Lykkelige barn

Lykkelige barn arrangerer Fokusuke

Del
Foreningen Lykkelige barn arrangerer fokusuke med tema “Tidlig innsats – også for evnerike barn”.

Lykkelige barn har for tredje gang gleden av å invitere til en uke med fokus på evnerike barn. Arrangementene foregår i uke 11, med webinarer, foredrag og aktiviteter for barn og voksne. Vi inviterer ansatte på skoler, skoleeiere, PPT, BUP, politikere, helsestasjoner, barnevern og foreldre, kort sagt alle som kan gjøre en forskjell for barna og ungdommene våre.

Utdanningsdirektoratet sier i sin beskrivelse av Tiltak for å fremme fellesskap og miljø: “Overordnet mål er et inkluderende læringsmiljø der hver enkelt kjenner seg trygg og som en betydningsfull deltaker i fellesskapet.”

Et inkluderende felleskap vil si å favne mangfoldet, den naturlige variasjonen som finnes. Da må man ha kunnskap om ulike barnegrupper og deres behov, og være lydhøre for hva det enkelte barnet trenger av støtte. Dette må på plass for at barna skal kjenne seg trygge og faktisk erfare at de er betydningsfulle i barnehagen, klassen og skolen.

Dersom tiltak blir satt inn tidlig nok kan det bidra til å forhindre at utfordringer vokser seg større og blir et hinder for elevenes læring” skriver Utdanningsdirektoratet.

Spørsmålet er likevel: Gjelder dette også for evnerike barn og unge? Får de god nok forståelse og tilrettelegging for å trives i barnehage og skole? Hva skjer hvis ikke; har de risiko for å utvikle ufrivillig skolefravær og drop-out?

Fokusuken setter søkelyset på hvorfor tidlig innsats er viktig også for evnerike og hva kan vi gjøre for å bidra til inkludering og trivsel. Vi vil også belyse hvorfor vi mener den norske oversettelsen av Barnekonvensjonen som omhandler formålet med utdannelsen må korrigeres. Først da vil vi oppfylle våre forpliktelser og få en mer barnevennlig og inkluderende skole. Vi mener det også kommer skole og ansatte til gode dersom sektoren i større grad rustes til å sette barnets behov i sentrum.

Vi er svært fornøyde med at Fokusuken samler noen av de mest kjente og kunnskapsrike foredragsholderne på fagfeltet i Norge og Sverige. Se programmet på vår hjemmeside, Facebookside, Instagram og LinkedIn.
Innholdsmessig ansvarlig:

Lenker i fulltekst:

Finn oss på nettet: 

 Kontakter:

Om Lykkelige barn

Org.nr. 991 578 889

Foreningen Lykkelige barn er et nettverk for foreldre med evnerike barn. Vi jobber aktivt med å spre kunnskap om barn med stort og ekstraordinært læringspotensial.

Foreningen Lykkelige barn jobber for at evnerike barn skal få utvikle sin selvfølelse og sine evner, og på lik linje med alle andre barn få oppleve læringsarenaer med sosial speiling, læringsglede og mestringsfølelse.

Foreningen er en ideell organisasjon drevet av frivillige.