Samferdselsdepartementet

Norge er med på europeisk initiativ om utvikling av internasjonale togtilbud

Del

- Vi har et godt utbygd togtilbud for reiser innenlands. Nå ønsker vi å jobbe sammen med de andre europeiske landene for å styrke de internasjonale persontogforbindelsene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø

Nederlandske transportmyndigheter har i flere studier sett at togtjenester i stor grad kan erstatte fly på mellomlange distanser opp mot 800 km. I lys av blant annet Green Deal-initiativet fra EU, 2021 som et mulig jernbanens år i Europa og en stadig økende bevissthet om klimavennlige reiser, har 23 europeiske land sluttet seg til et nederlandsk initiativ og forpliktet seg til å delta i arbeidet for et rammeverk som styrker de internasjonale persontogtjenestene.

Flere praktiske hindringer gjør det i dag vanskelig å utnytte potensialet
Selv om EUs fjerde jernbanepakke legger til rette for at togselskaper kan tilby attraktive togtjenester på tvers av landegrenser, er det flere praktiske hindringer som gjør det vanskelig å utnytte jernbanens potensial for å være konkurransedyktig mot eksempelvis fly. Flertallet av EUs medlemsstater, en rekke organisasjoner og flere aktører har uttrykt interesse for initiativet. En politisk erklæring ble 4. juni ble sendt til EUs transportkommisær Adina Vălean. I erklæringen uttrykkes det blant annet ønske om og vilje til å styrke rammebetingelsene for de internasjonale persontogtjenestene.  

Ønsker å utnytte digitale verktøy for billettbestilling
- Vi er nå 24 europeiske transportministre som sammen ønsker å arbeide videre med dette. Det handler om å finne felles plattformer for involverte aktører, slik at det blir enklere å etablere og bruke internasjonale togreiser. Vi skal nå se nærmere på blant annet etterspørsel, reisemønstre, reisetider, priser, kapasitetsmessige utfordringer og begrensninger i infrastrukturen. Ikke minst er vi opptatt av å utnytte nye digitale verktøy som kan gjøre det enklere å finne og bestille togreiser. Vi håper at vi kan komme langt med dette arbeidet i løpet av et år, sier samferdselsministeren.  

Forslag om nordisk jernbanestudie
På et nordisk transportministermøte i mai i år, la for øvrig Hareide fram et forslag om en skandinavisk eller nordisk jernbanestudie. Forslaget følger opp et av punktene i Granavolden-erklæringen, men må også sees som en del av EU-initiativet om bedre persontogforbindelser. Forslaget om en mulig nordisk jernbanestudie vil bli drøftet videre mellom de nordiske departementene ansvarlig for transport.

Infrastrukturtiltak på norsk side legger til rette for bedre internasjonale togtilbud
Norge har fire grensekryssende jernbanelinjer til Sverige. På noen av disse pågår det investeringsprosjekter, på andre baner er prosjekter i planleggings- eller utredningsfasen.

Follobanen/Østfoldbanen: Ferdigstilling av utbyggingsprosjekter vil redusere reisetiden med tog mellom Oslo og Gøteborg og videre til København og Hamburg.

Kongsvingerbanen/Grensebanen: På grunn av sprengt kapasitet gjennomfører Jernbanedirektoratet en konseptvalgutredning for å se på hvordan banen kan utvikles, slik at det blant annet kan bli mulig å gi et bedre togtilbud på strekningen Oslo-Karlstad-Stockholm. I 2021 ferdigstilles etter planen utskiftingen av det gamle kontaktledningsanlegget på banen.  

Meråkerbanen: Etter planen skal elektrifiseringsprosjektet på strekningen Trondheim – Hell – Storlien stå ferdig i 2024. På svensk side er jernbanen allerede elektrifisert. Elektrifiseringen på norsk side legger til rette for miljøvennlige, sammenhengende persontogtjenester mellom Trondheim og Östersund, mens passasjerer i dag bytter mellom dieseltog og elektrisk drevne tog på grensen.   

Ofotbanen: Som følge av en stor andel malm- og varetransport, er det i første rekke godstransporten som setter premissene for utviklingen av banen. Utbygging av kryssingsspor og andre kapasitetstiltak kommer imidlertid også persontogtrafikken mellom Narvik og Kiruna til gode.    

For flere opplysninger - se:

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Nattogtilbod mellom Oslo og København er fullt mogleg, men endeleg avgjerd krev meir kunnskap25.11.2021 06:00:00 CET | Pressemelding

– Tenk å kunne sovne på Oslo S, bli transportert på ein klimavennleg måte om natta og vakne opp neste morgon på Hovudbanegarden i Kongens by! Men vi er ikkje der no. Først treng vi meir kunnskap om mellom anna marknadsgrunnlag og samfunnsøkonomi. Jernbanedirektoratet skal no gå i gang med dette arbeidet og kome med ei tilråding, før vi tar endeleg stilling til om vi går inn for å etablere eit nattogtilbod mellom Oslo og København, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Togtilbudet på Østlandet: Regjeringen avlyser konkurransene om trafikkpakkene 4 og 519.11.2021 10:07:46 CET | Pressemelding

– Regjeringen ønsker en bedre jernbane for alle, og har som mål å gi passasjerene et bedre togtilbud slik at flere velger å reise miljøvennlig med jernbanen. Vi mener tydelig statlig styring vil være best for å utnytte den begrensede kapasiteten på jernbanen i hovedstadsområdet. Vi har derfor bedt Jernbanedirektoratet om å avlyse den pågående konkurransen om trafikkpakke 4 på Østlandet og ikke gå videre med trafikkpakke 5, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Trønderbanen: Ikke praktisk mulig å innføre to tog i timen mellom Melhus og Stjørdal i 2024 – flere tiltak krever mer tid11.11.2021 09:42:23 CET | Pressemelding

– Etter at våre fagetater har gått nærmere gjennom prosjektet, er det nødvendig med flere tiltak enn det som tidligere har vært lagt til grunn. Dessverre er det ikke praktisk mulig å innføre to tog i timen i grunnrute mellom Melhus og Stjørdal i 2024. Dette er først og fremst uheldig for passasjerene, som må vente til desember 2027 før det blir halvtimesfrekvens. Da kommer tilbudsforbedringen på hele Trønderbanen. I mellomtiden vil de reisende få flere forbedringer i togtilbudet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022: Foreslår å reversere kutt i stønadsordning til godsoverføring frå veg til bane8.11.2021 12:03:52 CET | Pressemelding

– Hurdalsplattforma er klar på at regjeringa vil overføre meir gods frå veg til jernbane. Vi foreslår difor å reversere kuttet i tilskotsordninga for godsoverføring frå veg til bane i den førre regjeringas budsjettforslag for neste år. Det er meir klimavenleg å køyre gods på jernbane enn på veg, og difor er denne ordninga viktig. Reverseringa bidrar òg til å gi godsnæringa på bane føreseielege rammevilkår, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022: Regjeringen foreslår ikke koronakompensasjon til tog- og kollektivselskaper utover 2021 nå, men vil følge situasjonen nøye8.11.2021 12:02:46 CET | Pressemelding

– Regjeringen er opptatt av folk skal reise kollektivt, og jeg er glad for at mange passasjerer nå er tilbake etter koronakrisen. Når smitteverntiltakene er avviklet, er det viktig at staten ikke hindrer omstilling til en ny normal. Vi gjør derfor ikke om på Solberg-regjeringens prioritering i forslaget til statsbudsjett 2022 om ikke å forlenge kompensasjonen til tog- og kollektivselskapene. Vi vil selvsagt følge utviklingen nøye framover, ikke minst når det gjelder smittesituasjonen og tilhørende tiltak sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsministeren om bord i første tog til Sverige etter pandemien: – Bruk kollektivtilbudet både i Norge og på utenlandsreiser18.10.2021 16:27:35 CEST | Pressemelding

– Endelig kan folk ta toget til Sverige igjen! Det er veldig positivt at de reisende nå har klimavennlig kollektivtilbud til og fra utlandet. Tog, buss og annen kollektivtransport bidrar til å redusere klimagassutslipp, samtidig som fremkommeligheten og trafikksikkerheten på veiene blir bedre. Jeg vil derfor oppfordre alle som har mulighet til å kollektivtilbudet både i Norge og på utenlandsreiser, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom