Samferdselsdepartementet

Nasjonal transportplan 2022–2033: Enklere og grønnere hverdagsreiser i flere byområder

Del

– Regjeringen vil bidra til et grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Store og små byområder fortsetter å vokse. Nå forsterker og utvider regjeringen satsingen med flere nye byområder og en samlet satsing på om lag 80 milliarder kroner, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen la i dag fram en stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2022–2033. I ny NTP følger regjeringen opp de fire inngåtte byvekstavtalene, legger opp til fem nye og kommer også med et nytt tilskudd for fem mindre byområder.

Byvekstavtaler i de ni største byområdene

– Byvekstavtalene er en dugnad mellom staten og byområdene som fungerer godt. Målet er at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Vi vil ha mindre kø, støv og støy og reduserte klimagassutslipp. Det betyr triveligere og sunnere byer som er bedre å bo i for både barn og voksne. Vi ønsker at enda flere velger å ta kollektivtransport, sykle og gå. Effektiv arealbruk er viktig for å få det til. Det må være enkelt å velge grønn transport når barn skal på skolen og voksne på jobb, sier samferdselsministeren.

Regjeringen følger derfor opp de fire byvekstavtalene for Oslo-området, Bergens-området, Trondheims-området og Nord-Jæren. Bompengeavtalen fra 2019 blir også fulgt opp.

– Vi legger også til rette for fem nye byvekstavtaler, i Kristiansand, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø, sier samferdselsministeren.

Bidrag til Bybane til Åsane og til Majorstuen stasjon

Regjeringen fortsetter den store satsingen på kollektivtransport i de største byområdene, blant annet med bidrag til store prosjekt i Bergen og Oslo.

I ny transportplan vil regjeringen være med og finansiere Bybanen til Åsane innenfor 50/50-ordningen. Det er også prioritert midler til forlengelse av E39 Fløyfjellstunnelen. Den er en forutsetning for bybaneutbyggingen, men er ikke en del av 50/50-ordningen.

I Oslo foreslår regjeringen et tilskudd på 500 millioner kroner til Ny Majorstuen stasjon. Dette er ikke et nytt 50/50-prosjekt, men regjeringen ønsker likevel å bidra.

– Jeg tror Oslo kommune kan få en betydelig privat medfinansiering av dette viktige prosjektet. Både T-banen og jernbanen betyr mye for miljøvennlig og kapasitetssterk persontransport inn til bysentrum, og er viktig i en grønn byutvikling, sier samferdselsministeren.

Ny tilskuddsordning

– Vi etablerer nå et nytt tilskudd på 600 millioner kroner over fire år for å styrke satsingen på kollektivtransport, sykling og gange i mindre byområder. Slik kan også mindre byer som ikke er aktuelle for byvekstavtaler, få hjelp til å utvikle gode og grønne løsninger for alle trafikantgrupper, sier samferdselsministeren.

Tilskuddet vil gå til Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord og Larvik). Dette er relativt store regionbyer med innbyggertall som ligger tett opp mot de minste byområdene som er aktuelle for byvekstavtaler.

Midlene skal gå til mindre investeringer i gang- og sykkelveier og kollektivtiltak. Tilskuddet vil inngå som statlig bidrag i bompengefinansierte bypakker og nullvekst ligger til grunn.

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Vil be Bane NOR om å stoppe konkurranseutsettingen av drifts- og vedlikeholdsoppgaver på jernbanen1.12.2021 14:39:40 CET | Pressemelding

– Regjeringen ønsker en bedre jernbane for alle. I dag opplever passasjerene forsinkelser og innstillinger altfor ofte. Veldig mye av jernbanen vår er gammel, og vedlikeholdsetterslepet er omfattende. Det er en stor oppgave å sørge for at jernbanen blir mer driftsstabil. Dette kan etter vår mening best oppnås gjennom å sette tydelige rammer for hvordan drift og vedlikehold i jernbanesektoren skal utføres. Vi vil derfor be Bane NOR om å stoppe konkurranseutsettingen av disse oppgavene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Nattogtilbod mellom Oslo og København er fullt mogleg, men endeleg avgjerd krev meir kunnskap25.11.2021 06:00:00 CET | Pressemelding

– Tenk å kunne sovne på Oslo S, bli transportert på ein klimavennleg måte om natta og vakne opp neste morgon på Hovudbanegarden i Kongens by! Men vi er ikkje der no. Først treng vi meir kunnskap om mellom anna marknadsgrunnlag og samfunnsøkonomi. Jernbanedirektoratet skal no gå i gang med dette arbeidet og kome med ei tilråding, før vi tar endeleg stilling til om vi går inn for å etablere eit nattogtilbod mellom Oslo og København, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Togtilbudet på Østlandet: Regjeringen avlyser konkurransene om trafikkpakkene 4 og 519.11.2021 10:07:46 CET | Pressemelding

– Regjeringen ønsker en bedre jernbane for alle, og har som mål å gi passasjerene et bedre togtilbud slik at flere velger å reise miljøvennlig med jernbanen. Vi mener tydelig statlig styring vil være best for å utnytte den begrensede kapasiteten på jernbanen i hovedstadsområdet. Vi har derfor bedt Jernbanedirektoratet om å avlyse den pågående konkurransen om trafikkpakke 4 på Østlandet og ikke gå videre med trafikkpakke 5, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Trønderbanen: Ikke praktisk mulig å innføre to tog i timen mellom Melhus og Stjørdal i 2024 – flere tiltak krever mer tid11.11.2021 09:42:23 CET | Pressemelding

– Etter at våre fagetater har gått nærmere gjennom prosjektet, er det nødvendig med flere tiltak enn det som tidligere har vært lagt til grunn. Dessverre er det ikke praktisk mulig å innføre to tog i timen i grunnrute mellom Melhus og Stjørdal i 2024. Dette er først og fremst uheldig for passasjerene, som må vente til desember 2027 før det blir halvtimesfrekvens. Da kommer tilbudsforbedringen på hele Trønderbanen. I mellomtiden vil de reisende få flere forbedringer i togtilbudet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022: Foreslår å reversere kutt i stønadsordning til godsoverføring frå veg til bane8.11.2021 12:03:52 CET | Pressemelding

– Hurdalsplattforma er klar på at regjeringa vil overføre meir gods frå veg til jernbane. Vi foreslår difor å reversere kuttet i tilskotsordninga for godsoverføring frå veg til bane i den førre regjeringas budsjettforslag for neste år. Det er meir klimavenleg å køyre gods på jernbane enn på veg, og difor er denne ordninga viktig. Reverseringa bidrar òg til å gi godsnæringa på bane føreseielege rammevilkår, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022: Regjeringen foreslår ikke koronakompensasjon til tog- og kollektivselskaper utover 2021 nå, men vil følge situasjonen nøye8.11.2021 12:02:46 CET | Pressemelding

– Regjeringen er opptatt av folk skal reise kollektivt, og jeg er glad for at mange passasjerer nå er tilbake etter koronakrisen. Når smitteverntiltakene er avviklet, er det viktig at staten ikke hindrer omstilling til en ny normal. Vi gjør derfor ikke om på Solberg-regjeringens prioritering i forslaget til statsbudsjett 2022 om ikke å forlenge kompensasjonen til tog- og kollektivselskapene. Vi vil selvsagt følge utviklingen nøye framover, ikke minst når det gjelder smittesituasjonen og tilhørende tiltak sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom