Samferdselsdepartementet

Nasjonal transportplan 2022-2033: Fylkesoversikt Rogaland

Del

Regjeringen la 19. mars fram Nasjonal transportplan 2022–2033. Der er det lagt til grunn 1 200 milliarder kroner til å drifte, vedlikeholde og utvikle et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Dette skal gå til tiltak over hele landet. Her finner du en oversikt over tiltakene i Rogaland fylker.

Vei

 • E39 Rogfast, Randaberg, Kvitsøy og Bokn kommuner
  Bygging av verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel, som erstatter dagens ferje. Når tunnelen er klar, vil reisetiden mellom Stavanger og Bergen reduseres med om lag 40 minutt. Dette vil knytte sammen to av Norges største bo- og arbeidsmarkedsregioner. Prosjektet har et kostnadsanslag på 25,5 milliarder kroner, og er under bygging. Det er lagt til grunn et statlig bidrag på 8,1 milliarder kroner i NTP-perioden.

 • E39 Ålgård–Hove, Gjesdal og Sandnes kommuner
  Prosjektet, som innebærer 14 km firefelts vei, skal gi god framkommelighet og høy trafikksikkerhet. E39 Osli–Hove er første byggetrinn i prosjektet. Strekningen er aktuell for utbygging først, og er en fortsettelse av utvidelsen til fire felt fra strekningen Sandve–Hove. Prosjektet er en del av Bymiljøpakken, byvekstavtalen for Nord-Jæren. Prosjektets kostnadsanslag er om lag 3,9 milliarder kroner. Det er lagt til grunn et statlig bidrag på 230 millioner kroner i første seksårsperiode. I tillegg kommer bidrag fra bompenger.

 • E39 Smiene – Harestad, Stavanger og Randaberg kommuner
  Prosjektet ligger inne i porteføljen for byvekstavtalen for Nord Jæren, men vil først være aktuell for mulig oppstart i andre seksårsperiode.

 • E134 Helganeskrysset–arm Husøy – utbedringsstrekning
  Utbedringene skal bedre veien til Karmsund havn, Husøy terminal. På en utbedringsstrekning vil Statens vegvesen gjøre ulike former for utbedringer på eksisterende veier for å gjøre den tryggere og bedre. Det er lagt opp til 130 millioner kroner til prosjektet, alt i første seksårsperiode.

 • Rv. 509 Transportkorridor Vest (Sør-Tjora–Kontinentalveien og Kontinentalveien–Sundekrossen), Sola og Stavanger kommuner
  Transportkorridor vest skal sikre god forbindelse mellom E39, Stavanger lufthavn Sola og Risavika havn for godstransport. Prosjektet omfatter utvidelse til fire felt og nye kryss som er tilpasset behovet for godstransport. I tillegg skal gang- og sykkeltilbudet oppgraderes. Deler av strekningen er felles med prosjektet Bussveien. Prosjektet inngår i Bymiljøpakken, byvekstavtalen for Nord-Jæren. Strekningen Sør-Tjora–Kontinentalveien er vedtatt og igangsatt. Strekningen Kontinentalveien-Sundekrossen sitt kostnadsanslag er 239 millioner kroner, og skal finansieres med bompenger. Prosjektet er prioritert i første seksårsperiode.

 • Rv. 13 Lovraeidet–Rødsliane, Suldal kommune
  Skredsikringsprosjekt. Deler av strekningen skal bygges i tunnel på om lag 4 km. Veien har i dag dårlig standard med stor skredfare. Prosjektets kostnadsanslag er 896 millioner kroner. Det er lagt til grunn om lag 200 millioner kroner i første seksårsperiode.

 • Rv. 42 Gamle Eigerøyveien–Hovlandsveien – utbedringsstrekning
  Utbedringene skal bedre tilgangen til Eigerøy havn. På en utbedringsstrekning vil Statens vegvesen gjøre ulike former for utbedringer på eksisterende veier for å gjøre den tryggere og bedre. Det er lagt opp til 337 millioner kroner til strekningen, alt i første seksårsperiode.

Jernbane

 • Jærbanen: Fire tog i timen Stavanger–Ganddal, Sandnes og Stavanger kommuner
  Bygging av vendespor på Ganddal legger til rette for innføring av fire tog i timen mellom Stavanger og Sandnes. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av første planperiode. Det er lagt til grunn 278 millioner kroner i første seksårsperiode for å fullføre prosjektet.

 • Jærbanen: Timinuttersintervall Stavanger–Skeiane, Sandnes og Stavanger kommuner
  Tiltak på Stavanger stasjon vil gjøre det mulig å kjøre seks tog i timen mellom Stavanger og Skeiane. Etter planen vil dette realiseres i 2027/2028. Prosjektets kostnadsanslag er 237 millioner kroner. Det er lagt til grunn at størstedelen av dette kommer i første seksårsperiode.

 • ERTMS
  ERTMS er et felleseuropeisk, digitalt signal- og sikringssystem som skal innføres på hele det norske jernbanenettet. Det vil gi en mer nøyaktig og sikker jernbane. I tillegg vil det øke kapasiteten på sporet på sikt, fordi togene kan kjøre tettere enn i dag. Systemet skal innføres i Norge til midten av 2030-tallet, så det vil bli aktivitet på de fleste jernbanestrekninger i løpet av NTP-perioden. Det er lagt til grunn 10,5 milliarder kroner til arbeidet i første seksårsperiode.

 • Mindre investeringstiltak
  Det legges opp til å gjennomføre mindre tiltak innenfor dagens jernbaneinfrastruktur. Målet er å få bedre tilbud raskt med mindre investeringer. Det er delt inn i fem områder: Sikkerhet og miljø, stasjoner og knutepunkt, mindre godstiltak, ERTMS og sikker kjøreveis-IKT. Det er lagt til grunn 24 milliarder kroner for hele landet i NTP. Bane NOR vil fortløpende vurdere og prioritere tiltak.

Bysatsing

 • Byvekstavtale Nord-Jæren
  Samlet er det lagt til grunn om lag 80 milliarder kroner til byområdene i planperioden. Dette inkluderer oppfølging og eventuell reforhandling av byvekstavtalen for Nord-Jæren. Hovedformålet i byvekstavtalene er at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange.

  Satsingen på byvekstavtaler fortsetter - for å få mindre kø, mindre luftforurensing og støy samt redusere utslipp av klimagass. Staten tar også sitt ansvar i 50/50-prosjektene, som er store infrastrukturprosjekter i de fire største byområdene. Staten har lovet å bidra med 50 prosent av kostnadene, mot at lokale myndigheter står for den andre halvparten. For Nord-Jæren er det Bussveien.

  Staten har også prioritert midler for å følge opp bompengeavtalen fra 2019.

 • Tilskudd til mindre byområder
  Vi innfører også et nytt tilskudd som vil styrke kollektivtransport, sykling og gange og muligheten for å nå nullvekstmålet i fem mindre byområder som ikke er byvekstavtalebyer. Det legges til grunn totalt 600 millioner kroner til et slikt tilskudd over fire år tidlig i den nye NTP-perioden.

  Haugesund er ett av fem byområder som kan få av det nye tilskuddet. Midlene skal gå til mindre investeringer i gang- og sykkelveier og kollektivtiltak.

Se flere fylkesoversikter på regjeringen.no

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Det skal bli enklere å velge miljøvennlige kjøretøy i godstransporten14.4.2021 06:00:00 CEST | Pressemelding

– Vi ønsker å legge til rette for mer bruk av miljøvennlige kjøretøy, også i godstransporten. Kjøretøy med alternative drivstoff er ofte betydelig tyngre enn fossildrevne kjøretøy, noe som gir en uheldig konkurranseulempe når det gjelder kjøre- og hviletidsreglene som slår inn ved 3,5 tonn. Derfor vil vi nå gjøre et unntak for kjøretøy med alternative drivstoff med tillatt totalvekt opptil 4,25 tonn i dette regelverket, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Kristiansand får 113 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:18:57 CEST | Pressemelding

Kristiansand får nå utbetalt 92,8 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Buskerudbyen får nær 106 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:15:59 CEST | Pressemelding

– Buskerudbyen får nå utbetalt 85,11 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tromsø får 87,6 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettprise13.4.2021 12:12:21 CEST | Pressemelding

– Tromsø får nå utbetalt 67 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom