Samferdselsdepartementet

Nå kan du søke om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak

Del

– Trafikksikkerhet er et felles ansvar. Hver og en av oss kan bidra mye til at veiene våre blir sikrere. Med tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak ønsker vi å støtte initiativ og engasjement for økt trafikksikkerhet, i en felles innsats for nullvisjonen. I år oppfordrer vi spesielt unge trafikanter om å finne gode, lokale prosjekter å søke om støtte til, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsdepartementet har siden 2013 administrert en tilskuddsordning til trafikksikkerhetstiltak. Ordningen har vært rettet mot lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommuner, frivillige organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører.

4 millioner kroner deles ut i 2022

I 2022 deler Samferdselsdepartementet ut fire millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak. Søknadsfristen er 1. mars.

– Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid. Større som mindre initiativ og bidrag er svært viktige om vi sammen fortsatt skal klare å redusere tallet på omkomne og skadde i trafikken. Alle som har et godt prosjekt som kan gjøre trafikkhverdagen tryggere, oppfordres til å søke om midler. Jeg vil i år oppfordre spesielt våre unge trafikanter til å søke gjennom elevråd eller ungdomsråd, sier Nygård.

Søknadsvurderingen

Selv om alle kan søke om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak, er tilskuddsordningen likevel ikke ment til å finansiere tiltak knyttet til lønnskostnader, ordinær drift og administrasjon. Ordningen er heller ikke ment å finansiere prosjektering eller planlegging av større kommunale prosjekter.

I vurderingen av søknadene blir følgende vektlagt:

 • hvordan tiltaket som det søkes tilskudd til, vil bidra til måloppnåelsen for ordningen
 • om tiltaket er egnet til å bidra til å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken
 • om tiltaket samsvarer med de overordnede nasjonale satsingsområdene innen trafikksikkerhet
 • om tiltaket har et lokalt nedslagsfelt og om søker har kunnskap om lokale trafikksikkerhetsutfordringer og -behov
 • om prosjektet er et samarbeid mellom flere aktører
 • om tiltaket er rettet mot barn og ungdom.

Krav til søknaden

Det kan søkes om tilskudd for ett år av gangen. Søknaden skal inneholde:

 • søkerens navn, adresse, eventuelt organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson
 • beskrivelse av målet for trafikksikkerhetsprosjektet, herunder hvilke utfordringer og målgrupper tiltaket retter seg mot
 • opplysninger om forventet resultat
 • plan for gjennomføringen av tiltaket, virkemidler, samarbeidspartnere og tidsrammer
 • søknadssum inkludert mva., budsjett for tiltaket og finansieringsplan der det spesifiseres hvilke kostnader som er forbundet med prosjektet, hvilke kostnader tilskuddet skal dekke, hva søker selv skal bidra med og eventuelle bidrag fra andre aktører
 • opplysninger om eventuelle tilskudd som tidligere er mottatt fra departementet
 • opplysninger om eventuelle midler søkeren har fått eller søkt om fra andre offentlige myndigheter eller fra andre finansieringskilder og som relaterer seg til dette tiltaket
 • tillatelse fra veieier/myndighet der dette er relevant

Som en hovedregel er øvre grense for tildeling av tilskudd 500 000 kroner. Tilskuddsordningen er ikke rettighetsbasert. Søker har derfor ikke krav på tilskudd selv om alle vilkår er oppfylt. Tilskudd skal benyttes i 2022.

Søknader blir behandlet først etter utløp av søknadsfristen. Siste frist for å søke for 2022 er 1. mars.

Forskriften gir nærmere færinger om krav til søknaden og vurderinger av søknader.

Se forskrift om tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak i sin helhet her:

Forskrift om tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak - Lovdata

Søknaden skal sendes til Samferdselsdepartementet: https://www.regjeringen.no/no/dep/sd/kontakt/id799/

Se hvilke tiltak som ble tildelt midler i 2021 her:

4 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak - regjeringen.no

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Nå blir det strengere regler for bruk av elsparkesykler23.5.2022 12:15:00 CEST | Pressemelding

– Med den eksplosive økningen i bruk av små elektriske kjøretøy vi har sett de siste tre årene, har vi dessverre også sett et uakseptabelt høyt antall skader. Vi må ivareta sikkerheten, tryggheten og fremkommeligheten til både brukere av slike kjøretøy og deres medtrafikanter. Derfor gjør vi nå ytterligere innstramminger i regelverket knyttet til bruken av disse, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Gjør endringer i førerkortveilederen, men beholder krav om helseattest for bilførere over 80 år20.5.2022 11:45:00 CEST | Pressemelding

– I Norge bor folk spredt, og bilen er et viktig transportmiddel for mange. For regjeringen er det viktig å utforme politikk som tar hensyn til dette, samtidig som vi skal ivareta trafikksikkerheten for alle. Derfor vil regjeringen opprettholde krav om helseattest for eldre bilførere, men vi vil gjøre endringer og presiseringer når det gjelder bruk av kognitive tester og kjørevurderinger, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom