Samferdselsdepartementet

Nå kan du søke midler til lokale trafikksikkerhetstiltak i 2020

Del

– Å sørge for god trafikksikkerhet er noe av det viktigste jeg gjør som samferdselsminister. Men i dette arbeidet må vi alle bidra, og lokalt engasjement er svært viktig. Med tilskuddsordningen for lokale trafikksikkerhetstiltak ønsker regjeringen å bidra til å styrke lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av frivillige organisasjoner, interessegrupper, kommuner og andre lokale aktører, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I 2020 deler Samferdselsdepartementet ut fire millioner kroner til lokale trafikksikkerhetstiltak.

Søknadsfristen er 1. april 2020.

Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er viktig
Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid. Lokale initiativ og bidrag er svært viktige om vi sammen skal klare å redusere tallet på omkomne og skadde i trafikken. Alle som har et godt lokalt prosjekt som kan gjøre trafikkhverdagen tryggere, oppfordres til å søke om midler.

I vurderingen av søknadene blir følgende vektlagt:

 • Om tiltaket bidrar til det nasjonale målet om reduksjon av drepte og hardt skadde i trafikken.
 • De som søker må ha kunnskap om lokale trafikksikkerhetsutfordringer og -behov, og forståelse for hvilke målgrupper, eller ulykkestyper tiltaket retter seg mot.
 • Det blir lagt vekt på om prosjektet er basert på samordnet innsats fra flere aktører.
 • Tiltak rettet mot barn og ungdom blir prioritert, i tillegg til prosjekt som stimulerer til stor grad av egenaktivitet og frivillig arbeid.

Tildelingskriterier
Alle kan søke om tilskudd til lokale trafikksikkerhetstiltak. Tilskuddsordningen er likevel ikke ment til å finansiere tiltak knyttet til lønnskostnader, ordinær drift og administrasjon. Ordningen er heller ikke ment å finansiere større kommunale prosjekter. Konkrete lokale tiltak som bidrar til å nå målene for ordningen vil derfor bli prioritert.

Søknaden skal som et minimum inneholde opplysninger om

 1. søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson
 2. målet for det lokale trafikksikkerhetsprosjektet, herunder hvilke lokale utfordringer og målgrupper tiltaket retter seg mot
 3. forventet resultat
 4. plan for gjennomføringen av tiltaket, aktiviteten e.l. med virkemidler, samarbeidspartnere og tidsrammer
 5. budsjett for tiltaket, herunder en finansieringsplan der det spesifiseres hvilke kostnader som er forbundet med prosjektet, hvilke kostnader tilskuddet skal dekke, hva søker selv skal bidra med, samt spesifisert bidrag fra eventuelle andre aktører
 6. informasjon om og eventuelt i hvilket år søkeren tidligere har mottatt tilskudd fra Samferdselsdepartementet
 7. hvilke beløp søkeren har søkt om fra andre offentlige myndigheter eller fra andre finansieringskilder.

Søknader som ikke inneholder disse kravene vil ikke bli vurdert.

Som en hovedregel er øvre grense for tildeling av tilskudd 500 000 kroner. Tilskuddsordningen er ikke rettighetsbasert. Søker har derfor ikke krav på tilskudd selv om alle vilkår er oppfylt.

Tilskudd skal som en hovedregel benyttes i 2020.

Søknader blir behandlet først etter utløp av søknadsfristen. Siste frist for å søke for 2020 er 1. april.

Søknaden skal sendes til Samferdselsdepartementet.

Se hvilke tiltak som ble tildelt midler i 2019 her.

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Koronaloven: Sjåfører får utsatt frist for fornyelse av kjøreseddel – og det blir mulig å bruke skiltgjenkjenning for å sikre betaling på ferjer4.4.2020 12:48:51 CESTPressemelding

– Vi må sikre at vi har nok tilgjengelige sjåfører, og sørge for at persontransporten ikke stopper opp. Mange sjåfører har en kjøreseddel som utløper den nærmeste tiden. For dem utsetter vi nå fristen for fornyelse av denne. Samtidig gjør vi det mulig å benytte skiltgjenkjenning for å kunne kreve inn betaling for ferjereiser etterskuddsvis, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen foreslår 550 millioner kroner ekstra til togselskapene for å sikre rutetilbud3.4.2020 11:58:31 CESTPressemelding

- Togtransport bidrar til at samfunnskritisk personell kan reise til og fra jobb under håndteringen av koronapandemien. Det er derfor viktig å opprettholde et grunnleggende tilbud, selv om mange færre nå reiser med tog. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 550 millioner kroner ekstra som skal brukes til å kjøpe tjenester fra togselskapene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Krevende kostnadssprekker i historisk jernbanesatsing27.3.2020 11:49:06 CETPressemelding

- De siste årene har vi startet en historisk satsing på jernbane. Bevilgningene har økt med nær 90 prosent siden 2013, og de siste syv årene har tallet på togreiser økt med over 25 prosent, til om lag 80 millioner i 2019. Nye tog settes inn i trafikk og rutetilbudet har blitt bedre. Det har strømmet penger til jernbanesektoren, og det strømmer passasjerer til togene. Vi gjennomfører en jernbanereform som gir et bedre togtilbud for pengene. Samtidig opplever vi kostnadssprekker i flere utbyggingsprosjekter. Den pågående koronapandemien skaper også usikkerhet om fremdrift i jernbaneinvesteringene. Dette gjør det krevende å holde utbyggingsfremdriften som det har vært lagt opp til, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom