jobbe på og eit varmt år gav lågare energiforbruk i sjukehussektoren. Ifølgje Meteorologisk institutt var 2020 det varmaste året sidan målingane starta for 120 år sidan.

Tilsette i spesialisthelsetenesta gjennomførte 71 prosent færre flyreiser i 2020 samanlikna med året før. Dette er ein reduksjon på nesten 10 000 tonn CO2, som svarar til 1800 gonger rundt jorda med fly og over 130 millionar kroner spart i flybillettar.

Sårstell med videokonferanse

2020 sette fart i bruk av digitale verktøy i alle helseføretaka i Noreg. I rapporten kan du lese at UNN Harstad steller sår via videokonferanse. St. Olavs hospital har målt at den utovervende digitale verksemda (telefon og video) har auka frå 3 til 22 prosent i 2020.

I dag er 26 prosent av kjøretøyparken ved Oslo universitetssykehus fri for utslepp, med god hjelp frå elbilsatsinga i transportavdelinga og prehospital klinikk. Målet om 15 prosent kjøretøy frie for utslepp innan 2020 blei nådd med god margin.

Spesialisthelsetenesta skal vera leiande i sitt arbeid med miljø og berekraft, og fremje god helse gjennom miljøvennleg drift.

Selskap med statleg eigardel arbeider systematisk med sitt samfunnsansvar og er leiande på sine område. I tillegg til forventingar knytte til klima og miljø skal sjukehusa også jobbe systematisk med menneskerettar, arbeidstakarrettar og antikorrupsjon. Sjukehusinnkjøp har blant anna hatt ei vellukka oppfølging av ein fabrikk i Malaysia, som sikra oss nok eingongshanskar under pandemien.

Eit viktig samfunnsansvar

Denne rapporten er den tredje fellesrapporten dei fire regionale helseføretaka presenterer om spesialisthelsetenesta sitt arbeid med samfunnsansvar. Rapporten omfattar alle helseføretak i landet og dei felleseigde selskapa. Innhaldet i rapporten handlar om klima og miljø, menneskerettar og arbeidstakarrett, i tillegg til antikorrupsjon.

Spesialisthelsetenestan ønskjer å vere leiande i sitt arbeid som ansvarleg verksemd og bidra til ei berekraftig utvikling. Som ein av dei største eigendomsforvaltarane i Noreg, er Helse Sør-Øst sitt ansvar bevisst og har slutta seg til strakstiltaka i eigedomssektorens vegkart for grøn omstilling.

Dette, og mange fleire tiltak kan du lese om i rapporten.

Nøkkelord

Kontakter

Ivar Eriksen
eigardirektør
Helse Vest RHF
415 33 814

Brita Mauritzen Næss
seniorrådgivar
Helse Vest RHF
906 74 555

Bilder

Ivana Ekslund (einingsleiar) og Anne Junker (seksjonslege på operasjon / anestesilege) og resten av anestesi- og operasjonsavdelinga ved Diakonhjemmet sykehus har redusert bruk og utslepp av narkosegassar og ulike kjemikaliar. Dette er berre eit av mange døme på korleis norske sjukehus arbeidar for å redusere klimagassutslepp. Foto: Diakonhjemmet sykehus
Ivana Ekslund (einingsleiar) og Anne Junker (seksjonslege på operasjon / anestesilege) og resten av anestesi- og operasjonsavdelinga ved Diakonhjemmet sykehus har redusert bruk og utslepp av narkosegassar og ulike kjemikaliar. Dette er berre eit av mange døme på korleis norske sjukehus arbeidar for å redusere klimagassutslepp. Foto: Diakonhjemmet sykehus
Last ned bilde
Sårpasientar ved UNN Harstad får stell av sår via videokonferanse. Sårsykepleiar Linn Hammertun (foran), saman med seksjonsleiar Renate Vogt (t.h.) og kvalitetsrådgivar Anja Kjærland. Foto: Rune Stoltz Bertinussen
Sårpasientar ved UNN Harstad får stell av sår via videokonferanse. Sårsykepleiar Linn Hammertun (foran), saman med seksjonsleiar Renate Vogt (t.h.) og kvalitetsrådgivar Anja Kjærland. Foto: Rune Stoltz Bertinussen
Last ned bilde
Framsida på rapporten.
Framsida på rapporten.
Last ned bilde

Om Helse Vest RHF

Helse Vest RHF
Helse Vest RHF
Postboks 303 Forus
4066 Stavanger

+47 51 96 38 00https://helse-vest.no/

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland og Vestland fylke.

Følg pressemeldinger fra Helse Vest RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Vest RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Vest RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom