Samferdselsdepartementet

Nasjonal transportplan 2022-2033: Oversikt over tiltak i Oslo

Del

Regjeringen la 19. mars fram Nasjonal transportplan 2022–2033. Der er det lagt til grunn 1 200 milliarder kroner til å drifte, vedlikeholde og utvikle et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Dette skal gå til tiltak over hele landet. Her finner du en oversikt over tiltakene i Oslo.

Vei

 • E6 Oslo øst (tidl. Manglerudtunnelen)
  Regjeringen vurderer dette som et viktig prosjekt og legger til grunn at planleggingen av prosjektet fortsetter.

Jernbane

 • Follobanen, Oslo og Nordre Follo kommuner
  Follobanen er ny jernbane mellom Oslo og Ski, hovedsakelig i tunnel. Når prosjektet står ferdig vil reisetiden halveres mellom de to byene, til om lag 10 minutter. Prosjektet har et kostnadsanslag på 35 milliarder kroner. Prosjektet er under bygging, og er forventet å stå ferdig ved årsskiftet 2022-2023. Det er lagt til grunn 4,7 milliarder kroner i første seksårsperiode for å ferdigstille prosjektet.
 • Tilbudsforbedringer rundt Oslo
  Det vil komme tilbudsforbedringer etter hvert som ulike infrastrukturtiltak på Østlandet gjennomføres. Effektpakken Ny rutemodell Østlandet er prioritert for oppstart i første seksårsperiode. Det er lagt til grunn om lag 10 milliarder kroner til effektpakken i NTP. Tiltakene i effektpakken skal løse flaskehalser i systemet på Østlandet og åpne for tilbudsforbedringer og bedre utnyttelse av jernbanenettet rundt Oslo. Lokaltogene fra Ski, Lillestrøm og Asker inn til Oslo S vil kunne gå fra femten- til timinuttersintervall. Ski vil også bli en del av timinutterssystemet for regiontog. Videre blir det mulig med flere rushtidsavganger til og fra Oslo S og pendlerbyene Moss, Halden, Tønsberg, Drammen, Eidsvoll og Jessheim.

  Blant de største tiltakene i effektpakken Ny rutemodell Østlandet er tiltak for kapasitetsøkning på Brynsbakken, utvidelse til seks spor på Sandvika stasjon, planskilt avgreining til Østfoldbanens Østre linje og togparkering sør for Ski. I tillegg kommer mindre tiltak som ventespor og stasjonsutvikling av Grorud, vendespor ved Asker og sikkerhetssone og ny sporveksel ved Lillestrøm.

 • Godstransport Oslo–Bergen
  Det er prioritert å bygge lengre kryssingsspor på strekningen. Det gir mulighet for 620 meter lange godstog. Det gjør det mulig å møte behovene for godstransport fram mot 2033. Det må også legges til rette for nok strøm til Bergensbanen I ny Nasjonal transportplan ligger det inne fire godstransportstrekninger der det skal gjøres tiltak. Det er lagt til grunn totalt 3,3 milliarder kroner, samlet til alle pakkene. Oslo–Bergen er én av disse pakkene. Jernbanedirektoratet og Bane NOR vil jobbe videre med å finne de rette og beste tiltakene. Forlengelse av kryssingssporet på Sandermosen kan være et aktuelt tiltak i Oslo.

 • Godstransport Oslo–Trondheim–Åndalsnes
  Det er prioritert å bygge lengre kryssingsspor på strekningen. Det gir mulighet for 650 meter lange godstog. Det må også legges til rette for nok strøm til Dovrebanen I ny Nasjonal transportplan ligger det inne fire godstransportstrekninger der det skal gjøres tiltak. Det er lagt til grunn totalt 3,3 milliarder kroner, samlet til alle pakkene. Oslo–Trondheim–Åndalsnes er én av disse pakkene. Jernbanedirektoratet og Bane NOR vil jobbe videre med å finne de rette og beste tiltakene. Forlengelse av kryssingssporet på Sandermosen kan være et aktuelt tiltak.

 • ERTMS
  ERTMS er et felleseuropeisk, digitalt signal- og sikringssystem som skal innføres på hele det norske jernbanenettet. Det vil gi en mer nøyaktig og sikker jernbane. I tillegg vil det øke kapasiteten på sporet på sikt, fordi togene kan kjøre tettere enn i dag. Systemet skal innføres i Norge til midten av 2030-tallet, så det vil bli aktivitet på de fleste jernbanestrekninger i løpet av NTP-perioden. Det er lagt til grunn 10,5 milliarder kroner til arbeidet i første seksårsperiode. Det pågår nå installasjon av ERTMS på Gjøvikbanen.

 • Mindre investeringstiltak
  Det legges opp til å gjennomføre mindre tiltak innenfor dagens jernbaneinfrastruktur. Målet er å få bedre tilbud raskt med mindre investeringer. Det er delt inn i fem områder: Sikkerhet og miljø, stasjoner og knutepunkt, mindre godstiltak, ERTMS og sikker kjøreveis-IKT. Det er lagt til grunn 24 milliarder kroner for hele landet i NTP. Bane NOR vil fortløpende vurdere og prioritere tiltak.

 • Ny togtunnel Oslo
  Det er lagt opp til å arbeide videre med planene om en ny togtunnel gjennom Oslo, for å gjøre det mulig med oppstart av prosjektet i andre seksårsperiode. En ny togtunnel vil doble kapasiteten i jernbaneinfrastrukturen gjennom hovedstaden, slik at rutetilbudet for både person- og godstog kan bli enda betre. En ny tunnel vil bidra til mer punktlige tog og bedre regularitet i trafikken på Østlandet. Tiltaket vil også gi positive ringvirkninger på driftsstabiliteten i togtrafikken også andre steder i landet.

Bysatsing

 • Byvekstavtale Osloområdet
  Samlet er det lagt til grunn om lag 80 mrd. kroner til byområdene i planperioden. Dette inkluderer oppfølging og ev. reforhandling av byvekstavtalen for Osloområdet. Hovedformålet i byvekstavtalene er at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange.

  Satsingen på byvekstavtaler fortsetter - for å få mindre kø, mindre luftforurensing og støy samt redusere utslipp av klimagass. Staten tar også sitt ansvar i 50/50-prosjektene, som er store infrastrukturprosjekter i de fire største byområdene. Staten har lovet å bidra med 50 prosent av kostnadene, mot at lokale myndigheter står for den andre halvparten. For Osloområdet er det Fornebubanen og ny T-banetunnel.

  Det er også lagt til grunn et tilskudd på 500 millioner kroner til Ny Majorstuen stasjon i Oslo. Dette er ikke et nytt 50/50-prosjekt, men regjeringen vil likevel bidra for videre utvikling og framdrift.

  Staten har også prioritert midler for å følge opp bompengeavtalen fra 2019.

 • Ny T-banetunnel i Oslo
  I andre periode vil det være aktuelt å prioritere statlige midler til ny T-banetunnel i Oslo. Prosjektet er omtalt i byvekstavtalen for Oslo-området med 50 prosent statlig bidrag. For staten gjelder dette strekningen Majorstuen–Tøyen/Ensjø. En ny T-banetunnel vil gi økt kapasitet gjennom Oslo sentrum, flere avganger og færre forsinkelser i hele T-banenettet.

Se flere fylkesoversikter på regjeringen.no

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Det skal bli enklere å velge miljøvennlige kjøretøy i godstransporten14.4.2021 06:00:00 CEST | Pressemelding

– Vi ønsker å legge til rette for mer bruk av miljøvennlige kjøretøy, også i godstransporten. Kjøretøy med alternative drivstoff er ofte betydelig tyngre enn fossildrevne kjøretøy, noe som gir en uheldig konkurranseulempe når det gjelder kjøre- og hviletidsreglene som slår inn ved 3,5 tonn. Derfor vil vi nå gjøre et unntak for kjøretøy med alternative drivstoff med tillatt totalvekt opptil 4,25 tonn i dette regelverket, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Kristiansand får 113 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:18:57 CEST | Pressemelding

Kristiansand får nå utbetalt 92,8 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Buskerudbyen får nær 106 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:15:59 CEST | Pressemelding

– Buskerudbyen får nå utbetalt 85,11 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tromsø får 87,6 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettprise13.4.2021 12:12:21 CEST | Pressemelding

– Tromsø får nå utbetalt 67 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nedre Glomma får 77 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:10:09 CEST | Pressemelding

– Nedre Glomma får nå utbetalt 56,7 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom