Medietilsynet

Medietilsynet støttar forslag om å la distributørane sette aldersgrenser på kinofilm

Del

Medietilsynet er einig i forslaget frå Medieskadelegheitsutvalet om å avvikle ordninga med statleg førehandskontroll og aldersgrensesetting på kinofilm. I dag gjer Medietilsynet denne oppgåva.

Medietilsynet meiner distributørane bør overta ansvaret for å sette aldersgrenser på kinofilm, slik at filmar og program blir likebehandla uavhengig av kva for plattform dei blir viste på. Foto Medietilsynet
Medietilsynet meiner distributørane bør overta ansvaret for å sette aldersgrenser på kinofilm, slik at filmar og program blir likebehandla uavhengig av kva for plattform dei blir viste på. Foto Medietilsynet

– Barn bruker i dag mykje tid på andre plattformer enn dei vi kan regulere. Om distributørane sjølve set aldersgrenser etter rettleiing frå oss, blir plattformene behandla likt, og vi kan i staden bruke ressursane til å styrke den kritiske medieforståinga til barn og ungdom, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Barna har gått frå å vere mottakarar til å bli produsentar av innhald

Medieskadelegheitsutvalet la tidlegare denne veka fram utgreiinga «Barneliv foran, bak og i skjermen», som handlar om vern av barn og unge mot skadeleg medieinnhald. Utvalet peiker generelt på utfordringane medieutviklinga har ført til når det gjeld regulering.

– Som utvalet peiker på, er ikkje barna lenger berre passive mottakarar av medieinnhald, men også sjølve produsentar. Samtidig forheld dei seg til mange fleire plattformer og avsendarar enn før, der mange ikkje lèt seg regulere på same måten som dei «gamle» media, seier Velsand.

Medietilsynet støttar at kompetansetiltak blir prioriterte

Utvalet peiker på at kunnskap, koordinering og kommunikasjon er viktig i arbeidet med å skape ein trygg digital oppvekst. Eit av forslaga frå utvalet er å etablere eit tverrfagleg forskingssenter, blant anna for å få meir forsking på kva slags medieinnhald som faktisk er skadeleg. Det er også forslag om ei rekke kompetansetiltak og ei betre koordinering av tiltak.

– Medietilsynet støttar desse forslaga. Medieutviklinga gjer at vi må finne tiltak som kan bidra til å auke kritisk medieforståing og meistringskompetanse, og dette er det viktig å prioritere, seier Velsand. Regjeringa har allereie sett i gang eit arbeid med å utvikle ein nasjonal strategi for trygg digital oppvekst, som Medietilsynet har fått i oppgåve å leie.

Medietilsynet er einig i at distributørane bør sette aldersgrenser for kinofilm sjølve

Medieskadelegheitutvalet har også kommentert dagens ordning for fastsetting av aldersgrenser på medieinnhald. For alle plattformer, bortsett frå kino, er det aktørane sjølve som set aldersgrensene. Medietilsynet er lovpålagt å gjere dette for kinofilm. Utvalet foreslår at dette bør endrast. Medietilsynet leverte før jul ei utgreiing til Kulturdepartementet som foreslår det same som Medieskadelegheitsutvalet no ønsker.

– Medietilsynet er einig med utvalet i at distributørane bør overta ansvaret for å sette aldersgrenser på kinofilm. Da får vi ei likebehandling av filmar og program uavhengig av kva for plattform dei blir viste på. Samtidig kan Medietilsynet frigjere ressursar som kan brukast meir tenleg, blant anna til det viktige arbeidet vårt med å styrke den kritiske medieforståinga blant barn og ungdom, seier Velsand.

Medietilsynet ønsker å framleis ha ansvar for retningslinjer og kontroll

Sjølv om ansvaret for å sette aldersgrenser på kinofilm blir flytta til distributørane, ønsker Medietilsynet å behalde ansvaret for å utvikle retningslinjer og rettleiing for korleis grensene skal setjast, og ha kontroll med at bransjen set aldersgrenser i tråd med retningslinjene.

– Dette er viktig for å sikre lik praksis også vidare framover, seier Velsand.

Kulturdepartementet skal nå avgjere korleis forslaga frå Medieskadelegheitsutvalet og Medietilsynet skal behandlast vidare.

Les heile utgreiinga frå Medieskadelegheitsutvalet «Barneliv foran, bak og i skjermen» her.

Slik er bildeprogramlova i dag

Bildeprogramlova skal verne mindreårige mot skadeleg påverknad frå levende bilde. I tillegg skal lova sikre retten som barn og unge har til informasjon og tilgang til medieinnhald. Lova tok til å gjelde 1. juli 2015, og blir forvalta av Medietilsynet.

Aldersgrensene som gjeld for tv, audiovisuelle bestillingstenester, kino og DVD i dag er: Tillate for alle, 6 år, 9 år, 12 år, 15 år og 18 år.  

I dag set Medietilsynet aldersgrenser på kinofilm. Distributørar og seljarar av DVD og Blu-Ray og bildeprogramdistributørar (dei som har rettar til programmet i Noreg) på tv og audiovisuelle bestillingstenester (filmleigetenester, nett-tv, YouTube) set aldersgrenser sjølve etter Medietilsynets retningslinjer.

Aldersgrensa skal fastsetjast etter ei vurdering av om innhaldet i bildeprogrammet kan vere skadeleg for personar under den aktuelle aldersgrensa. Bildeprogram med alvorleg skadeleg innhald skal alltid ha 18-årsgrense. Skadeleg innhald er innhald som kan skape angst, vekke uro eller verke skremmande for enkelte aldersgrupper. Det same gjeld tematikk som kan verke forstyrrande eller opprivande.

Les meir om aldersgrenser og vernetiltak på nettsidene til Medietilsynet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Medietilsynet meiner distributørane bør overta ansvaret for å sette aldersgrenser på kinofilm, slik at filmar og program blir likebehandla uavhengig av kva for plattform dei blir viste på. Foto Medietilsynet
Medietilsynet meiner distributørane bør overta ansvaret for å sette aldersgrenser på kinofilm, slik at filmar og program blir likebehandla uavhengig av kva for plattform dei blir viste på. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Fylte ikke kravene til innhold, men kan likevel få tilskudd: Medieklagenemnda ber Medietilsynet vurdere om Nett.no skal få dispensasjon16.4.2021 10:24:18 CEST | Pressemelding

Medieklagenemnda er enig med Medietilsynet i at Nett.no ikke oppfylte kravene som stilles til innhold for å få produksjonstilskudd i 2019, men har likevel bedt Medietilsynet vurdere om publikasjonen skal få dispensasjon fra reglene. – Vi er fornøyd med at klagenemnda støtter våre innholdsvurderinger. Nå skal vi gjøre en ny vurdering av om det er grunnlag for dispensasjon, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Medieklagenemnda forkaster klagen på Medietilsynets vedtak: Dagbladet Pluss får ikke mediestøtte22.3.2021 11:31:06 CET | Pressemelding

Dagbladet Pluss fikk ikke medhold i klagen på Medietilsynets avslag på søknaden om produksjonstilskudd i 2019. Det er klart etter at Medieklagenemnda nå har behandlet saken. – Medietilsynets vurdering var at Dagbladet Pluss ikke fylte alle vilkårene for støtte. Klagenemnda fastholder altså vår avgjørelse om å avslå søknaden, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Noregs første stortingsmelding om barne- og ungdomskultur: Medietilsynet er positiv til at det digitale livet til barna blir anerkjent i kulturmelding19.3.2021 16:34:21 CET | Pressemelding

I den ferske kulturmeldinga slår regjeringa fast at barn har rett til informasjon, til å bli høyrde og kunne ytre seg, til å leike og utfalde seg gjennom kunst og kultur, til å ha eit privatliv og til å vere beskytta. – Medietilsynet skal bidra til gjennom å utarbeide ein strategi for ein trygg digital oppvekst og iverksette tiltak for å styrke barn og unges kritiske medieforståing tilpassa den digitale mediekvardagen, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom