Samferdselsdepartementet

Nasjonal transportplan 2022-2033: Fylkesoversikt Vestfold og Telemark

Del

Regjeringen la 19. mars fram Nasjonal transportplan 2022–2033. Der er det lagt til grunn 1 200 milliarder kroner til å drifte, vedlikeholde og utvikle et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Dette skal gå til tiltak over hele landet. Her finner du en oversikt over tiltakene i Vestfold og Telemark fylke.

Vei

 • E134 Saggrenda–Elgsjø, Kongsberg og Notodden kommuner i Viken og Vestfold og Telemark fylkeskommuner
  Ny vei skal bidra til en effektiv og trafikksikker vei mellom bo- og arbeidsmarkedene på Kongsberg og Notodden. Strekningen er en del av hovedveien mellom Østlandet og Vestlandet. Spesielt strekningen over Meheia er en flaskehals, særlig for tungtransporten vinterstid. Kostnadsanslag for prosjektet er om lag 2,3 milliarder kroner, og er prioritert i første seksårsperiode. Prosjektet er forutsatt delvis bompengefinansiert.

 • Rv. 36 Skjelsvik–Skyggestein, Porsgrunn og Skien kommuner
  Ny vei skal avlaste lokalveiene i Porsgrunn og Skien for gjennomgangstrafikk. Dette er den mest trafikkerte delen av rv. 36, og det er mange trafikkulykker med personskader på strekningen. Prosjektet vil gi en bedre forbindelse mellom E18 og E134. Prosjektet har et kostnadsanslag på 5,3 milliarder kroner. Det er lagt til grunn et statlig bidrag på 200 millioner kroner i første seksårsperiode. I tillegg kommer bidrag fra bompenger.

 • Rv. 41 Treungen–Vrådal – utbedringsstrekning
  Utbedringene skal gi bedre veistandard, både for dem på vei gjennom området og dem som har det som lokalvei. På en utbedringsstrekning vil Statens vegvesen gjøre ulike former for utbedringer på eksisterende veier for å gjøre den tryggere og bedre. Det er lagt til grunn 263 millioner kroner til prosjektet i første seksårsperiode.

Jernbane

 • Drammen–Kobbervikdalen, Drammen kommune
  Dobbeltspor på strekningen og oppgradering av Drammen stasjon. Sammen med Nykirke–Barkåker vil det gi sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg. Dette gjør det mulig med en reisetid på om lag én time og tog hvert kvarter. Prosjektet er under bygging og har et kostnadsanslag på 13,4 milliarder kroner. Det er lagt til grunn totalt 11,3 milliarder kroner til denne strekningen og Nykirke–Barkåker i første seksårsperiode for å fullføre prosjektet. Planlagt ferdigstillelse er 2025.

 • Nykirke–Barkåker, Horten, Re og Tønsberg kommuner
  Dobbeltspor på strekningen. Sammen med Drammen–Kobbervikdalen vil det gi sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg. Dette gjør det mulig med en reisetid på om lag én time og tog hvert kvarter. Prosjektet er under bygging, og har et kostnadsanslag på 7 milliarder kroner. Det er lagt til grunn totalt 11,3 milliarder kroner til denne strekningen og Drammen–Kobbervikdalen i første seksårsperiode for å fullføre prosjektet. Planlagt ferdigstillelse er 2025.

 • Vestfoldbanen: To tog i timen til Skien, Sandefjord kommune
  Nytt dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord vil gi tog i timen til Skien. Når dette prosjektet, sammen med Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker, står ferdig, vil reisetiden mellom Oslo og Skien reduseres med 15-20 minutter. Prosjektet er anslått å koste 10,5 milliarder kroner. Det er lagt til grunn 1,4 milliarder kroner i første seksårsperiode.

 • Vestfoldbanen: Togparkering, Tønsberg kommune
  Togparkering ved Skotte, nord for Tønsberg. For å få tilbudsforbedringene gjennom utbyggingene på Vestfoldbanen, er det behov for en større togparkering. Prosjektet er bundet, og det er lagt til grunn om lag 2,1 milliard kroner i første seksårsperiode for å fullføre prosjektet.

 • ERTMS
  ERTMS er et felleseuropeisk, digitalt signal- og sikringssystem som skal innføres på hele det norske jernbanenettet. Det vil gi en mer nøyaktig og sikker jernbane. I tillegg vil det øke kapasiteten på sporet på sikt, fordi togene kan kjøre tettere enn i dag. Systemet skal innføres i Norge til midten av 2030-tallet, så det vil bli aktivitet på de fleste jernbanestrekninger i løpet av NTP-perioden. Det er lagt til grunn 10,5 milliarder kroner til arbeidet i første seksårsperiode.

 • Mindre investeringstiltak
  Det legges opp til å gjennomføre mindre tiltak innenfor dagens jernbaneinfrastruktur. Målet er å få bedre tilbud raskt med mindre investeringer. Det er delt inn i fem områder: Sikkerhet og miljø, stasjoner og knutepunkt, mindre godstiltak, ERTMS og sikker kjøreveis-IKT. Det er lagt til grunn 24 milliarder kroner for hele landet i NTP. Bane NOR vil fortløpende vurdere og prioritere tiltak.

 • Grenlandsbanen
  Det jobbes videre med å utrede og planlegge aktuelle løsninger som vil styrke de voksende bo- og arbeidsmarkedene i grenlandsområdet på lengre sikt, blant annet tas det sikte på å knytte sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Det er ikke prioritert midler til Grenlandsbanen i første seksårsperiode.

Bysatsing

 • Byvekstavtale Grenland
  Samlet er det lagt til grunn om lag 80 milliarder kroner til byområdene i planperioden. Dette inkluderer tilrettelegging for inngåelse av byvekstavtale for Grenland. Hovedformålet i byvekstavtalene er at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Det skal legges til rette for kollektiv, syklende og gående - få mindre kø, mindre luftforurensing og støy samt redusere utslipp av klimagass.

  For de fem mindre byområdene, som Grenland er en del av, betyr det belønningsmidler til kollektivtiltak og midler til mindre investeringer i kollektivtransport og for syklende og gående.

  Staten har også prioritert midler for å følge opp bompengeavtalen fra 2019.

 • Tilskudd til mindre byområder
  Vi innfører også et nytt tilskudd som vil styrke kollektivtransport, sykling og gange og muligheten for å nå nullvekstmålet i fem mindre byområder som ikke er byvekstavtalebyer. Det legges til grunn totalt 600 millioner kroner til et slikt tilskudd over fire år tidlig i den nye NTP-perioden.

  Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord og Larvik) er ett av fem byområder som kan få av det nye tilskuddet. Midlene skal gå til mindre investeringer i gang- og sykkelveier og kollektivtiltak.

Kyst

 • Gjennomseiling Torsbergrenna, Porsgrunn og Skien kommuner
  Mudring og utvidelse av farvannet for å øke kapasiteten. Dette vil også redusere sannsynligheten for ulykker i innseilingen til blant annet Herøya industripark og Skien. Kostnadsanslaget er 284 millioner kroner. Tiltakene er prioritert i første seksårsperiode.

 • Innseiling Kragerø, Kragerø kommune
  Det skal settes opp nye sjømerker og gjøre innseilingen bredere og dypere. Det vil redusere sannsynligheten for ulykker i innseilingen til Kragerø havn og Hellefjorden. I dag er innseilingen grunn, smal og uoversiktlig. Kostnadsanslaget er 107 millioner kroner. Tiltakene er prioritert i første seksårsperiode.

Se flere fylkesoversikter på regjeringen.no

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Det skal bli enklere å velge miljøvennlige kjøretøy i godstransporten14.4.2021 06:00:00 CEST | Pressemelding

– Vi ønsker å legge til rette for mer bruk av miljøvennlige kjøretøy, også i godstransporten. Kjøretøy med alternative drivstoff er ofte betydelig tyngre enn fossildrevne kjøretøy, noe som gir en uheldig konkurranseulempe når det gjelder kjøre- og hviletidsreglene som slår inn ved 3,5 tonn. Derfor vil vi nå gjøre et unntak for kjøretøy med alternative drivstoff med tillatt totalvekt opptil 4,25 tonn i dette regelverket, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Kristiansand får 113 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:18:57 CEST | Pressemelding

Kristiansand får nå utbetalt 92,8 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Buskerudbyen får nær 106 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:15:59 CEST | Pressemelding

– Buskerudbyen får nå utbetalt 85,11 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tromsø får 87,6 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettprise13.4.2021 12:12:21 CEST | Pressemelding

– Tromsø får nå utbetalt 67 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nedre Glomma får 77 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:10:09 CEST | Pressemelding

– Nedre Glomma får nå utbetalt 56,7 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom