Medietilsynet

Medietilsynet lyser ut innovasjonsstøtte for neste år: 20 millionar kroner til innovasjon i media

Del

Medietilsynet lyser nå ut innovasjonsstøtte for 2020. Potten for neste år er dobla til 20 millionar kroner. Auken skal særleg gå til digitaliseringstiltak i aviser som blir ramma når Posten distribuerer aviser færre dagar i veka.

Målet med innovasjons- og utviklingsstøtta er å styrke mediemangfaldet og den opplyste offentlege samtalen ved å gjere det lettare for media å digitalisere og drive innovasjon. Foto Medietilsynet
Målet med innovasjons- og utviklingsstøtta er å styrke mediemangfaldet og den opplyste offentlege samtalen ved å gjere det lettare for media å digitalisere og drive innovasjon. Foto Medietilsynet

– Den auka støtta er eit viktig bidrag til arbeidet med å digitalisere og omstille drifta i ulike medieverksemder, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Innovasjonsstøtta skal styrke mediemangfaldet

Medietilsynet fordelte tidlegare i år ti millionar kroner til over 20 medieverksemder, som blant anna skal lage dronejournalistikk, dialektteneste, turistradio og utvikle og lage nye nettaviser. Etter at regjeringa foreslo å doble støtta i forslaget til statsbudsjettet for neste år, skal altså Medietilsynet fordele 20 millionar kroner i innovasjonsstøtte i 2020.

Målet med innovasjons- og utviklingsstøtta er å styrke mediemangfaldet og den opplyste offentlege samtalen ved å gjere det lettare for nyheits- og aktualitetsmedium å digitalisere og drive innovasjon. Ordninga skal særleg stimulere til redaksjonell, innhaldsretta innovasjon og utvikling i små, lokale nyheits- og aktualitetsmedium.

Ekstra støtte på grunn av postomlegginga

Mange aviser får utfordringar med distribusjonen når Posten legg om til postfordeling annakvar vekedag i staden for kvar vekedag som nå. For å hjelpe desse avisene med digitalisering og omstilling, har regjeringa foreslått å auke innovasjonsstøtta med ti millionar kroner neste år. Potten blir dermed dobla frå i år til 20 millionar kroner. Aviser som blir ramma av postomlegginga kan søke om midlar til å omstille og digitalisere dersom dei fyller dei generelle vilkåra for å få støtte. I fordelinga av midlar vil Medietilsynet prioritere:

• Lokale samarbeidstiltak som gjer at midlane kommer flest mogeleg til nytte
• Tiltak som gjer at avisene blir mindre avhengige av papir
• Prosjekt i aviser som har ein stor del av økonomien knytt til papirutgåver og der ein stor del av papiropplaget blir distribuert utanfor bustadtette område

Prosjekt for innvandrarar, språklege minoritetar og funksjonshemma blir prioriterte

Når Medietilsynet skal fordele innovasjonsstøtta for 2020 blir også søknader som rettar seg mot innvandrarar og språklege minoritetar, prioriterte. Det same vil prosjekt som er retta mot tenester for personar med funksjonsnedsettingar.

Alle prosjekt må fylle dei generelle vilkåra for innovasjonsstøtte. For å få støtte må mediet ha som hovudføremål å drive journalistisk produksjon og formidling av nyheiter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til befolkninga frå ulike samfunnsområde. Mediet må ha ein ansvarleg redaktør i tråd med Redaktørplakaten. Støtte kan bli gitt til prosjekt som utviklar redaksjonelt innhald eller som utviklar eller implementerer nye løysingar for produksjon, publisering, spreiing eller konsum av redaksjonelt innhald. Fleire medium kan gå saman om å søke om midlar til fellesprosjekt. Støtte kan også bli gitt til forprosjekt.

Søknadsfrist er 20. januar.

Her finn du søknadsskjema og meir informasjon om innovasjonsstøtta

Fakta om innovasjonsstøtta

• Støtteordninga tredde i kraft 1. juli 2018 og blir forvalta av Medietilsynet
• Frist til å søke støtte for 2020 er 20. januar. Regjeringa har foreslått å fordele 20 millionar kroner i 2020, og pengane blir fordelte i éin tildelingsrunde
• Aviser som får utfordringar med distribusjonen på grunn av endringar i postlova med færre omdelingsdagar, kan få støtte til digitalisering og omstilling 
• Prosjekt som rettar seg mot innvandrarar og språklege minoritetar, vil bli prioriterte
• Prosjekt som er retta mot tenester for personar med funksjonsnedsettingar, vil bli prioriterte

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Målet med innovasjons- og utviklingsstøtta er å styrke mediemangfaldet og den opplyste offentlege samtalen ved å gjere det lettare for media å digitalisere og drive innovasjon. Foto Medietilsynet
Målet med innovasjons- og utviklingsstøtta er å styrke mediemangfaldet og den opplyste offentlege samtalen ved å gjere det lettare for media å digitalisere og drive innovasjon. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Medietilsynet med nytt mediemangfoldsregnskap: Sterkt avsendermangfold, men krevende for de små aktørene25.2.2020 07:00:00 CETPressemelding

Norge har et sterkt avsendermangfold, viser en ny rapport fra Medietilsynet. – Det betyr at nordmenn over hele landet har tilgang til en rekke ulike kilder til nyheter, aktualiteter og samfunnsdebatt. Men vi ser at den digitale overgangen er særlig krevende for de små aktørene, og det kan på sikt utfordre mediemangfoldet, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom