Samferdselsdepartementet

Namsosbanen og strekninga Røste-Dokka på Valdresbanen tas ut av det nasjonale jernbanenettet

Del

– Det har ikkje vore togtrafikk på Namsosbanen og på Valdresbanen mellom Røste og Dokka på fleire år. Desse strekningane er i svært dårleg forfatning, og det er kostnadskrevjande å setje dei i køyrbar stand. Då er det betre å ta strekningane ut av det nasjonale jernbanenettet, slik at areala kan bli frigjevne til andre formål enn togtrafikk, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Namsosbanen og Valdresbanen er to såkalla sidebanar på det norske jernbanenettet. Ingen av dei to ikkje-elektrifiserte banane har i dag regulær togtrafikk.  

Lokal støtte for å ta Namsosbanen ut av jernbanenettet

Namsosbanen er den 52 kilometer lange sidebanen til Nordlandsbanen mellom Grong og Namsos. Det har ikkje vore regulær trafikk på banen på mange år, og kvaliteten på infrastrukturen er for låg til å drive togtransport. Traseen er i ferd med å gro att, og banen er utsett for ras og flaum fleire stader, slik at tryggleiken er dårleg.

Bane NORs utrekningar viser at det vil vere samfunnsøkonomisk ulønsamt å gjennomføre tiltak som gjer det mogleg med togtrafikk på Namsosbanen. Ifølgje Jernbanedirektoratet og Bane NOR vil nytteverdien vere større ved å frigi banen til andre formål enn å oppretthalde strekninga slik ho er i dag. Namsos kommune støttar denne vurderinga.     

Frigir nesten heile Valdresbanen til andre formål

Valdresbanen er den 47 kilometer lange sidebanen til Gjøvikbanen mellom Eina og Dokka. Valdresbanen har korkje hatt regulær trafikk eller blitt vedlikehalden på mange år, og banen er i dårleg forfatning. Vurderinga til Bane NOR er at det ikkje vil vere mogleg å køyre tømmertog på strekninga Eina–Dokka utan ei fullstendig opprusting av infrastrukturen.   

I ei høyringsrunde i regi av Bane NOR om framtida til Valdresbanen stilte tidlegare Oppland fylkeskommune og dei fleste aktuelle kommunane seg positive til å frigi den 42 kilometer lange strekninga Røste–Dokka til andre formål. For strekninga Eina–Røste bør ein inntil vidare vente på endeleg avklaring om etablering av tømmerterminal på Røste.

Vidare prosess

Med frigiving av strekningar til andre formål enn togtrafikk følgjer det formelle prosessar knytt til delvis vederlagsfri avhending og etterbruk. Bane NOR har ansvar for opprydding på strekningane.

Om det nasjonale jernbanenettet

Det nasjonale jernbanenettet er den statlege jernbaneinfrastrukturen for persontransport og/eller godstransport, og som blir forvalta av Bane NOR. Dette avgrensar moglegheitene til anna arealbruk innanfor ei sone på 30 meter på kvar side av traseen. Så lenge strekningane er rekna som ein del av det nasjonale jernbanenettet, kan areala ikkje nyttast til andre formål.

For fleire opplysningar – sjå:

Prop. 193 S (2020-2021) Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak og jernbane

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Nasjonal turistvei Jæren forlenges til Flekkefjord23.6.2021 15:11:34 CEST | Pressemelding

Samferdselsdepartementet har besluttet at nasjonal turistvei Jæren skal forlenges til Flekkefjord, gjennom Eigersund og Sokndal kommuner. – Det har vært arbeidet lenge i denne regionen med å få til en slik forlengelse av turistveistrekningen. De spilte inn et veldig spennende forslag til forlengelse som vi var enig i. Dette vil være et solid samarbeid mellom lokale, regionale og nasjonale aktører, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nå kan du få gebyr for parkering og kjøring med elsparkesykkel i skiltede forbudssoner23.6.2021 11:45:00 CEST | Pressemelding

– Elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy er et populært og fleksibelt supplement til det øvrige mobilitetstilbudet, særlig i de største byene. Samtidig gir det betydelige utfordringer i form av ulykker og konflikter med andre trafikanter, og fremkommelighetsutfordringer for andre trafikanter. Nå vil vi gi ytterligere mulighet til å håndheve regelverket effektivt, ved at kommunene kan gi gebyr for parkering i parkeringsforbudssoner og politiet kan ilegge forenklet forelegg i soner med bruksforbud, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Generalforsamling: Nytt styremedlem i Avinor AS21.6.2021 12:23:51 CEST | Pressemelding

- Avinor er hardt rammet av koronapandemien, og det er et behov for effektivisering og omstilling, slik at selskapet snarest mulig kommer tilbake til lønnsom drift. I denne prosessen er det viktig at styret bidrar til at Avinor kan levere mest mulig effektivt på sitt samfunnsoppdrag. Med valget av Rolf G. Roverud som nytt styremedlem i Avinor får styret tilført et medlem med bred omstillingskompetanse, industriell erfaring og god kjennskap til samferdselssektoren, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nye styremedlemmer i Bane NOR21.6.2021 10:29:14 CEST | Pressemelding

- Det er fire og et halvt år siden Bane NOR ble opprettet og Jernbaneverket lagt ned. Det er både krevende og lærerikt å omstille virksomheter fra etat til foretak. Vi går nå inn i en ny fase, der Bane NOR skal få mer ansvar og større handlingsrom, og jeg har store forventninger til endringene vi nå gjør i foretakets rammevilkår. Styret i Bane NOR har i dag fått tre nye aksjonærvalgte medlemmer, som vil gi verdifulle bidrag inn det kommende styrearbeidet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom