Samferdselsdepartementet

Nasjonal transportplan 2022-2033: Fylkesoversikt Vestland

Del

Regjeringen la 19. mars fram Nasjonal transportplan 2022–2033. Der er det lagt til grunn 1 200 milliarder kroner til å drifte, vedlikeholde og utvikle et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Dette skal gå til tiltak over hele landet. Her finner du en oversikt over tiltakene i Vestland fylke.

Vei

 • E39 Ådland–Svegatjørn (Hordfast), Stord, Tysnes og Bjørnafjorden kommuner
  Ny bro over Bjørnafjorden og ny vei over Tysnes og Reksteren. Prosjektet erstatter dagens ferje over fjorden. Med Rogfast og Hordfast utbygd, er det ferjefritt mellom Stavanger og Bergen. Reisetiden vil dermed reduseres med om lag to timer mellom byene. Prosjektet har et kostnadsanslag på 37,7 milliarder kroner. Det er prioritert byggestart i første seksårsperiode med et statlig bidrag på 1 milliard kroner. I tillegg kommer bidrag fra bompenger.

 • E39 Svegatjørn–Rådal, Bergen og Bjørnafjorden kommuner
  16 kilometer firefelts vei, hvor 13 kilometer kommer i tunnel. Nesttun- og Hopstunnelene på E39 skal også oppgraderes. Prosjektet er under bygging, og kostnadsanslaget er 9,3 milliarder kroner. Det er lagt til grunn 574 millioner kroner i første seksårsperiode for å ferdigstille prosjektet. Åpning er planlagt i 2022.

 • E39 Storehaugen–Førde, Sunnfjord kommune
  Ny vei utenom Førde sentrum og Halbrendslia. Prosjektet vil bidra til å bedre trafikksituasjonen gjennom Førde og bidra til en god sentrumsutvikling. Halbrendslia er en bratt og vanskelig stigning for tungtrafikken. Prosjektet vil også bidra til en mer effektiv forbindelse mellom nord og sør på Vestlandet. Kostnadsanslag for prosjektet er på 3 milliarder kroner. Det er prioritert byggestart med et statlig bidrag på 1,3 milliarder kroner i første seksårsperiode. I tillegg kommer bidrag fra bompenger.

 • E39 Myrmel–Lunde, Sunnfjord kommune
  Ny vei skal gi bedre framkommelighet og økt trafikksikkerhet. I dag har veien dårlig standard og nedsatt fartsgrense. Prosjektet skal starte opp i 2021, og har et kostnadsanslag på 500 millioner kroner. Det er lagt til grunn 404 millioner kroner i første seksårsperiode for å fullføre prosjektet. Veien skal etter planen åpne i 2023.

 • E16 Arna–Stanghelle, Bergen og Vaksdal kommuner
  Prosjektet er en del av fellesprosjektet E16/Vossebanen Arna–Stanghelle, der både vei og bane skal bygges ut mellom Bergen og Stanghelle. Veistrekningen er svært skredutsatt med mange trafikkulykker. Strekningen på om lag 27 kilometer vil i all hovedsak gå i tunnel. Kostnadsanslaget for veiutbyggingen er på 13,7 milliarder kroner. Det er prioritert byggestart i første seksårsperiode med et statlig bidrag på 4,3 milliarder kroner.

 • E16 Hylland–Slæen, Aurland kommune og Voss herad
  Skredsikring av en strekning i Nærøydalen. Den nye veien gjør også at det ikke vil være behov for å oppgradere Stalheimstunnelen og Sivletunnelen i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften. Strekningen vil kortes ned fra ti til åtte kilometer. Kostnadsanslaget for prosjektet er 1,5 milliarder kroner. Det er prioritert byggestart og fullfinansiering i første seksårsperiode.

 • E134 Røldal–Seljestad, Ullensvang kommune
  Ny vei i tunnel vil gi vesentlig bedre standard og stigningsforhold. Dette fører til en forutsigbar og trafikksikker strekning, der reisetiden reduseres med om lag 18 minutter for tyngre kjøretøy. Dagens vei er utfordrende for tungtransporten, spesielt vinterstid. Strekningen er viktig for forbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet. Denne strekningen er første del av utbedringene mellom Vågsli og Seljestad. Kostnadsanslaget for prosjektet er på 3,1 milliarder kroner. Det er prioritert byggestart og fullfinansiering i første seksårsperiode.
 • Rv. 555 Sotrasambandet, Bergen og Øygarden kommune
  Ny firefelts vei med egne felt for kollektivtransport og gang- og sykkelvei. Det skal bygges både bruer og tunneler. Prosjektet er omfattende, i et trafikkert område. Veien er eneste forbindelse mellom Bergen og Øygarden. Prosjektet skal bygges ut som et offentlig-privat samarbeid (OPS), der OPS-selskapet finansierer, bygger, drifter og vedlikeholder veien i 25 år etter åpning. Det legges opp til byggestart våren 2022, og prosjektet er bundet i NTP. Det er lagt til grunn 6,2 milliarder kroner i statlig bidrag i NTP. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2025.
 • Rv. 5 Kjøsnesfjorden, Sunnfjord kommune
  Ny tunnel fra dagens Støylsnestunnel til Kjøsnes. Dagens vei er svært skredutsatt, og skal gjøres om til gang- og sykkelvei når tunnelen åpner. Prosjektet er under bygging, og har et kostnadsanslag på 1,1 milliard kroner. Det er lagt til grunn 347 millioner kroner i første seksårsperiode for å fullføre prosjektet. Veien skal etter planen åpne i 2022.
 • 5 Rv. Erdal–Naustdal, Sunnfjord kommune
  Ny vei forbi den svært rasutsatte strekningen mellom Erdal og Naustdal. Det vil bli trafikksikker vei og redusert reisetid. Kostnadsanslaget for prosjektet er på 2,1 milliarder kroner. Det er prioritert byggestart med et statlig bidrag på 500 millioner kroner i første seksårsperiode.
 • Rv. 13 Skare–Sogndal, Ullensvang, Ulvik, Sogn og Sogndal kommuner og Voss herad
  Strekningen overføres til Nye Veiers portefølje. Strekningen er meget rasutsatt. Nye Veier skal prioritere investeringer som reduserer rasfaren og gir en akseptabel minimumsstandard. Det skal legges til grunn mest mulig rassikring for hver krone som brukes. Selskapet skal også identifisere veistrekninger som ikke har akseptabel veistandard. Nye Veier har spilt inn at de legger opp til å bruke om lag 3 milliarder kroner på strekningen. I tråd med Nye Veiers mandat vil det være opp til styret i selskapet å vurdere utbyggingsrekkefølge og oppstartstidspunkt.
 • E39 Vågsbotn–Klauvaneset, Bergen kommune
  Regjeringen er opptatt av framdrift i prosjektet E39 Vågsbotn–Klauvaneset, selv om prosjektet ikke er prioritert med midler i første seksårsperiode. Prosjektet er en del Ringveg øst i Bergen, og skal knytte Bergen og Nordhordland bedre sammen.  Statens vegvesen vil arbeide videre med en helhetlig planlegging av E39 i korridoren. Dette vil være en del av arbeidet med porteføljeutviklingen fram mot rulleringen av Nasjonal transportplan.

Jernbane

 • Vossebanen Arna–Stanghelle, Bergen og Vaksdal kommuner
  Prosjektet er en del av fellesprosjektet E16/Vossebanen Arna–Stanghelle, der både vei og bane skal bygges ut mellom Bergen og Voss. Jernbanestrekningen har i dag dårlig standard og svært lav hastighet. Den er også utsatt for ras. Nytt dobbeltspor i tunnel med stasjoner på Vaksdal og Stanghelle gir om lag 15 minutter redusert reisetid. Det gir også økt kapasitet for både lokal- og langdistansetogene, i tillegg til godstransporten. Kostnadsanslaget for jernbanedelen er på 12,6 milliarder kroner. Det er prioritert byggestart med et statlig bidrag på 2,3 milliarder kroner i første seksårsperiode.

 • Dobbeltspor Arna–Fløen, Bergen kommune
  Ny Ulriken tunnel på nesten 8 kilometer skal øke kapasiteten til og fra Bergen. Det vil legge til rette for en fremtidig dobling av togtilbudet mellom Arna og Bergen. Tunnelen åpnet i desember 2020, og nå skal den gamle tunnelen rehabiliteres. I tillegg skal Arna stasjon bygges om. Prosjektet har et kostnadsanslag på 4,6 milliarder kroner. Det er lagt til grunn 774 millioner kroner i første seksårsperiode for å fullføre prosjektet. Prosjektet skal være ferdig i 2023.

 • Dobbeltspor Fløen–Bergen, Bergen kommune
  Sammen med nytt dobbeltspor mellom Fløen og Bergen, blir Nygårdstangen godsterminal utbedret. Dette gir en dobling i togavgangene på lokaltogene mellom Bergen og Arna, fra to avganger i timen til fire. Kostnadsanslag for tiltakene er på 2,6 milliarder kroner. Det er prioritert byggestart og fullfinansiering i første seksårsperiode.

 • Rutemodell 2027 Vossebanen, trinn 1
  Mindre tiltak, som nye eller forlengede kryssingsspor, på Vossebanen som gir en økning i kapasiteten på sporet. Dette er spesielt viktig for godstransporten. Tiltakene er samlet i en effektpakke med det formål å løse noen flaskehalser. Tiltakene har et kostnadsanslag på 1,7 milliarder kroner. Det er prioritert byggestart med 363 millioner kroner i første seksårsperiode.

 • Godstransport Oslo–Bergen
  Det er lagt opp til å bygge lengre kryssingsspor på strekningen. Det gir mulighet for 620 meter lange godstog. Det gjør det mulig å møte behovene for godstransport fram mot 2033. Det må også legges til rette for nok strøm til Bergensbanen I ny Nasjonal transportplan ligger det inne fire godstransportstrekninger der det skal gjøres tiltak. Det er lagt opp til totalt 3,3 milliarder kroner, samlet til alle pakkene. Oslo–Bergen er én av disse pakkene. Jernbanedirektoratet og Bane NOR vil jobbe videre med å finne de rette og beste tiltakene. Forlengelse av kryssingsspor på Vaksdal og Trengereid kan være et aktuelt tiltak i Vestland fylke.

 • ERTMS
  ERTMS er et felleseuropeisk, digitalt signal- og sikringssystem som skal innføres på hele det norske jernbanenettet. Det vil gi en mer nøyaktig og sikker jernbane. I tillegg vil det øke kapasiteten på sporet på sikt, fordi togene kan kjøre tettere enn i dag. Systemet skal innføres i Norge til midten av 2030-tallet, så det vil bli aktivitet på de fleste jernbanestrekninger i løpet av NTP-perioden. Det er lagt opp til 10,5 milliarder kroner til arbeidet i første seksårsperiode.

 • Mindre investeringstiltak
  Det legges opp til å gjennomføre mindre tiltak innenfor dagens jernbaneinfrastruktur. Målet er å få bedre tilbud raskt med mindre investeringer. Det er delt inn i fem områder: Sikkerhet og miljø, stasjoner og knutepunkt, mindre godstiltak, ERTMS og sikker kjøreveis-IKT. Det er lagt til grunn 24 milliarder kroner for hele landet i Bane NOR vil fortløpende vurdere og prioritere tiltak.

Bysatsing

 • Byvekstavtale Bergensområdet
  Samlet er det lagt til grunn om lag 80 milliarder kroner til byområdene i NTP-perioden. Dette inkluderer oppfølging og eventuelt reforhandling av byvekstavtalen for Bergensområdet. Hovedformålet i byvekstavtalene er at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange.

  Satsingen på byvekstavtaler fortsetter - for å få mindre kø, mindre luftforurensing og støy samt redusere utslipp av klimagass. Staten tar også sitt ansvar i 50/50-prosjektene, som er store infrastrukturprosjekter i de fire største byområdene. Staten har lovet å bidra med 50 prosent av kostnadene, mot at lokale myndigheter står for den andre halvparten. For Bergensområdet gjelder det Bybanen til Fyllingsdalen.

  Staten har også prioritert midler for å følge opp bompengeavtalen fra 2019.

  I ny NTP er det lagt til grunn et tilskudd for å delfinansiere den videre byggingen av Bybanen til Åsane, som et nytt 50/50-prosjekt. Det er også satt av midler til forlengelse av E39 Fløyfjellstunnelen. Dette veiprosjektet er en forutsetning for bybaneutbyggingen til Åsane, men er ikke en del av 50/50-ordningen. Midlene ligger i veidelen av NTP. Anslaget for de samlede kostnadene er 12 milliarder kroner. Oppstart av byggingen avhenger av videre utvikling av prosjektet.

  Bybane til Åsane er foreløpig ikke en del av en byvekstavtale med Bergensområdet, men regjeringen foreslår i NTP at det kan bli et nytt 50/50-prosjekt. Vi har i utgangspunktet lagt inn 50/50 statlig og lokal finansiering av prosjektet, men hvis Bergensområdet og staten blir enige om en avtale som inneholder bybane til Åsane, vil det utløse 66 prosent finansiering.

Kyst

 • Stad skipstunnel, Stad kommune
  Stadhavet er utfordrende og værhardt, og det er vanskelig for skipsfarten å passere Stad under dårlige værforhold. Av og til ser besetningen på fartøy seg nødt til å vente på stillere sjø før de kan passere havstykket. Stad skipstunnel er et enestående samferdselsprosjekt som vil fjerne en barriere for skipstrafikken, og som kan styrke nærskipsfarten og åpne for etablering av nye hurtigbåtruter i regionen. Kostnadsanslaget for skipstunnelen er 3,45 milliarder kroner, og den skal etter planen stå ferdig før utgangen av første seksårsperiode.

Se flere fylkesoversikter på regjeringen.no

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Det skal bli enklere å velge miljøvennlige kjøretøy i godstransporten14.4.2021 06:00:00 CEST | Pressemelding

– Vi ønsker å legge til rette for mer bruk av miljøvennlige kjøretøy, også i godstransporten. Kjøretøy med alternative drivstoff er ofte betydelig tyngre enn fossildrevne kjøretøy, noe som gir en uheldig konkurranseulempe når det gjelder kjøre- og hviletidsreglene som slår inn ved 3,5 tonn. Derfor vil vi nå gjøre et unntak for kjøretøy med alternative drivstoff med tillatt totalvekt opptil 4,25 tonn i dette regelverket, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Kristiansand får 113 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:18:57 CEST | Pressemelding

Kristiansand får nå utbetalt 92,8 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Buskerudbyen får nær 106 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:15:59 CEST | Pressemelding

– Buskerudbyen får nå utbetalt 85,11 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tromsø får 87,6 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettprise13.4.2021 12:12:21 CEST | Pressemelding

– Tromsø får nå utbetalt 67 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nedre Glomma får 77 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:10:09 CEST | Pressemelding

– Nedre Glomma får nå utbetalt 56,7 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom