Samferdselsdepartementet

Nasjonal transportplan 2022-2033: En konkurransedyktig norsk luftfart også etter korona

Del

- Et velfungerende flytilbud er viktig for folk og næringsliv i hele landet. Koronapandemien har ført til et dramatisk fall i antall flyreiser, og det er usikkert når situasjonen vil normalisere seg. Regjeringen følger situasjonen tett, og ønsker en konkurransedyktig norsk luftfartsbransje også etter korona. Framover vil vi styrke arbeidet med å utvikle luftfarten i utslippsfri retning, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I ny Nasjonal transportplan setter regjeringen av 4,9 milliarder kroner til flytting av Bodø lufthavn og bygging av ny lufthavn i Mo i Rana.

- En flytting av Bodø lufthavn vil frigjøre arealer og bidra til en positiv byutvikling. Regjeringen ønsker å legge til rette for oppstart av flyttingen i første del av planperioden i Nasjonalt transportplan og har derfor prioritert et tilskudd på 2,5 milliarder kroner til lufthavnutbyggingen, sier Hareide.

Finansieringen av den nye lufthavnen er lagt opp til å være tredelt mellom staten, Avinor og Bodø kommune. I tillegg er det satt av 350 millioner kroner for å dekke flyttekostnadene for redningshelikoptertjenesten og 274 millioner kroner for å sikre veiadkomst til den nye lufthavnen. Disse midlene kommer også i første del av planperioden.

- Den nye lufthavnen vil være nyskapende, og målet er at den skal ha mange innovative løsninger slik at Nye Bodø lufthavn vil bli et utstillingsvindu for fremtidsrettede løsninger som senere kan brukes på andre lufthavner, sier samferdselsministeren.

Ny lufthavn i Mo i Rana
En ny lufthavn i Mo i Rana vil gi en mer hensiktsmessig innflyging og muligheter for å lande og lette med større fly. Dette kan legge grunnlaget for et utvidet reisetilbud og destinasjonsutvikling i regionen.

- En ny flyplass på Helgeland er viktig for utviklingen av regionen. Vi har derfor vært tydelige på at denne flyplassen skal bygges, og at det skal skje i Mo i Rana, sier Hareide.

Avinor AS har utarbeidet et forprosjekt for den nye lufthavnen som viser en kostnad på 2,4 milliarder kroner. Regjeringen har prioritert et tilskudd på 1,8 milliarder kroner til prosjektet i første delen av planperioden, forutsatt et lokalt bidrag på 600 millioner kroner og en avtale om håndtering av eventuelle kostnadsendringer.

Null- og lavutslippsfly
Selv om utviklingen er i en tidlig fase, er det antatt at det blir kommersiell drift med null- og lavutslippsfly innen 2030. De første passasjerflyene vil ha et begrenset antall seter og en begrenset rekkevidde, men etter hvert vil vi få større fly med lengre rekkevidde.

– Regjeringen vil legge til rette for at luftfarten skal omstilles til lavutslippssamfunnet. Et fjellkledd og værhardt land som Norge, kan vær en god arena for å teste ut ny teknologi i luftfarten, sier Hareide. 

Bruk av bærekraftig biodrivstoff er allerede et tiltak for å redusere utslipp i sektoren. Fra 2020 er det innført et omsetningskrav på 0,5 prosentavansert biodrivstoff til luftfart i Norge. Trolig er Norge først i verden med å etablere og håndheve et slikt omsetningskrav.

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Det skal bli enklere å velge miljøvennlige kjøretøy i godstransporten14.4.2021 06:00:00 CEST | Pressemelding

– Vi ønsker å legge til rette for mer bruk av miljøvennlige kjøretøy, også i godstransporten. Kjøretøy med alternative drivstoff er ofte betydelig tyngre enn fossildrevne kjøretøy, noe som gir en uheldig konkurranseulempe når det gjelder kjøre- og hviletidsreglene som slår inn ved 3,5 tonn. Derfor vil vi nå gjøre et unntak for kjøretøy med alternative drivstoff med tillatt totalvekt opptil 4,25 tonn i dette regelverket, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Kristiansand får 113 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:18:57 CEST | Pressemelding

Kristiansand får nå utbetalt 92,8 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Buskerudbyen får nær 106 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:15:59 CEST | Pressemelding

– Buskerudbyen får nå utbetalt 85,11 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tromsø får 87,6 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettprise13.4.2021 12:12:21 CEST | Pressemelding

– Tromsø får nå utbetalt 67 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nedre Glomma får 77 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:10:09 CEST | Pressemelding

– Nedre Glomma får nå utbetalt 56,7 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen ber om Stortingets samtykke til å ratifisere konvensjonen som gjør IALA til en mellomstatlig organisasjon9.4.2021 12:01:20 CEST | Pressemelding

Det er fremforhandlet en ny konvensjon om Den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester (IALA). Det betyr at IALA blir et eget folkerettssubjekt i form av en mellomstatlig organisasjon. Da vil organisasjonen være underlagt folkeretten, som gjelder mellom stater, og ikke ett lands lover. Stortinget må samtykke til å ratifisere denne konvensjonen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom